• slovní zásoba je souhrn všech slov určitého jazyka (spisovných i nespisovných)
 • je velmi proměnlivá, protože se přizpůsobuje vývoji společnosti
 • její nejstálejší součástí je tzv. jádro, které tvoří slova uznačující základní pojmy spojené s existencí člověka a přírody
  • většinu slov jader evorpských jazyků tvoří stejný společná základ (bratr, brother, Bruder)
 • čeština má asi 300 000 různých výrazů
 • aktivní slovní zásoba je souhrn slov, které běžně používáme
  • tvoří ji jen 5 - 10 tisíc slov
 • pasivní slovní zásoba je souhrn slov, kterým rozumíme, ale běžně je nepoužíváme

Vrstvy slovní zásoby

Slova expresivní

Lichotná slova expresivní

 • zdrobněliny (vodička, chlapeček)
 • slova familiérní (zlatíčko, miláček)
 • slova domácká (mamka, Míša)
 • dětská slova (hačí, papat)
 • eufemismy (odejít na věčnost)

Hanlivá slova expresivní

 • slova zveličelá (barabizna, chlapák)
 • slova zhruběla (kecat, ožralec)
 • vulgarismy a nadávky (ksicht, prase)
 • dysfemismi (chcípnout)

Slova neutrální

Sposiovná slova neutrální

Slova z hlediska stylistických příznaků

Hovorová slova
 • slova používaná v běžné neutrální komunikaci
 • patří mezi slova spisovná
 • př.: mobil
Knižní slova
 • slova málo používaná v běžné řeči
 • jsou vhodnější pro psaný text
 • př.: záhy
Termíny
 • používají se při odborném vyjadřování (učebnice, odborné publikace,…)
 • souboru názvů určitého oboru se říká odborná terminologie
 • odborné názvy mohou být jednoslovné (aminokyselina) nebo víceslovné (kyselina trihydrogenarsenitá)
 • podle původu je dělíme na domácí (zubař) a přejaté (stomatolog)
Publicismy
 • používají se primárně v žurnalistice
 • př.: tunelovat
Poetismy
 • používají se primárně v poezii a jiných uměleckých textech
 • př.: truchlivý

Slova z časového hlediska

Archaismy
 • slova zastaralá a aktivně nepoužívaná
 • jsou nahrazeny modernějšími výrazy
 • př.: aněto -> protožeškolmistr -> učitel
Historismy
 • slova, která pojmenovávají skutečnosti, které již zanikly
 • př.: dráb, tolar
Neologismy
 • jsou slova vzniklá v novější době
 • obvykle jsou přejatá z jiných jazyků
 • př.: internet, chatovat, tablet

Nespisovná slova neutrální

Slova z hlediska zeměpisného

Nářeční slova
Obecněčeská slova
 • jsou to nespisovná slova, kterým ale rozumí prakticky každý Čech

Slova z hlediska sociálního

Slangismy
 • slova, která obecně používá konkrétní skupina lidí
 • př.: svaťák
Argotismy
 • slova, která používá nižší společnost
 • př.: loch, chálka
Profesionalismy
 • slova, která jsou používaná v konkrétních profesích
 • př.: jipka, šuplera

Obohacování slovní zásoby

 • tvoření slov úplně nových se tak často nepoužívá

Tvoření nových slov ze slov již existujících

 • tvoří se třemi způsoby
  • odvozováním - pomocí předpony, přípony či koncovky (nos -> únos)
  • skládáním (voda a tryskat -> vodotrysk)
  • zkracováním (Česká republika -> ČR)

Přejímaní slov

 • přejímaním se rozumí přechod slov z jednoho jazyka do druhého
 • obvykle se tvar slova mírně pozmění a doprovodí i flexivní tvary
 • často je zápis slov počeštěn (sandwich -> sendvič)
 • slova se do češtiny přejímala nejprve z latiny a řečtiny (anděl, intervence)
  • v období před národním obrozením to byla primárně slov z němčiny (rytíř, hrabě)
  • při národním obrození se přejalo mnoho slov z polštiny a ruštiny (věda, vzduch)
  • dnes se dostávají do čeětiny primárně slova z angličtiny (manažer, sendvič)
 • některá slova označujeme za mezinárodní
  • jsou většinou známá ve všech jazycích a zní velmi podobně (restaurace, restaurant, ristorante)
  • občas pochází z exotických jazyků (iglú)

Rozšiřování významu

 • již existující výraz získá nový význam
 • nový význam je obvykle obrazný

Rozšíření metaforou

 • jedná se o přenesení na základě podobnosti jevů
 • př.: zub (v puse), zub (u pily)

Rozšíření metonymii

 • jedná se o přenesení na základě souvislosti jevů
 • př.: Picasso (malíř), Picasso (dílo Picassa)

Rozšíření synekdochou

 • jedná se o přenesení významu části na celek
 • př.: žít pod jendou střechou (v jednom obydlí)

Posun významu

 • může probíhat dvěma způsoby
  • mezi abstraktními a konkrétními jmény - přensení názvu vlastnoti na jejího nositele nebo děje na věc (sladkost, práce)
  • mezi vlastními a obecnými jmény (damašek, jidáš)

Víceslovná pojmenování

 • sousloví je víceslovné pojmenování, které funguje podobně jako termín (základní škola)
 • frázém je spíše větné pojmenování, které se moc často nevytváří