Obecně

 • jsou to živočichové s paprsčitě souměrným tělem
 • mezi ektodermem a entodermem mají vrstvu rosolovité hmoty - mezoglea
  • má opornou funkci
  • neobsahuje volné buňky
 • mají slepě končící trávící dutinu - láčka
  • říká se jim také někdy láčkovci
  • je vystlaná entodermem - gastrodermis
 • nemají dýchací ani oběhovou soustavu
  • dýchají celým povrchem těla
 • jestliže mají oporný skelet, je tvořen chitinem, gorgoninem nebo aragonitem (rhombická modifikace uhličitanu vápenatého)
 • dochází u nich k rodozměne - metagenze
  • střídá se u nich stádium polypa a žahavce s žahavými buňkami
 • existuje jich asi 9000 druhů
 • většina žije v mořích
  • do sladkých vod proniklo malé procento žahavců
 • nemají žádný hospodářský význam
 • korálnatci hrajou významnou roli v mořském ekosystému
  • tvoří útesy a regulují koloběh oxidu uhličitého

Knidoblasty

 • žáhavé buňky
 • jsou ektodermálního původu
 • mají hruškovitý tvar s dutinkou se stočeným žahavým vláknem
 • největší z nich mají citlivý výběžek - knidocil
  • při jejich podráždění se vlákno vymrští a zabodne se do těla kořisti
 • dutinkou vlákna proniká do těla kořisti jed hypnotoxin, který ji omráčí
  • dokážou přemoci i relativně velké kořisti
 • nemohou regenerovat a nahrazují se tak z intersticiálních buněk ektodermu
  • mají embryonální charakter
Knidoblasty nezmara
Knihoblasty nezmara: a) buňka s vymrštěným vláknem (1 - jádro buňky, 2 - knidocil, 3 - ostny, 4 - vymrštěné vlákno); b) bunňka s nevymrštěným vláknem

Polypovci (Hydrozoa)

 • časově i funkčně u nich přvládá stádium polypa
 • jejich je rozlišeno na nožní terč, vlastní tělo s ústním terčem - peristom - a chapadla

Nezmar obecný (Hydra vulgaris)

 • žije přisedle na vodních rostlinách ve stojatých (nebo mírně tekoucích) vodách blízko hladiny
 • má pohárovité tělo přisedající stopkovitou nohou
  • vyluřuje lepivý sekret
 • na volném konci těla má obvykle šest chapadel
 • při podráždění se smrští na zlomek původního objemu
 • v hrbolcích chapadel má knidoblasty
 • mají výjimečnou regenerační schopnost
  • dokáží díky tomu přežít různá poškození
Stavba nezmara obecného
Stavba nezamara obecného: 1 - ektoderm, 2 - entoderm, 3 - mezoglea, 4 - příjmací a vylučovací otvor, 5 - láčka, 6 - pučící jedinec, 7 - chapadlo, 8 - nožní terč, 9 - vznikající spermatozoidy, 10 - vznikající vajíčko
 • svalové buňky jsou rozšířeny na straně přivrácené k mezoglei
  • obsahuje ude kontraktilní vlákenka - myofibrily
 • nervová síť je rozptýlená po celém těle - difúzní
  • tělo tak na podněty reaguje stejně ze všech stran
Rozptýlená nervová soustava nezmara
Rozptýlená nervová soustava nezmara
 • uvnitř těla nezmara je láčka vystlaná bičíkatými a žláznatými buňkami
 • kořist je natravována přímo v dutině láčky - extracelulární trávení
  • zbytek kořisti je tráven intracelulárně
 • nestrávené zbytky jsou potom vyvrženy zpět příjmacím otvorem
 • nejběžnějším způsobem rozmnožování je nepohlavní pučení

Nezmar hnědý (Pelmatohydra oligactis)

 • má mimořádně dlouhou stopku
 • jeho chapadla mnohonásobně přesahují délku těla

Nezmar zelený (Chlorohydra viridissima)

 • dosahuje délky maximálně 10 mm
 • má osm chapadel
 • žije v symbióze s řasami

Medúzka sladkovodní (Craspedactusa sowerbii)

 • vyskytuje se ve Vltavě a ve všech větších nádržích v Česku
 • zachovala si rodozměnu a je tak jediním žijícím žahavcem v Česku
 • její jed není tak silný
 • živí se mikroplanktonem

Trubýši (Siphonophora)

 • tvoří polymorfní kolonie
 • plovou v teplých mořích
 • jednotlivý členové kolonie mají zachovanou pouze část svého těla
  • zbytek je propojen stvolem - stolo
   • jeho vnitřkem prochází trávící dutina
 • v horní části kolonie je pneumatofor
  • plní funkci hydrostatického ústrojí
 • pod ním se nachází medúzomy
  • mají silnou svalovinu
  • zajišťují pohyb kolonie
 • daktylozoidi zachycují potravu
  • mají žahavé buňky
 • gonozoidy zajišťují rozmnožování
  • probíhhá výhradně pohlavně
 • jsou rosolovití a průhlední
 • často jsou nápadně zbarvení a mají různé tvary
 • někteří dokonce světélkují
Schéma kolonie trubýšů
Schéma kolonie trubýšů: 1 - pneumatofor, 2 - plovací zvonce (medúzomy), 3 - krycí destičky, 4 - dyktylozoidi, 5 - gasterozoidi, 6 - gonozoidy

Medúzovci (Scyphozoa)

 • pravidelně střídají nepohlavní stádium polypa a pohlavní stádium medúzy
 • jejich polyp je malý (do 5 mm) a žije solitárně

Skyfomedúza

 • je to stádium medúzovců, ve kterém tráví podstatnou část života
 • živí se dravě
  • jen některé menší se živí mikroskopickím planktonem
 • jsou poměrně velké
  • průměr zvonu se pohybuji mez 5 a 60 cm
   • největší známá je Cyanea arctica s průměrem zvonu až 200 cm a rozpětím chapadel až 40 m
 • mají mnohem pokročilejší tělesnou stavbu než jejich polypa, ale stavba je od nich odvozená
  • jejich podélná osa je zkrácená a dochází k velkému rozvoji mezoglei
 • část odpovídající nožnímu terčíku tvoří vypuklou část zvonu - exumbrella
 • ve vyduté části zvonu - subumbrella - se nachází chapadla, pohlavní orgány a peristom
 • ze středové části trávící dutiny vzniká soustava knálků s jedním větším okružním kanálkem
  • tato soustava plní jak trávící funkci, tak i distribuci živin - gatrovaskulární systém
 • na obvodu zvonu je svalovina, která umožňuje pohyb
  • dále se zde nachází ropália
   • jsou to smyslové výběžky (statocysta, jamkovité oči a chemoreceptory)
 • pohlavní buňky se uvolňují do gastrovaskulární dutiny a tělo opuští ústním otvorem
  • k oplození dochází ve vodě
 • rýhováním vzniká plovoucí larva - planula
  • planula potom přisedá na dno a množí se modifikovaným pučením - strobilací
   • vzniká tak polyp strobila
  • strobilací řetězově vznikají malé medúzky - efyry
  • efyry mají jednuduchou stavbu a dorůstáním se mění na skyfomedúzy
Vývoj skyfomedúzy
Vývoj skyfomedúzy: a) planula, b - d) proměna planuly ve skyfopolypa, e - h) strobilace, ch - i) efyra, j) dospělá medúza

Zástupci

 • talířovka ušatá - v Evorpských mořích, průměr klobouku 20 - 40 cm
 • talířovka svítivá - žije v symbióze s řasami, světélkuje
 • kořenoústka plynatá - v Jadrském moři

Korálnatci (Anthzoa)

 • potlačují stádium medúzy a zůstávají stále ve stádiu polypa
 • jsou přisedlí
  • existuje jen málo výjimek
 • kromě sasanek vytvářejí kosterní útvary z koralinu nebo uhličitanu vápenatého
 • obývají mělká, teplá tropická moře mezi obratníky
 • za miliony let vytvořili obrovké masivy, útesy, bradla a ostrovy
 • pohlavně se jedná většinou o hermafrodity
  • nejčastěji se rozmnožují pučením
  • nově vznikající jedinci se neoddělují a tvoří kolonii
  • zůstávají všichni spojeni jednou trávicí soustavou - coenosark
 • mají válcovité tělo s příústním terčíkem
  • je obklopen chapadly
 • trávicí dutina je rozdělena přepážkami - septa
  • obsahují buňky enzymové a vstřebávací
 • tvoří dva typy skeletu
  • v mezoglei vzniká endoskelet
   • je tvořen koralinem
   • povrch těla je vystlán ektodermem a entoderm vystýlá vzniklé chodbičky propoujující jedince v trsu
  • častěji se tvoří mohutný vápencový exoskelet
   • je zpočátku tvořen bazální destičkou polypa, který pak narůstá v pohárkovitý útvar - théka
    • slouží jako úkryt
   • kolmo k théce se tvoří výběžky - sklerosepta
    • zaltačují láčku dovnitř

Osmičetní korálnatci (Octocorallia)

 • mají vždy osm přepážek a 8 chapadel
 • bez výjimky tvoří kolonie
 • varhanitka - tvoří červenofialové trubičkovité koráli
 • rohovitka - žijí v tropických mořích, asi 1000 druhů
  • korál červený - jeho skeelt se zpracovává na šperky
 • pérovníci - žijí v Pacifiku, světélkují, kolonie má tvar ptačího pera
  • pérovník červený - z polypa kotvícího kolonii vyrůstají do všech stran dceřinné polypy

Šestičetní korálnatci (Hexacorallia)

 • počet jeijch chapadel je vždy násobkem šesti

Sasanky (Actiniaria)

 • nikdy netvoří kosterní útvary
 • vhledem připomínají chrizantémy
 • žijí jednotlivě
 • často jsou v symbióze s korýši
  • sasanka plášťová a poustevníček mořský
 • nejběžnější je sasanka koňská
 • sasanky rodu Stoichactis žijí v symbióze s rybkami druhu klaun očkatý
  • rybky vylučují na povrchu těla sliz, který je chrání před žaháním, a v sasance se ukrývají před nebezpečím

Větevníci (Madreporaria)

 • žijí v teplých mělkých pobřežních vodách
 • tvoří charakteristický vápencovitý exoskelet
 • žijí v symbióze s obrněnkami
  • umožňují zrychlený nárůst vápenatého exoskeletu
  • z prostoru pod nožním terčíkem obrněnky odnímají oxid uhličitý a z přesyceného roztoku hydrogenuhličitanu vápenatého vypadne vápenec
 • z jedné planuly (asi 1 mm velké) vzniká polyp, který pučením vytvoří kolonii milionech členů
 • jedinci v nižších vrstvách postupně odumírají mezi časté druhy patří větevník mozkový nebo houbovník obecný

Čtyřhranky

Čtyřhranka smrtelná

 • žije u pobřeží Austrálie
 • má čtyřhranný klobouk
 • klobouk má průměr asi 25 cm a chapadlou jdou dlouhá asi 2 m
 • je průsvitná
 • její jed způsobuje smrt do tří minut
  • na člověka se snadno nalepí a nedá se jí zbavit