Růst a vývoj

Růst

 • je zvětšování množství hmoty a velikosti organimsu
 • je esenciální projev života
 • za růst se nepovažuje změna hmoty, která není způsobena činností metabolismu

Vývoj

 • je soustavný proces, během kterého dochází ke změně aktuálního stavu

Fyzický vývoj

 • vývoj lze chápat jako změna ve fyzických vlastnostech organismu
 • živé organismy se vyvyjí od jejich početí až do smrti

Živočichové

 • se vyvjí od početí (tedy od střetu spermie a vajíčka (ve většině případů)) až do smrti
 • oplození může nastat třemi způsoby:
  • inseminace
   • střet spermie s vajíčkem
  • partenogeneze
   • nový jedinec vytvořen bez oplození (mšice, perloočky)
  • samooplození
   • dojde ke splynutí pohlavních buněk téhož jedince (tasemnice, motolice)
 • následuje fáze embryálního vývoje a po narození postembryální vývoj

Rostliny

 • se vyvijí podobně ovšem s jistými rozdíly
 • rostliny se podle plození dělí na monokarpické (plodí jednou za život) a polykarpické (plodí několikrát za život)
 • vývojové fáze:
  • embryonální fáze
   • od vytvoření zygoty po klíčení
  • vegetativní fáze
   • od klíčení; může dojít k nepohlavnímu rozmnožování
  • dospělostní fáze
   • dochází k pohlavními rozmnožování
  • fáze stárnutí a smrti
   • převažujé rozkladové procesy

Mentální vývoj

 • vývoj lze chápat jako změna v psychických či mentálních vlastnostech člověka

Podobné chemické složení

 • tělo živých organismů je složeno primárně z vody (až 90%) a z organických a anorganických látek

Anorganické látky

 • makroprvky
  • tvoří živou hmotu až z 95%
  • jsou to uhlík, kyslík, vodík, dusík, fosfor a síra
 • mikroprvky
  • jsou v živé hmotě zastoupeny c. 4.9%
  • jsou to sodík, draslík, chlor, hořčík a vápník
 • stopové prvky
  • jsou v živé hmotě zastoupeny jen velmi málo, stopově
  • jsou to železo, měď, kobalt, mangan, zinek, etc.

Organické látky

 • nízkomolekulární látky
  • jsou jednodušší
  • patří mezi ně monosacharidy, nukloetidy, aminokyseliny,…
 • vysokomolekulární látky
  • jsou složitější a skládají se z nízkomolekulárních látek
  • patří mezi ně komplexnější sacharidy, proteiny, lipidy a nukleové kyseliny

Stavba

 • živé organismy mají velice složitou a organizovanou strukturu
 • jsou hierarchicky poskládané:
  • Atom
   • molekula
    • organela
     • buňka
      • tkáň (pletiva)
       • orgán
        • soustava
         • organismus

Otevřené soustavy

 • = komunikace s okolím

Výživa

 • je to souhrn příjmání všech látek za účelem udržení organismu živým
 • rostliny přijmají živiny z kořenů a energii ze slunečního záření a syntetizují cukry pomocí fotosyntézy
 • houby nevyužívají fotosyntézu
 • živočichové příjmají potravu dutinou ústní
 • mikroorganismy příjmají živiny příjmají skrz buněčnou stěnu

Metabolismus

 • = přeměna látek a energií v buňkách živých organismů
 • látky, které se matebolismu účastní se nazývají metabolity
 • anabolismus
  • sestavujeme nové proteiny
 • katabolismus
  • rozkládáme příjmuté proteiny

Vylučování

 • odstraňování nepotřebných látek

Dráždivost

 • reakce organismů na vnitřní/vnější podměty
 • umožňuje reagovat a adaptovat se na tyto podměty

Dýchání

 • projevuje se dýcháním

Pohyb

 • objekt mění polohu
 • u živočichů se dělí na pasivní a aktivní
 • pohyb rostlin se nazývá dráždivost

Reprodukce

 • pohlavní rozmnožování (rostliny a živočichové) - splynutí samiččí a samčí buňky
 • nepohlavní rozmnožování (mikroorganismy a některé rostliny)
 • je esenciální pro přežití druhu