• dají se časovat
 • vyjadřují děj, a to činnost nebo stav
 • infinitiv je neurčitý tvar slovesa, u kterého nelze určit mlvnické kategorie
  • bývá zakončen na t nebo na ti (archaické výrazy)
  • jiné tvary: moct a moci

Mluvnické kategorie sloves

Osoba

 • singulár
  1. Ty
  2. On/Ona/Ono
 • plurál
  1. My
  2. Vy
  3. Oni/Ony/Ona

Číslo

 • jenotné
 • množné

Slovesný způsob

Oznamovací způsob (indikativ)

 • vyjadřuje, že děj je skutečný
 • př.: píšu, psal jsem, budu psát

Rozkazovací způsob (imparativ)

 • vyjadřuje, že je nutné, aby děj nastal
 • př.: piš!, pišme!, pište!
 • nelze u něj určit slovesný čas a slovesa v něm nelze vyčasovat ve všech osobách

Podmiňovací způsob (kondicionál)

 • vyjadřuje, že děj je možný, nebo že je neuskutečnitelný
 • dělí se na přítomný (př.: psal bych) a minulý (př.: byl bych psal)

Časování sloves v podmiňovácím způsobu

Osoba Psát Přát si Rozhodnout se
Singulár
1 psal bych přál bych si abych se rozhodnul
2 psal bys přál by sis aby ses rozhodl
3 psal by přál by si aby se rozhodl
Plurál
1 psali bychom přáli bychom si abychom se rozhodli
2 psali byste přáli byste si abyste se rozhodli
3 psali by přáli by si aby se rozhodli
Časování sloves v podmiňovácím způsobu

Slovesný čas

 • přítomný, minulý, budoucí
 • některá slovesa neexistují ve všech časech

Slovesný rod

Rod činný

 • vyjadřuje, co činí poděmt
 • př.: ředitel představil nového studenta

Rod trpný

 • vyjadřuje, co činí někdo jiný než podmět
 • př.: nový student byl představen ředitelem

Tvoření trpného rodu

 • opisným tvarem trpným
  • př.: __Nový student byl představen spolužákům.
 • zvratným tvarem trpným
  • př.: Med se používá jako sladidlo.
  • !pozor! - Učitel se představil žákům. je rod činný

Slovesný vid

 • slovesný vid vyjadřuje (ne)schopnost slovesa vyjádřit aktuální přítomnost
 • vid nedokonavý
  • vyjadřuje aktuální přítomnost
   • akce stále trvá
  • př.: čtu
 • vid dokonavý 
  • nevyjadřuje aktuální přítomnost
   • akce už probíhala nebo probíhat bude
  • př.: přečtu
 • většina sloves v češine je párových, vytvářejí vidové dvojice (psát - napsat)
 • nedokonavé sloveso může vyjádřit všechny časy (budoucí pomocí složeného tvaru)
 • dokonavé sloveso může vyjádřit pouze minulý a budoucí čas
 • slovesa nedokonavá se tvoří přidáním přípony ke slovesu dokonavému
 • slovesa dokonavá se tvoří přídáním předpony ke slovesu nedokonavému

Slovesná třída

 • podle zakončení ve 3. osobě singuláru se slovesa řadí do 5 tříd
Třída Zakončení Vzor Minulá čas vzoru Imparativ vzoru
1 -e nese, bere, maže, peče, umře nesl, bral, mazal, pekl, umřel
2 -ne tiskne, mine, začne tisknul, minul, začal
3 -je kryje, kupuje kryl, kupoval
4 prosí, trpí, sází prosil, trpěl, sázel pros!, trp! sázej!
5 dělá dělal
Slovesné třídy

Slovesné tvary

 • jednoduchý (př.: čtu, napiš, pozdravit)
 • složený (př.: budu číst, napsal bych, pozdravil jsem)

Přechodníky

 • vyjadřuje akce probíhající současně
 • vnímáme je jako tvary knižní a zasaralé
 • najdeme je ve starší literatuře a tisku
 • některé tvary se zachovali a jsou stále používány (chtě nechtě, nehledě, soudě, vyjma, vstávaje)
 • přechodník přítomný vyjadřuje děj probíhající současně s dějem přísudkového slovesa
  • př. Martin kašlal, odvraceje se od svého společníka.
 • přechodník minulý vyjadčuje děj předcházející před dějem přísudkového slovesa
  • př. Zazpívav poslední melodii, usedl do křesla a rozplakal se.

Tvorba přechodníků

 • přechodník přítomný tvoříme od kmene přítomných nedokonavých sloves
  • koncovky se řídí podle zakončení 3. osoby množného čísla
  • u sloves zakončených na -ou má přechodník přítomný koncovky:
   • -a (pro rod mužský): nesa
   • -ouc (pro rod ženský a střední): nesouc
   • -ouce (pro množná čísla všech rodů): nesouce
  • u sloves zakončených na  má přechodník minulý koncovky:
   • -e (pro rod mužský): dělaje
   • -íc (pro rod ženský a střední): dělajíc
   • -íce (pro množná čísla všech rodů): dělajíce
  • zvláštní tvary: vida (vidět), věda (vědět), jeda (jíst), jsa (být)
 • přechodník minulý tvoříme od kmene sloves dokonavých
  • koncovky se řídí podel zakončení tohoto kmenu:
  • je-li pře -l samohláska, má koncovky:
   • -v (pro rod mužský): uviděv
   • -vši (pro rod ženský a střední): uviděvši
   • -vše (pro množná čísla všech rodů): uvidivše
  • je-li před -l souhláska, je mužský rod často bez konvocky (vynes), v rodě ženskéme a středním má koncovku -ši (vynesši), v množném čísle -še (vynesše)

Tvorba slovesných přídavných jmen

 • tvoří se z tvaru přechodníku koncovkou  (jdouc -> jdoucívystoupivši -> vystoupivší)