Bible

 • plurální označení pro knihy
 • vzniká od 1. tisíciletí BC do 2. století AD
 • jednotlivé knihy vznikají nezávislé na sobě (72 knih - 45 Starý zákon, 27 Nový zákon)
 • kanonické knihy jsou ty knihy, které jsou začleněny do bible
 • apokryfní texty jsou texty tematikou blízké bibli, ale nejsou do ní zahrnuty

Starý zákon

 • byl napsán hebrejsky a aramejsky
 • obsahuje knihy různých žánrů (mytologie, historické popisy, mudroslovné, písně, milostné spisy, žalmy)
  • Píseň písní (milostná poezie) - král Šalamoun
  • Žalmy - David
  • Pentateuch (pět knih Mojžíšových)

Nový zákon

 • byl napsán řecky
 • Evangelia - radostné zvěsti
  • Marek, Matouš, Lukáš, Jan
 • Skutky apoštolů
 • Epištoly
 • Poslední soud (Apokalypsa)

Překlady

 • první překlad bible se nazývá Septuaginta (do řečtiny, 3. stol. BC)
 • Vulgáta - překlad do latiny (autorem je Hieronimus), 4. stol. AD
 • do staroslověnštiny byla přeložena část bible v 9. stol. AD
 • nejstarší překlad do češtiny je ve 14. stol. AD - Leskovecko-drážďanská Bible (přeložena z Vulgáty) - originál se nedochoval
 • Bible kralická - přeložna v 16. stol AD, stala se vzorem dokonalé češtiny
 • ekumenický překlad - práce odborníků různých církví