• spojení s náboženstvím
 • vedle literatury se rozvijí i filosofie a další druhy umění
 • řecký ideál člověka - harmonie tělesné a duševní krásy (kalokagathea)
 • používali písmo hláskové (alfabeta)

Prehistorické období (1200 - 800 BC)

 • nedochovali se žádné památky

Archaické období (800 - 500 BC)

 • rozvoj poezie

Homér (*800 BC - ?)

 • údajně byl nevidomý

Ílias

 • popisuje posledních 51 dní dobývání města Trója
 • má 16 000 veršů, rozdělen na 24 zpěvů
 • Děj:
  • hlavním hrdinou je bojovník Achilles
  • Achilles se neúčastní bojů a do války jde jeho přítel v jeho zbroji
  • Achillův přítel je zabit a tak jde zpět do bitvy a pomstí se
  • končí slavnostním pohřbem
 • tématem je pomsta

Odysseia

 • navazuje na Ílias
 • má 12 111 veršu, rozdělen do 24 zpěvů
 • Děj:
  • král Odysseus se po vítězství u Tróji vrací domů, avšak bůh Poseidon mu to zamezí
  • po cestě zažívá různá dobrodružství
  • nakonec se po 10 letech vrátí domů, kde mu jeho žena Penelope zůstala i tak věrná

Ezop (500s BC)

 • původem otrok
 • údajně byl obviněn ze svatokrádeže a shozen ze skály
 • je zakladatelem bajky (krátká epická skladba s morálním ponaučením, kde vysktupují personifikovaná zvířata)
 • jeho bajky byly předávány nejdříve slovně, později ovšem byli sepsány (Ezopovy bajky)

Sapfó (640 - 570 BC)

 • nejstarší doloženou básnířkou
 • psala o přátelství a lásce
 • byla označena jako múza
 • žila na ostrově Lesbos
 • její milostné básně byli mířeny ženám, proto lesbické vztahy

Anakreón (600s BC)

 • proslavil se lyrickými básněmi
 • motivy byla láska, opilství, bijáctví
 • písňová forma
 • anakreontika - typ poezie, která má témata vína, žen a zpěvu
  • krátké básně
  • jednoduše pochopitelné

Attické období (500 - 300 BC)

 • rozvoj dramatu

Rozkvět literatury

 • vyvinulo se z oslav, dionýsie
 • byly spojeny s předváděním různých příběhů
 • později začíná vznikat dialog
 • hrají nejdříve muži v amfiteátrech
 • docházi ke konfliktu postav
 • herci měli masky s otvory na ústa
 • hra je uvedená prologem a uzavřená epilogem
 • hry byli psány ve verších, nerýmovaných
 • na scéně bylo málo herců a chorus, později se přidávalo více herců
 • dodržovala se trojí jednota (místo, čas, děj)
 • pravidla pro psaní dramatu shrnul Aristotéles v díle Poetika

Tragédie

 • byla vysoký žánr, měl vést ke katarzi (uvolnění, vyjádření emocí)
 • vystupují lidé z vyšších vrstev společnosti
 • řeší se vážná témata
 • končí tragicky
 • má 5 částí:
  • expozice - úvod do děje
  • kolize - náraz na zápletku
  • krize - uvědomění zápletky
  • peripetie - řešení zápletky a komplikace
  • katastrofa - vyřešení zápletky, tragický konec

Komedie

 • byla nízký žánr
 • nemusel dodržovat pravidla
 • tématy je soudobí život
 • vystupují i postavy z nižších vrstev společnosti
 • děj se dříve měnil, později už byla jasná dějová linie

Aischylos (600s/500s BC)

 • bývá považován za zakladatele tragédie
 • zavádí 2 herce na scénu
 • sepsal 94 tragédií, dochovalo se 7, zbytek jen podle názvu

Orestiea

 • námět se týká mýtu o Agamemnonovi
 • když šel do Trójské války, obětoval svoji dceru
 • když se vrací zpět, je zavražděn svou manželkou a jejím milencem
 • hlavním hrdinou je Orestes, který chce pomstít svého otce
 • nakonec zabyje vlastní matku
 • prosí o odpuštění bohů, zastane se bohyně Athéna

Sofokles

 • byl váženou osobností
 • vrchol dramatu
 • vedl řecké vojsko
 • napsal 120 her, dochovalo se nám 7
 • byl to úspěšný autor
 • přivedl třetího herce na scénu a zavedl výpravné kulisy
 • zavedl princip deus ex machina
  • bůh ze stroje
  • když děj dospěl do zmateného bodu, na scénu se umístila socha boha a ten rozhodl, kudy se bude děj dále ubírat
  • nepoužíval jej ve všech hrách, jen v některých

Král Oidipus

 • Oidipus se ožení se svou matkou
 • jako dítě je na základě věštby odsouzen na smrt, ale je ušetřen
 • nechtěně podle věštby zabije svého otce a zachrání Théby
 • za odměnu dostane ovdovělou královnu, jeho matku, se kterou splodí děti
 • během dne se dozvídá o své minulosti, nakonec se sám vylouší z města

Antigona

 • Antigona je dcera krále Oidipa
 • po smrti svého otce pohřbívá svého bratra i přes královský zákaz
 • nakonec je zazděna zaživa
 • nakonec chtějí Antigonu dostat ven a osvobodí ji, tehdy je už ale mrtvá, spáchala sebevraždu

Euripidés

 • napsal přibližně 100 dramat, dochovalo se 19
 • ve své tvorbě velmi originální
 • klade důraz na psychologii postav a na ženské postavy

Médea

 • v mýtech je zobrazena jako vražedkyně, v dramatu zase jako žena nešťastná, téměř zoufalá
 • je partnerkou Iásona, se kterým má dokonce děti
 • Jáson ji poté opouští, aby se stal korintským králem a ona se mstí
 • na závěr zavraždí Iásonovu nastávající a svoje děti

Aristofanes

 • psal komedie
 • ve svých dílech kritizuje sodobou společnost: přetvářku, podlost, etc.
 • v některých dílech představuje ideální společnost
 • všechny hry jsou satirické a výsměšné ale i kritcké
 • někdy v jeho hrách vystupovaly skutečné osobnosti

Lysistraté

 • je o naštvyných ženách, které opouští své muže
 • ti to bez nich ale nevydrží, nakonec se tedy usmíří

Herodotos

 • byl velmi aktivní v politice
 • kvůli svým názorům musel odejít do exilu
 • začal sepisovat dějiny, které nejsou ještě zcela vědecké, protože do nich zasahují bohové
 • jeho díla jsou dobrá i po umělecké stránce

Zenón z Eleje

 • řecký filozof
 • aporie - rozpor mezi dvěma dobře doloženými názory
 • aporie Achylea a želvy, aporie šípu

Sokrates

 • považován za zakladetele klasické filosofie
 • za své názory byl odsouzen k trestu smrti
 • byl to skvělý řečník - sokratovská metoda

Platón

 • je zakladatelem celé evropské filosofie
 • učení je podle něj procesem vzpomínání
 • obrací se k poznání člověka a ke společnosti, proto na něj odkazují představitelé renesance a novověku
 • je jedním ze zakladatelů pedagogiky a estetiky

Aristoteles

 • byl to poslední opravdový vědec, zabýval se jak humanitními obory tak přírodními vědami
 • založil vlastní školu, po Platonově akademii, Lykeion
 • je autorem díla Poetika, což je první teoretické pojednání o umění
 • založil první dělení věd

Démosthenés

 • řečník
 • filipika - byli námířené proti Filipu Makedonskému

Helénistické období (300 - 100 BC)

 • literatura se šíří
 • zánik říše