Úvod

Písmeno

 • psaná forma hlásky

Hláska

 • nejmenší jednotka řeči, ze které se skládá slovo
 • dělí se na samohlásky a souhlásky, které se dál dělí na tvrdé, měkké a obojetné
 • vznikají vydechováním

Samohlásky

 • vokály
 • a, e, i, o, u, (y)
 • vydechovovaný proud nenáráží na žádnou překážku
 • na konkértní samohlásky má vliv umístění jazyka
Vokalický trojúhelník
Vokalický trojúhelník

Dvojhlásky

 • samohláskový zvuk, při kterém se mění poloha jazyka
 • ou
 • au
 • eu

Souhlásky

 • konsonanty
 • vzduchový proud naráží na překážku

Klasifikace souhlásek

Podle přkážky
Závěrové
 • proud vzduchu narazí na zavřenou část
 • p
Úžinové
 • proud vzduchu musí projít užinou
 • s
Polozávěrové
 • závěr plynule přejde v úžinu
 • c
Podle místa tvoření
Obouretné
 • místem jsou rty
 • p
Retozubné
 • místem je spodní ret a zuby
 • v
Předodásňové
 • jazyk je téměř u zubů
 • n
Zadodásňové
 • jazyk tlačí téměř na horní patro
 • č
Tvrdopatrové
 • vznikají na tvrdém patře
 • ň
Měkkopatrová
 • vznikají na měkkém patře
 • k
Hrtanové
 • vznikají v hrtanu
 • h
Podle znělosti
Znělé
 • párové
  • b, v, z, ž, d, ď, g, h
  • tvoří páry s něznělými souhláskami
 • pouze znělé
  • r, l, m, n, ň, j
Neznělé
 • párové
  • p, f, s, š, t, ť, k, ch
  • tvoří páry se znělými souhláskami
 • pouze neznělé
  • c, č
ř
 • znělost se mění podle pozice
Podle tvrdosti
Měkké
 • ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň
Tvrdé
 • h, ch, k, r ,d ,t, n
Obojetné
 • b, f, l, m, p, s, v, z

Fón

 • nejmenší zvuková jednotka lidské řeči

Foném

 • zvuk, který dokáže rozlišit význam

Slabika

 • nejmenší výslovnostní jednotka v plynulé řeči
 • jádro slabiky
  • samohláska nebo slabikotvorná souhláska

Fonetická transkripce

 • přepis podle výslovnosti
 • zaznamenává, co skutečně slyšíme
 • zaznamenáváme pomocí konkrétních symbolů a písmen

Spisovná výslovnost

 • ortoepie
  • jazyková disciplínam která se zabývá správnou výslovností
 • rozlišujeme výslovnostní styly:
  • základní styl
   • typický pro veřejné promluvy
   • neutralizace
    • ztráta znělosti na konci slov
   • asimilace
    • připodobnění znělosti ve skupině hlásek
  • hovorový styl
   • typický pro běžnou kominikaci
   • je nedbalejší
  • pečlivý styl
   • typický pro slavnostní promluvy
  • do spisovného jazyka nepatří nepečlivý styl

Spisovná výslovnost samohlásek

 • a -> [a]
 • á -> [a:]
 • e -> [e]
 • é -> [e:]
 • i -> [i]
 • í -> [i:]
 • o -> [o]
  • ó se v češtině nevyskytuje
 • u -> [u] 
 • ú/ů -> [u:]
 • y -> [i]
  • dříve se vyslovovalo jako [ü]
 • ý -> [i:]
 • ě -> [je]
  • v historii mělo speciální zvuk, který je dnes zaniklý
 • v češtině se obecně tzv. dvojhlásky přirozeně až na jednu výjimku (ou -> [ou]) nevyskytují, až na slova přejatáz cizích jazyků
  • eu -> [eu]
  • au -> [au]
 • samohlásky nezkracujeme
  • např.: domů -> [domu:] nikoliv [domu]
 • samohlásky neprodlužujem
  • např.: vzadu -> [vzadu] nikoliv [vza:du]
 • dbáme na správnou výslovnost samohlásek
  • i ([i] nikolv [e])
  • e ([e] nikoliv [a])
  • o ([o] nikoliv [a])
 • slouhlásky bez samohlásky netvoří slabiky, pouze pokud je ve slabice slabikotvorné r, l a m může slabika vzniknout i bez samohlásek

Spisovná výslovnost souhlásek

Párové souhlásky

 • znělé souhlásky (hlasivky se chvějí)
  • b, v, d, ď, z, ž, g, h
 • neznělé souhlásky (hlasivky se nechvějí)
  • p, f, t, ť, s, š, k, ch

Nepárové souhlásky

 • znělé souhlásky
  • m, n, ň, r, l
 • neznělé souhlásky
  • c, č

ř

 • ř je v některých případech znělé (řepa, dřevo) a jindy neznělé (tři, pepř)

Výslovnost skupin souhlásek

 • -zk- -> [sk]
 • -dk- -> [tk]
 • -vk- -> [fk]
 • -bk- -> [pk]
 • -kd- -> [gd]
 • -hk- -> [chk]
 • -ďk- -> [ťk]
 • -žk- -> [šk]
 • zdvojené sohlásky se vyslovují jako jedna pokud není potřeba rozlišit význam
  • např.: rozzlobit [rozlobit]; raci [raci], racci [racci] nikoliv [raci]
 • skupiny souhlásek -ds a -ts- lze vyslovit jako [c]
 • skupiny souhlásek -dš- a -tš- lze vyslovit jako [č]
 • skupiny -ct- a -čt- vyslovujeme tak, jak je píšeme

Spodoba znělosti

 • spodoba znělosti se objevuje v souhláskových skupinách
 • tam kde se setkávají párné souhlásky, které se liší znělostí, vyslovujeme celou souhláskovou skupinu
 • dělíme je na znělé (druhá souhláska je znělá) a neznělé (druhá souhláska je neznělá)

Slovní přízvuk

 • akcent
  • zesílení hlasu na určité slabice
 • akcent se v češtině umisťuje na první slabiku a říká se mu hlavní (př.: vláda)
 • u trojslabičných a víceslabičných slov se objevují i další akcenty
  • nejčastěji na lichých slabikách (př.: devadesátý)
 • ve slovních spojeních slova se slabičnou předložkou se přízvuk přesouvá na předložku (př.: na řece)
  • pokud je předložky neslabičná, přízvuk zůstává ve slově, na které se váže (př.: v řece)
  • ve spojení slabičné předložky a víceslabičného slova zůstává přízvuk na slově a nepřesouvá se na předložku (př.: za nejnepříznivějších podmínek)

Větná melodie

 • jednotlivé druhy vět mají svou zvláštní melodii
 • v písmu je označujeme znaménky - ?!
 • věty oznamovací - melodie klesavá (kadence)
  • např.: Jdu do knohovny.
 • věty tázací
  • věty tázací zjišťovací - melodie stoupavá
   • např.: Pojedeme na výlet? 
  • věty tázací doplňovací - melodie stoupavě-klesavá (kadence)
   • např.: Kdy se vrátite domů? 
 • věty rozkazovací - melodie klesavá
  • např.: Vypni už ten počítač!
 • věty přací - melodie klesavá a melodie stoupavě-klesavá
  • např.:
   • Kéž by už přišli!
   • To je nádhera!

Důraz

 • v českém jazyce se důraz vyskytuje obvykle na konci věty
 • v případě potřeby se umisťuje i jinam pro zdůraznění nějaké konkrétní informace
 • např.
  • Všechny lístky jsou bohužel vyprodané.
  • Všechny lístky jsou bohužel vyprodané.
  • Všechny lístky jsou bohužel vyprodané.

Tempo a pauzy

 • v mluveném projevu dbáme i na přiměřené tempo řeči
 • správným kladením pauz členíme projev na úseky, což napomáhá porozumění projevu (= větné frázování)