• první památky od 9. století
 • jazykem je staroslověnština
  • převládá v 9. a 10. století
  • na přelomu 10. a 11. století nastupuje latina
   • je jazykem vzdělanců a církve
 • od 13. století je jazykem čeština
  • vystupuje paralelně s latinou

Cyril a Metoděj

 • příchod na Velkou moravu 863 AD
 • hlásali evangelium v češtině
 • přeložili část bible, obřady a modlitby
 • po jejich smrti nastupují jejich žáci
  • jsou vyhnáni na východ Bulharska

Hlaholice

 • písmo vytvořené Cyrilem a Metodějem
 • výchazela z řecké abecedy
 • jeho žáci ho zjednodušili
  • cyrilice
  • vyvynula se z ní azbuka

Proglas

 • předzpěv
 • veršovaná předmluva k evangeliu
 • autorem je Cyril

Zakon sjudnyj ljudem

 • první zákoník na Velké Moravě

Nomokánon

 • právnické dílo
 • vztahuje se na představitele církve
 • autorem je pravděpodobně Metoděj

Moravskopanonské legendy

 • život Cyrila a Metoděje
 • sepsáno jejich žáky

Latinská literatura

 • nejdříve spojena s duchovní literaturou, později i se světskou

Život a umučení svatého Václava a jeho babičky svaté Ludmily

 • Kristiánova legenda
 • byla objevena až později (17. století)
 • psáno na vyskoké úrovni
 • sv. Václav je vyobrazen jako dokonalý král
  • objevují se i jeho zázraky

Kronika česká

 • moderní dějepisecké dílo
 • sepsaná ve třech knihách
 • autorem je Kosmas
  • učenec a kněz
  • pravděpodobně diplomat
  • kroniku začal psát na konci svého života
 • končí v roce 1125 jeho smrtí
  • zemřel pravděpodobně při psaní
 • vlastenecky zaměřené dílo
 • prozaická
  • v hexametru
 • doplněná citacemi z významných děl a bible
 • oživená přímou řečí
 • občasný vtip
 • na dílo navazuje Kanovník vyšehradský a Mnich sázavský

První kniha

 • báje a pověsti
 • příchod Čechů do Čech
 • historicky nepodložené
 • bájné vyprávění starců

Druhá kniha

 • historické skutečnosti

Třetí kniha

 • jeho vzpomínky

Česká literatura

Bohemika

 • první česká psaná slova
 • objevují se v cizojazyčných textech

Glosy

 • je dopsaná k cizojazyčnému textu
 • někdy je to překlad slov nebo vtipy
 • první česká věta
  • počátek 13. století

  Pavel dal jest v Ploskovicich zemju, Vlach dal jest v Dolanech zemju, bogu i svatemu Štěpanu.

Písně

 • duchovní a dovrské písně
 • většinou neznáme autora
 • nestarší českou píseň Hospodině pomiluj ny
  • prosby
  • prvky staroslověnštiny
  • vznikla asi v 10. století

Svatý Václave (Svatováclavský chorál)

 • ryze česká
 • vznikla asi v 12. století
 • původní má 4 sloky

Závišova píseň

Alexandreis (Alexandreida)

 • epos
 • nezachoval se celý
 • o životě Alexandra Velikého
 • vznikla na zakázku Přemyslovských panovníků
 • autor je neznámí ale je pravděpodobně šlechtického původu

Kronika takřečeného Dalimila (Dalimilova kronika)

 • česky psaná kronika
 • autor je neznámí
 • je veršovaná
 • zdrojem jsou starší korniky
 • je velmi vlastenecká
  • vyzdvihuje Čechy
  • ponižuje Němce
 • byla populární
 • je subjektivně zabarvená
 • začíná stavbou Babylonské věže a nejstaršími pověstmi
 • končí rokem 1314 začátkem vlády Jana Lucemburského

Literatura v době vlády Karla IV.

 • velký rozkvět česky psané literatury
 • laicinace
  • ustupuje náboženská tématika
  • světská literature je populárnější
 • demokratizace
  • píší i nižší vrstvy společnosti
  • nižší vrstva dosahuje alespoň nějakého vzdělání
 • Karlova univerzita
  • 1348
  • velký vliv na literaturu
  • příjezd mnoha cizích učenců
  • žáci = vaganti
 • Vita Caroli
  • autobiografie Karla IV.

Legendy

Nízký styl

 • jednodušší
 • určené širšímu publiku
 • čerpá z místních světců
 • předčítání při náboženských obřdech

Legenda o sv. Prokopu

 • pochází ze 14. století
 • veršovaná
 • život svatého Prokopa od narození po smrt
  • založení Sázavského kláštera
  • zastánce slovanské bohoslužby

Vysoký styl

 • náročný jazyk
 • práce se symboly
 • velké množství metafor
 • propracovaný verš

Legenda o sv. Kateřině

 • Život sv. Kateřiny
 • vrchol česky psané literutry tohoto období
 • vznikla pravděpodobně na popud Karla IV.;
 • Kateřina je alexandreijská princezna
  • uvěřila v boha
  • byla mučena, protože odmítla vzít si pohanského císaře
   • zázrakem se mučící nástroje zničili
  • byla poslána na mnoho pohanských míst a obrátila je na křesťanskou víru
  • nakonec byla sťata

Drama

 • vyvinulo se z obřadních her
  • pašijové hry, betlém
  • hráli se v kostelích
  • Hra tří Marií
 • později bylo drama z kostela vypovězeno

Mastičkář

 • zachoval se jen zlomek
 • veršované
 • souvisí se Hrou tří Marií
 • je to scéna z tržiště
  • Marie si potřebují nakoupit masti
  • Mastičkář jim chce prodat zázračnou mast
  • Mastičkář naleje svou mast na záď
 • germanismy a vulgarismy
 • nemohla se hrát v kostele
  • hrála se na tržištích

Vagantská poezie

 • Makaronština
  • kombinace více jazyků
  • latina + čeština, čeština + němčina
 • psaná žáky
 • satyra
  • utahovali si ze sebe, z bídy

Píseň veselé chudiny

Husitská literatura

 • reformace
 • objevuje se od 2. poloviny 15. století
 • literatura ma agitanční charakter
 • žánry:
  • duchovní píseň
  • bojovná píseň
  • postila
   • soubor kázání
  • satira
  • polemika
  • spor
  • kronika
  • traktát
   • o náboženských otázkách

Husovi předchůdci

 • příchod za vlády Karla IV.
 • kázali o reformě církve
 • střediskem se stala Betlémská kaple
 • kázali v němčině, češtině i latině

Konrád Waldhauser

 • německý kazatel
 • kázal v němčině a latině studentům i veřejnosti

Jan Milíč z Kroměříže

 • kázal v češtině všem vrstvám
 • byl velmi nadaný a vzdělaný
 • měl radikální myšlenky
 • byl označen za kacíře a vykázán

Tomáš Štítný ze Štítného

 • šlechtického původu
 • studoval va Praze a byl ovlivněn kazateli
 • po studiu v Praze se vráti do jižních Čech kde psal traktáty

Knížky šestery

 • o obecných křesťanských věcech

Řeči besední

 • úvahy o rozmluvách o bohu v rodině

Řeči sváteční a nedělní

 • úvahy o rozmluvách hospodáře s rodinou o svátcích

Knížky o hře šachové

 • o hře šachové

Jan Hus

 • 1371, Husinec - 6. 7. 1415, Kostnice
 • studoval na Karlově univerzitě
  • získal titul mistr
  • nějakou dobu byl rektorem
 • kázal v Betlémské kapli
 • ovlivnilo dílo Johna Wycliffa
 • kritizoval kněze
  • za porušování celibátu
  • za kupování svých úřadů
  • za prodej odpstků
  • za bohatství a obžerství
  • za rozmařilý život
 • byl označen za kacíře
 • byl na něj vyhlášen interdikt
  • nemohl kázat v Praze
 • v roce 1414 odjel do Kostnice obhajovat své učení
  • byl zatčen a souzen
  • nedostal možnost se obhájit
  • mohl se jen odvolat
  • zůstal u svého učení a byl upálen
 • je mu připisována pravopisná reforma
  • zrušení spřežek
  • jediná spřežka, která zůstala je ch

Výklady Viery, Desatera a Páteře

 • výklad tří základních křesťanských modliteb
 • páteř je modlitba Otče náš
 • ostré výpady proti křesťanství

Dcerka

 • adresováno zbožným dívkám
 • jak poznat Boha
 • jak přemáhat těžkosti života

Knížky o svatokupectví

 • kritizuje papeže
 • vysvětluje své názory o fungování církve

O šesti bludiech

 • latinský traktát
 • vykládá šest tezí
 • odlišuje se v něm od učení církve

Postila

 • soubor kázání
 • pro širší publikum
 • psáno jednodušším jazykem

O církvi

 • vyjadřuje svoje názory na církev

Dopisy z Kostnice

 • soubor dopisů, která psal svým přátelům
 • patetické, hluboké
 • kolovali mezi lidmi

Husité

Jistebnický kancionál

 • soubor písní
 • sepsán ve druhé polovině 15. století
 • tři části:
  • bojové písně
  • příležitostné duchovní písně
  • obecné duchovní písně
 • nejznámější písně:
  • Ktož jsú boží bojovníci
  • Povstaň velké město pražské
 • autoři jsou u většiny neznámí
  • některé jsou připosovány Janu Husovi

Husitská kronika

 • zaznamenává období 1414 - 1422
 • byla sepsána Vavřincem z Březové
  • pravděpodobně zemřel při jejím psaní
 • obsahuje některé zpětně zapsané události

Budyšínký rukopis

 • pochází z první poloviny 15. století
 • obsahuje husitské skladby
 • autorem je pravděpodobně Vavřinec z Březové
 • nejvýznamnější skladby:
  • Žaloba Koruny české
   • obviňuje Kostnický koncil za to, že Češi jsou považováni za kacíře
  • Porok Koruny české
   • namířeno proti korunovaci Zikmunda I.
  • Hádání Prahy s Kutnou Horou
   • psané formou hádky
   • města jsou zobrazeny jako ženy
    • Kutná Hora je ošklivá stará žena
    • Praha je krásná mladá dívka
   • nakonec vstupuje do hádky Jěžíš a chválí Prahu

Petr Chelčický

 • byl to pacifista
 • neuznávál trojí lid
 • odsuzoval obhajobu víry bojem
 • věřil, že dělnický život je příprava na opravdový život v nebi
 • obával se příchodu antikrista
  • ve svém údajném vidění uzřel antikrista v každém z nás
  • boj není mezi dobrem a zlem ale mezi těmito koncepty v nás samotných
 • byl jako posluchač v Betlémské kapli
 • inspiroval mnoho myslitelů 19. a 20. století
 • bývá označován za největšího myslitele středověku
 • je významný hlavně pro zdůrazňování svobody člověka

Kunvald

 • jeho následovnící zde založili vlastní církev
 • vznikla Jednota bratrská

Postila

 • obsahuje všechny jeho myšlenky o víře
 • převahuje apokalyptické vidění světa

Sieť viery

 • dvoudílné obrovské dílo
 • probírá špatnosti víry a dělbu společnosti

Václav Šašek z Bířkova

 • napsal významný cestopis
  • Z Čech až na konec světa
 • hovoří o cestě poselstva Jiřího z Poděbrad
  • poměry v Českých zemích se zlepšili