Triblastika

 • probíhá u živočichů se třemi zárodečnými listy
 • od ploštěnců výš
 • mají odlišné typy tělních dutin
 • je pro ně typická dvoustranná souměrnost
  • pohybují se primárně jedním směrem
 • vytvořila se u nich příď obsahující smyslové orgány a záď
 • mají různé další soustavy s různou specializací (gangliová nervová, průchodná trávicí, osmoregulační, exerkční, cévní, dýchací, lokomoční, skeletární)
 • systematicky se dělí na dvě řady

$\alpha$: Provústí (Protostomia)

 • jejich ústní otvor se vyvinul z blastoporu
 • mají odlišné typy tělních dutin
  • Schizocoela
   • ploštěnci a tasemnice
   • pokožka - ektoderm, trávicí trubice - entoderm
   • mezi nimi se tvoří mezenchym
    • je tvořen buňkami, dutinami a tělní tektutinou
     • míza
   • nepravá druhotná tělní dutina je schizocoel
  • Pseudocoel
   • škrkavky
   • ektoderm i endoderm vytvářejí trávicí trubici
   • pod pokožkou je svalový vak
   • mezi vakem a trávicí trubicí je míza
   • nepravá druhotná tělní dutina je pseudocoel
  • Coelomata
   • měkkýši a vyšší živočichové
   • mají ektoderm, endoderm i mezoderm
    • z mezodermu pak vznikají orgány
   • uprostřed váčku je pravá druhotná dutina tělní coelom
   • dělí se na živočichy s tělem:
    • nečlánkovým
    • článkvaným stejnocenně
    • článkovaným nestejnocenně

$\beta$: Druhústí (Deuterostomia)

 • během ontogeneze vzniká v blastoporu otvor řitní a otvor ústní se prolamuje druhotně na protilehlém konci těla

Ploštěnci (Plathelminthes) - schizocoel

 • mají zploštěná těla z hřbetní a břišní strany
 • mezoderm není dobře vyvinut
  • vnitřní prostor vyplňuje řídká parenchymatická tkáň
   • jsou v ní uloženy vnitřní orgány
 • typické jsou pro ně vylučovací orgány protonefridie
  • jejich základem jsou plaménkové buňky
   • nsasávají vodu s odpadními látkami a vylučují ji z těla ven
    • uvnitř jsou bičíky, které usměrňují tok
   • zároveň plní osmoregulační funkci
 • jsou téměř vždy hermafroditi s nepřímým vývojem
  • u parazitů prbíhá vývoj ve velmi složitých cyklech
 • nemají dýchací soustavu
  • dýchají celým povrchem těla

Ploštěnky (Turbellaria)

 • žijí ve vodě nebo vlhké půdě
  • některé tropické ploštěnky jsou barevné
 • mají zploštěné tělo
 • jejich délka se pohybuje v rozmezí desetin mm do několika cm
 • na hřbetě mají hmatové buňky a párové oči
 • pokožka je pigmentována
 • pohyb je umožněn řasinkovým epitelem prostřednictvím svalů podkožního svalového vaku
  • ma také ochranou fuknci
 • živí se dravě
 • jejjich trávicí dutina má slepá ramena
  • plní hlavně funkci trávení a rozvodu živin
 • příjmací otvor slouoží také k vyvrhování nestrávených zbytků
 • jsou fotofobní
 • dýchají celým povrchem těla
 • mají vyvinuté vylučovací ústrojí tvořené pláménkovými buňkami
  • hromadí se zde tělu škodlivé nebo nepotřebné ve vodě rozpustné látky
  • vířivé brvy vyhánějí tyto látky ven z těla
 • nervová soustava má v přední části živočicha zauzliny, z nichž vedou nervy do smyslových orgánů
  • tvoří hlavu jedince
  • smyslové orgány zahrnují hmatové receptory, chemoreceptory
 • v pokožce mají tyčinky, které, které vylučují ochranný sliz
 • sladkovodní ploštěnky mají přímý vývoj
 • mořské ploštěnky mají nepřímý vývoj přes larvu
 • zpravidla jsou to hermafrodity
  • nakladená vajíčka ve formě kokonů usazují na kameny ve vodě
  • mohou se rozmnožovat i nepohlavně dělením těla
 • využívají se na výzkum regenerace těla
  • mají dobré regenerační schopnosti

Zástupci

 • ploštěnka mléčná
  • žije v potocích pod kameny
  • často se vyskytuje ve znečištěné vodě
 • ploštěnka potoční
  • má kopinatou příď
  • je hodně citlivá na čistotu vody
   • je indikátorem čistotu vody
  • v horských potocích
 • ploštěnka černá
  • má větší počet očí
  • tmavě pigmentované tělo
  • vyskytuje se i ve stojatých vodách
 • ploštěnka horská
  • žije na horách
  • přizpůsobuje se chadněšímu prostředí
 • ploštěnka skleníková
  • vyskytuje se v Česku, ale není původní
  • do skleníků se dostává skrze tropické rostliny

Motolice (Trematoda)

 • mají nečlánkováné tělo
 • parazitují primárně na obratlovcích
 • vývoj probíhá na bezobratlích
 • často střídají hostitele a mají složité vývojové cykly
 • některá smyslová ústrojí byla potlačena ve prospěch ochranných orgánů a vyvinutého pohlavního ústrojí
 • tvarově jsou velmi rozmanité
 • jejich jednovrstevnatá pokožka vylučuje kutikulu, která chrání před žaludečními šťávami
 • mají svalnatý hltan, kterým nasávají živiny hostitele
  • pokračuje jícnem
  • jícnem se potrava dostává do rozsáhlé gatrovaskulární sítě
 • Jednorodí parazité
  • parazitují na vnější straně těla - ektoparazité
  • vývoj probíhá jen na hlavním hostiteli
 • Dvourodí parazité
  • parazitují uvnitř těla hostitele - endoparazité
  • během vývoje prochází přes několik mezihostitelů
  • mají anaerobní dýchání

Rozmnožování

 • téměř celé tělo vyplňují pohlavní orgány
 • varlata jsou párová, vaječníky nepárové
 • jsou to protoerandričtí hermafroditi
 • spermie jim dozrávají dřív
  • k oplození nemůže dojít vlastními spermiemi
 • oplozená vajíčka jsou vplavována spolu s výkaly žlučovodem ven
  • ve vodě se mění na pohyblivou larvu - miracidium
  • musí během jednoho dne proniknout do dutiny plže bahnatky malé
  • v těle bahnatky se mění na vakovitou sporocystu
  • rýhováním se přeměňuje na redii, uvnitř které se tvoří larvy s přísavkami - cerkárie
  • cerkárie opuští tělo hostitele a zapouzdří se na zatopené trávě
  • po usazení čekají larvy na konzumaci novým hostitelem
  • motolice jsou obrovsky plodné, protože existuje velké riziko, že cyklus nebude dokončen
   • proto je vajíček kladeno mnoho
   • jsou velmi odolné

Zástupci

 • motolice kopinatá
  • dospělec žije ve žlučovodech sudokopytníků - hovězí a jelení dobytek
  • larvy žijí v suchozemských plžích
 • motolice jaterní (fasciola hepatica)
  • cizopasí ve žlučových kanálcích ovcí pasených na podmáčených loukách
  • larvy se vyvijí ve vodních plžích
  • její tělo je protáhle lupenovité
  • na břišní straně v přední části má dvě přísavky, na té přední má ústní otvor
  • způsobuje těžké trávicí poruchy, úhyn
  • napadená zvířata jsou velmi málo užitková
  • může postihnout i člověka
 • krevnička močová (schistosoma haematobium)
  • žije v oblastech pěstování rýže
  • způsobuje nemoc billhariózu
   • projevuje se těžkými záněty močového měchýře
  • hrotitá samiččí vajíčka způsobují protrhání močových cest, krvácení a sekundární infekci
  • jako jedna z mála motolic je pohlavně oddělena
   • sameček má samičku permanentně umístěnou v břišní rýze a průběžně ji oplodňuje

Tasemnice (Cestoda)

 • jsou přizpůsobeni životu v těle hostitele
 • v dospělosti žijí ve střevech obratlovců
 • jejich larva (onkosféra) se dostává do krevního oběhu a do svalů, kde se přeměňuje na klidové stádium - larvocysta (boubel)
  • některé druhy se encystují (usazují) i na jiných místech v organismu nebo v tělech korýšů
 • plnohodnotný jedinec je tvořen i pouhou hlavičkou o velikosti špendlíku
  • nazývá se skolex
  • na jejím zúženém konci je věnec příchytných háčků - rostelum
   • za ním jsou přísavky
   • je charakteristický pro každý druh tasemnice
  • za krčkem jsou ploché články, které se průběžně rozšiřují - proglotoidy
 • tělo tasemnice může dosáhnout délky i několika metrů
 • jednovrstevná pokožka vylučuje kutikulu, která tasemnici chrání před prostředím
 • pod pokožkou je svalový vak, který umožňuje pohyb tasemnice
 • zralé články se na konci těla odtrhují spolu s výkaly a opouštějí hostitele
 • mají anaerobní metabolismus
 • živiny přímají celým povrchem těla
  • nemají trávicí trubici
 • vylučují protonefridiemi
 • po stranách těla mají podelné nervové pruhy
 • jsou to proterandričtí hermafroditi
  • poslední články těla jsou vyplněny oplodněnými vajíčky

Zástupci

 • tasemnice dlouhočlenná (taenia solium)
  • v dospělosti žije v tenkém střevě člověka
  • byla běžná při chovu prasat
  • po pozření proglotoidu se v praseti vylíhnou onkosféra, která pak ve svalech tvoří bělavé boubele
  • při nedokonalé teplné úpravě se tasemnice dostala do lidského střeva a usadí se skolex
  • s přechodem na vepřové velkochovy tento druh téměř vymizel
  • má dobře vyvinuté háčky
 • tasemnice bezbranná (taeniarhynchus saginatus)
  • její hlavička není opatřena háčky
  • mívá až 2000 článků a dosahuje délky až 10 metrů
  • žije v tenkém střevě člověka
  • do těla se dostává kozumací tepelně neupraveného hovězího masa z dobytka, který se pase na pastvinách hnojených fekáliemi ze septiků nebo kanalizace
 • měchožil zhoubný (echinococcus granulosus)
  • jeho tělo dosahuje jen několika mm a je tvořeno čtyřmi články
  • žije ve střevě šelem
  • mezihostitelem je primárně srnčí zvěř, dobytek, ale také člověk
  • onkosféra se usazuje v játrech a tvoří boubel (echinokok) asi o velikosti kedlubny s obrovským množstvím skolexů
 • tasemník psí
  • dospělec žije ve střevech psa
  • larva žije v lolechách
 • škulovec široký (diphyllobothrium latum)
  • jeho tělo přesahuje délku 10 metrů a má více než 4000 článků
  • vyskytuje se v Pobaltí, Kanadě a Japonsku
  • jeho vývoj začína v buchance a pokračuje přes rybu
  • posledním hostelem je konzument ryb, včetně člověka
  • jeho skolex obsahuje přísavné rytiny - botridie
 • řemenatka ptačí (ligula intestinalis)
  • parazituje ve střeceh racků a volavek
  • mezihostiteli jsou buchanky a ryby
  • ryby jím napadené mají deformované břicho a v pokročilém stádiu

Pásnice (Nemertini) - schizocoel

 • jsou to draví vodní živočichové
 • jejich tělo je nečlánkvané, mírně shora zploštělé
 • má zřetelnou hlavovou část
 • pod jednovrstevnou pokožkou krytou řasinkovým epitelem je svalový vak
 • trávicí trubice prostupuje celým tělem
 • cévní soustava je uzavřená
 • dýchají celým povrchem těla
 • vylučují protonefridiemi
  • obalují stěny cév
 • mají gangliovou nervovou soustavu
 • mořské pásnice jsou gonochoristé, sldkovodní hermafroditi

Zástupci

 • pásmovka veliká (linneus longissimus)
  • je to nejdělší bezobratlý živočich
  • dosahuje délky až 30 metrů
 • pásemnička sladkovodní
  • žije ve Vltavě

Vířníci (Rotatoria) - pseudocoel

 • jsou součástí zooplanktonu rybníků a jezer
 • lze je získat z nálevů spolu s trepkami
 • jejich tělo se rozděluje na část hlavovou a tělovou
 • hlavová část obsahuje smyslové orgány (smyslová tykadla, pohárkovité oči a brvy)
 • tělová část je vakovitá krytá kutikulárním krunýřem
 • na povrchu tělové části je hojně horizontálně rýhaná noha
 • množí se partenogeneticky
  • samičky kladou neoplozená vajíčka
  • bez oplození samcem se vajíčka vyvinou v další samičky
  • samci se objevují až na podzim

Zástupci

 • ve vodních nádržích je běžná kruhýřenka obecná
 • pijavenka
 • obrněnka

Hlístice (Nematoda) - pseudocoel

 • jsou evolučně velmi vyspělé
 • vytvářejí kutikulu, kterou periodicky svlékají a mohou tak snadno parazitovat
  • svlékání se řídí hormonálně
 • tělem prostupuje trávicí trubice s ústním a řitním otvorem
 • pseudocoelní dutinu vyplňuje míza a produkty anaerobního dýchání
 • nemají dýchycí ani cévní soustavu
 • žijí ve vodním prostředí, vlhké půdě nebo paraziticky
 • ústa jsou obvykle vybavena kutikulárními zuby
  • aktivně jimi narušují tkáně hostitele
 • za ústním otvorem je hltan pro nasávání živin
 • je pro ně typická pružnost a současně pevnost
  • je to díky sloučeni pružnosti pseudocoelní dutiny vyplněné tekutinou a pevnou kutikulou
 • vylučují jednobuněčnými vylučovacími trubicemi
 • jednovrstevná pokožka vytváří soubuní vylučující kutikulu

Rozmnožování

 • jsou to gonochoristé s výtazným pohlavním dimorfismem
 • samečci jsou drobnější
 • u vyúštění samčího pohlavního ústrojí jsou dvě štětinky (spikuly), kterými se aktivně rozevíra rozmnožovací otvor samičky
 • samičí pohlavní orgány jsou párové
 • nadprodukují vajíčka
  • jsou velmi lehká, dokážou být unášena i průvanem

Zástupci

 • škrkavka dětská (ascaris lumbricoides)
  • cizopasí v tnkém střevě člověka
   • ochuzuje ho o živiny a intoxikuje svými metabolity
   • poškozuje kapilární síť a ucpává nebo i perforuje střeva
  • způsobuje nemoc ascardióza
   • jejími příznaky je zvracení, nechutenství a bolest hlavy
  • oplodněné vajíčko putuje s výkaly ven z hostitele
  • vajíčka potřebují strávit nějaký čas trávit na kyslíku
  • infekcí se dostanou do těla, kde projdou skrze stěnu tenkého střeva a krví se dostanou do jater a později do plic
   • zde podněcují ke kašly a po polknutí v hlenu a dostávají znovu do střeva, kde dospívají
  • šíří se často mezi dětmi
 • škrkavka psí
  • má 2 cm
  • psi se musí pravidelně odčervovat
 • škrkavka koňská
  • má 50 cm
  • koni se musí pravidelně odčervovat
 • háďátka (rhabditoidea)
  • jsou volně žijící
  • parazitují na na hospodářských rostlinách
  • háďátko řepné
   • v kořenech řepy
   • snižuje cukernatost řepy
  • háďátko pšeničné
   • v obylkách a na listech pšenice
   • snižuje úrodu
  • háďátko bramborové
   • na bramborách
  • háďátko octové
   • ve zkažených potravinách
 • roup dětský (enterobius vermicularis)
  • žije v tlustém střevě a konečníku dětí
   • může žít i v dospělých, kteří pijí hodně mléka
  • způsobuje nemoc oxyurióza
   • projevuje se snadnou podráždivostí, vyčerpáním, svěděním a kopřivkami
   • léčí se protiparazitickými léky - pyrvinium
  • samičky kladou vajíčka do záhybů kůže v okolí řitního otvoru
   • může jich být i 10000
   • šíří se větrem, mouchami, ale hlavně špatně umytým ložním prádlem
    • dá se tomu předejít jeho vyvařováním
   • rozhodující význam má dodržování hygienických předpisů v řízeních s více dětmi
 • vlasovec mízní (wuchereria bancrofti)
  • ucpávají mízní cévy
  • městnající se lymfa způsobuje zbytnění postiženných částí těla
   • zároveň způsobuje horečky a zimnice
   • nemoc je elefantióza
  • ve spojivkovém vaku žije vlasovec oční
   • způsobuje oční záněty a nádory kůže
 • vlasovec medinský
  • dospělec žije v kůži člověka
  • vyskytuje se v Africe
  • dosahuje délky 60 - 100 cm
  • musí se pomalu vytahovat natáčením na dřívko
 • svalovec stočený (trichinella spiralis)
  • vyskytuje se ve svalstvu potkanů
  • z potkanů se může dostat do prasat nebo šelem
  • do člověka se dostává požitím nakaženého vepřového masa
  • rozrušuje svalová vlákna
  • ve vzniklém váčku se obklopují pozdrem z vápenatých solí
  • způsobují nemoc trichinelózu
   • v první fázi (střevní) jsou symptomy: vysoké horečky, bolesti břicha, zvraení, ekzémy, kloubové bolesti, velká žízeň, otoky
    • tato fáze je ještě léčitelná
   • ve druhé fázi (svalové) nastávají řezavé svalové bolesti
 • srostlice trvalá (syngamus trachea)
  • postihuje kurovité ptáky
  • postižení ptáci frkají a rozšiřují v hlenu vajíčka
  • její příbuzný druh parazituje na dýchacích cestách srnčí zvěře
  • nemoc je strongylóza