• skladá se ze dvou a více vět hlavních

Významové poměry mezi větami hlavními

 • slučovací poměr (+)
  • věty jsou k sobě volně přiřazeny
  • jsou významově na stejné úrovni
  • spojky: a, i, ani, či, také, pak, ani - ani, jednak - jednak, nebo
 • stupňovací poměr (_/¯)
  • druhá věta stupňuje obsah první věty
  • spojky: ba (i), dokonce(i), nad to, nejen - ale i, nejen - nýbrž, nejenže - ale
 • odporovací poměr (x)
  • obsahy vět si odporují
  • spojky: ale, avšak, však, nýbrž, jenže, naopak, přesto, za to však, sice - ale
 • vylučovací poměr (~)
  • platnost jedné věty se vylučuje platností druhé věty
  • spojky: nebo, anebo, či, jinak, buď - nebo
 • důvodový poměr (<-)
  • druhá věta vysvětluje důvod k větě první
  • spojky: neboť, vždyť, totiž, však také
 • důsledkový poměr (->)
  • vyslovuje důsledek obsahu první větyspojky: (a) tedy, (a) proto, (a) tudíž, (a) tak, (a) sice
 • stejné poměry určujeme i v několikanásobném větném členu mezi jeho jednotlivými částmi

Čárky v souvětí souřadném

 • souřadně spojené věty hlavní nebo věty vedlejší se od sebe oddělují čárkou, pokud nejsou spojeny v poměru slučovacím
 • věta vedlejší vložená do souřadně spojených hlavních vět
 • souřadně spojené věty vedlejší vložené do věty hlavní