Tvoření slova

 • v češtině se nejčastěji tvoří slova odvozovaním (derivací) (př.: fotbal -> fotbalista)
 • dalším způsobem je skladání (kompozice) (př.: červený a žlutý -> červenožlutý)
  • tento způsob tvorby slov je nejtypičtější pro němčinu
 • poseldním způsobem je zkracování (abreviace) (př.: Česká dopravní kancelář -> ČEDOK)
 • slovo, ze kterého bylo jiné slovo vytvořené, se nazývá slovo základové, novému se potom říká slovo odvozené
 • nová slova vznikají přidáváním předpon či přípon nebo obojím k základovému slovu

Slovotvorná kategorie

 • obecný význam slov jedné slovotvorné kateogrie mají stejný význam, která ale vznikají od jednoho slovotvorného základu
 • jedná se primárně o slova zdrobnělá, názvy míst

Slovotovrný typ

 • obecný význam slov jednoho slovotvorného typu je nějak spojen
 • tato slova jsou tvořena stejnými formanty

Stavba slova

 • ve slovech podle jejich stavby rozlišujeme jednotlivé části, morfémy
  • afixy
   • jsou to skupiny obalující kořen
   • derivativní afixi
    • vytváří slova s novým významem
   • flektivní afixi
    • vytváří slova se stejným významem, pouze mění felxi nebo konjugaci

Kořen (radix)

 • je to společná část pro všechna příbuzná slova
 • někdy se při tvorbě příbuzných slov tvarově obměňuje
  • některá slova mají pouze kořen
   • při obýbání se připojují koncovky

Předpona (prefix)

 • stojí před kořenem
 • často se připojuje k celému slovu
 • obměňuje význam slova

Přípona (sufix)

 • sotjí za kořenem
 • obměňuje význam slova

Koncovka (flektivní sufix)

 • je to zakončení slova, které se mění při skloňování nebo časování u ohebných slovních druhů
  • někdy chybí, v takovém případě mluvíme o nulové koncovce

Interfix

 • přidává se ke kořenu při odvozování slova
  • př.: modr-o-bílý

Cirkumfix

 • připojuje se před i za jiný morfém
  • př.: nej-krásn-ější (nej a ější je jediný morfém)

Příbuzná slova

 • slova, která jsou si významově blízka a mají stejnou společnou část
 • př.: nosič - nepřenosný

Slovotvorný rozbor

 • zabývá se rozdělením slova na slovotvorný základ a slovotvorné formanty
  • slovotvorný základ je zbytek ze základového slova
   • základové slovo je slovo, ze kterého nové slovo vzniklo
  • slovotvorný formant je neplnovýznamová skupina, která se k novým slovům přidává
 • příklady:
  • DRÁTEK -> slovotvorný základ: DRÁT + přípona -EK
  • DÁMSKÝ -> slovotv. zákl.: DÁM (dáma) + přípona -SKÝ
  • HOUKAČKA -> slovotv. zákl.: HOUKA (houkat) + přípona AČKA
 • slovo základové je slovo, ze kterého nové slovo vzniklo
  • může být buď kořenné nebo již odvozené
 • slovo složené se skládá ze dvou a více slov základových

Morfematický rozbor

 • rozebírá slova na morfémy, tedy nejmenší části slova (předpona, kořen, přípona, koncovka)
 • př.: PODZEMNÍ -> POD - ZEM - N - Í -> kořen: ZEM, předpona: POD-, přípona: -N-, koncovka: 
 • slovo může mít v jednu chvíli několik předpon, několik přípon, případně i několik kořenů
 • u slov s více kořeny s potom stává, že jednotlivé kořeny jsou spojeny dalším morfémem, tzv. vponou nebo také flektivním infixem
  • př.: SLOVOTVORBA -> 1. kořen: SLOV, 2. kořen: TVORB, vpona: -O-

Tvarotvorný rozbor

 • zjišťuje, jak se tvoří tvary slova
 • vyčleňuje kmen a koncovku
 • kmen je společná část všech tvarů téhož slova
 • př.: PODZEMNÍ -> PODZEMN-Í - kmen: PODZEMN, koncovka: 

Změny samohlásek při odvozování

 • dloužení - dívat se -> divadlo
 • krácení - král -> kralovat
 • střídání - kulatý -> koule

Střídání souhlásek při odvozování

Původní tvar Změna Příklad
k č ruka -> ručka
c č slepice -> slepičí
h ž sníh -> sněžit
ch š ucho -> ušní
ž š vyrážka -> vyrašit
s š myslet -> myšlení
z ž vyrazit -> vyrážka
t c utratit -> utrácet
d z narodit se -> narozeniny
Střídání souhlásek při odvozování s příklady
 • k tomuto střídání dochází často při odvozování přídavných jmen pomocí přípony -ský (př.: Praha -> pražský)
  • !pozor! v českých slovech nikdy neuvidíme z a s za sebou, tudíž například Brandýs při tvorbě přídavného jména příjde o s na konci a nahradí se příponou -ský - brandýský (nikoliv brandýzský)
  • v 1. pádě množného čísla rodu mužského životného se přípona -ský mění na -ští - brandýští
  • u přídavných jmen odvozených od jmen zakončených na k nebo c se k i c odtrhne a nahrdí příponou -cký - Mělník -> mělnický
 • skupiny -ds- a -ts- se vyslovují jako [c], ale odvozování probíhá podle psané podoby - dětský [ďeckí] -> dětští