• literatura (z lat. litera - písmeno, česky písemnictví) je soubor všech existujících textů (uměleckých i odborných)
 • nadřazená literatuře je slovesnost
 • má 3 funkce:
  • Funkce estetická (pobavení, líbivost,…)
  • Funkce informativní
  • Funkce formativní (ovlivňovaní)

Text 

 • je komlpexní zdělovací jednotka, která se uplatňuje v komunikaci
 • má tři roviny
  • kompoziční rovina
  • jazyková rovina
  • obsahová rovina

Literární věda

 • zabývá se literaturou
 • dělíme na: 
  • literární historii 
   • (zabývá se spisovateli, vývojem literatury a okolnostmi vzniku)
  • literární teorii 
   • (zabývá se autorem, textem a čtenářem, obecně definuje teoretickou stránku literatury)
  • literní kritiku 
   • (zabývá se hodnocením a interpretací textů)

Literární druhy

Lyrika

 • neobsahuje děj, za to dává větší důraz na pocit a pomocí různých básnických prostředků popisuje realitulyriku lze dále dělit podle toho, co je jejich hlavním tématem

Epika

 • obshauje dějepiku lze dále dělit, podle délky a dalších vlastností díla

Drama

 • je určeno k předvádění na scéně a základem je dialog postav
 • neobsahuje popisy krajin nebo scenérie, obsahuje jen scénické poznámky

Literární formy

Próza 

 • je souvislý text blízký běžnému vyjadřování
 • člení se do vět, odstavců, případně kapitol
 • nemá konkrétní pravidla, to mají až samotné žánry

Poezie

 • klasickému vyjadřování se spíš nepodobá
 • základní jednotkou je verš (nauka o verších - versologie)
 • verše se potom sdružují do strof
 • ve většině poezie s jednotlivé verše rýmují (= zvuková shoda na konci verše), existují ale i básně s tzv. volným veršem (ty se nerýmují)