Řeč

 • je schopnost vyjadřovat naše myšlenky pomocí rlzných zvuků

Jazyk

 • je systém znaků a pravidel užívání
 • je vázán na určité společenství lidí
 • má jasnou strukturu a nějaké roviny
 • základní funkce jazyka je funkce dorozumívací, dále pak funkce myšlenková, apelativní
 • na světě existuje 3000 - 5000 jazyků (linvisté se domnívají, že jich může být až 7000)
 • věda, která se zabývá jazykem se jmenuje lingvistika
  • lingvistika se dále dělí na:
   • Gramatika - zabývá se pravidly užívání jazyka
    • morfologie - zabývá se tvarem slov
    • sytax - zabývá se stavbou vět
    • hláskosloví - zabývá se hláskami
    • slovotvorba - zabývá se tvorbou slov a ohýbáním
   • Stylistika - zabývá se slohem
   • Lexikologie - zabývá se významem slov
   • Fonetika a fonologie - zabývá se výslovností

Jazykové příručky

Pravidla českého pravopisu

 • obsahuje dvě části:
  • poučení o jednotlivých pravopisných jevech
  • pravopisný slovník
 • označuje se PČP

Slovník spisovné češtiny

 • obsahuje asi 50,000 abecedně seřazených slov, u kterých jsou uvedeny tyto informace:
  • slovní druh
  • časování (u sloves)
  • skloňování
  • významy
 • u slov cizího původu je uvedena výslovnost
 • na konci slovníku jsou zkratky a značky, seznam osobních jmen a zěměpisné údaje
 • označujeme SSČ

Základní mluvnice českého jazyka

 • obsahuje podrobné poučení o jazykových jevech
 • mluvnic, tedy učebnic gramatiky, je spousta druhů