• původně existovalo několik prajazyků, které se rozštěpily na jazykové rodiny
 • nejrozšířenější jsou jazyky indo-evropské rodiny (rozšířené v kulturní oblasti Indie a Evropy)

Jazykové skupiny indo-evropské jazykové rodiny

Indo-íránské jazyky

 • mluví se jimi v jižní a jihozápadní Asii
 • indické jazyky: sakskr, bengálština, romština, hindština
 • íránské jazyky: kurdština, perština, afgánština

Slovanské jazyky

 • za společný základ je považována praslovanština (její existence je pouze předpokládaná, neboť nemáme písemné důkazy)
 • nejstarším doloženým spisovným jazykem je staroslověnština
  • Cyril a Metoděj k nám přinesli její základ v podobě makedonského dialektu jednoho starobulharského jazyka
  • písmem byla hlaholice a žáci Cyrila a Metoděje ji předělali na cyrilici
 • společným znakem všech slovanských jazyků je flexe (ohýbání)
 • společné rysy vykazují také v mluvnické stavbě a slovní zásobě

Západoslovanské jazyky

 • čeština, slovenština, polština, kašubština, lužická srbština (horní a dolní)
 • všechny používají latinku

Východoslovanské jazyky

 • ruština, beloruština, ukrajinština
 • všechny používají azbuku

Jihoslovanské jazyky

 • slovinština, chorvatština, srbština, makedonština, bulharština
 • různá písma

Románské jazyky

 • jižní a jihozápadní Evropa, Amerika
 • španělština, francouzština, italština, rumunština,…

Germánské jazyky

 • celý svět
 • angličtina
 • němčina, nizozemština, vlámština, švédština,…

Keltské jazyky

 • irština, velština, skotština, (bretonština)

Baltské jazyky

 • litevština, lotyšština

Ostatní

 • italické jazyky
  • historické (většinou zaniklé) jazyky používané v růžných částech Itálie
 • armenština
 • albánština
 • řečtina
 • maďarština, finština a estonština patří do ugrofinské jazykové rodiny

Vývoj českého jazyka

14. století

 • nastává první velký rozkvět českého jazyka
 • vzniká mnoho jazykových a literárních památek
 • čeština se objevuje v oblastech, kde se používala latina
 • propracovává se styl vyprávěcí (Dalimilova kronika) a styl odborný (právnické texty)
 • některá díla mají mnoho lidových prvků (Mastičkář)

1. polovina 15. století

 • čeština už moc nikam neproniká
 • úlohy mezi češtinou a latinou jsou rozděleny -> čeština v dílech pro lid a latina v odborných textech
 • čeština se stala nástrojem vzdělání

Humanismus

 • další rozkvět
 • rozšíření slovní zásoby, zejména přijmáním slov z jiných jazyků
 • ustálení mluvnické stavby
 • dostatek jazykových prostředků -> umožnění stylistického diferencování
 • vznik prvních mluvnic spisovného jazyka
 • překlad Bible (Bible kralická) a spisy a slovníky Daniela Adama Veleslavína považovány za vrchol jazykového dvoření

Pobělohorské období

 • postupné vytlačování češtiny z veřejného jazyka -> úpadek
 • čeština se udžela zejména na venkově

Národní obrozená - 2. světová válka

 • obrození jazyka
 • Dobrovský - Zevrubná mluvnice českého jazyka
 • Jungmann - Českoněmecká slovník
 • mezi světovými jazyky je čeština už vyspělá
 • později je ovlivněna ruštinou a angličtinou

Vývoj jazyka v současnosti

 • český jazyk se neustále vyvyjí

Slovní zásoba

 • některá slova se stávají knižními (věru -> opravdu)
 • některá slova přecházejí do spisovné češtiny (holka)
 • přejímáme z cizích jazyků

Hláskosloví

 • změny v hláskování se uplatňují především v obecné češtině (malý -> malej)

Tvarosloví

 • podstatných jmen přechod tvarů od vzoru kost k vzoru píseň (velmocem i velmocím)
 • zájmen je spisovný tvar ho vedle jej; spisovný hovorový je tvar mojí
 • sloves jsou spisovné hovorové tvary kryju, kryjou vedle kryji, kryjí; v infinitivu ustupují tvary končící na -ti; vedle sázejí je i tvar sází
 • ztráta rodu (ti malý kluci, ty malý kluci)
 • prosazování koncovky -ma (s kamarády, s kamarádama)
 • skloňování přídavných jmen přivlastňovacích podle tvrdého vzoru (máminu šéfovi, máminému/máminýmu šéfovi)

Skladba

 • prosazování předmětu ve 4. pádě (diskutovat o problému, diskutovat problém)
 • neshodné přívlastky stojící před jménem (Gambrinus liga)
 • nesklonná vztážná zájmena (kniha, kterou jsem četl; kniha, co jsem četl)