Úvod

 • baroko pochází z portugalštiny
  • je to název pro nepravidelnou perlu
 • baroko je povážováno za poslední univerzální evropský styl
  • postihl veškeré části umění a zasáhl do všech vrstev
  • změnil pohled na náboženství a filosofii
  • Evropu zasahuje mor a třicetiletá válka
   • dohromady vyvraždili asi 40% původních obyvatel Evropy
 • dominuje na konci 16., v průběhu 17. a na začátku 18. století
 • znaky
  • kontrasty
   • v umění i životě
   • duch a hmota, světlo a šero, rychlé a pomalé tempo
  • návrat k bohu a mysticismu
  • snaha působit na smysly
  • mělo za úkol ohromovat a fascninovat
   • architektura je naprosto velkolepá
    • budování obrovských kostelů a náměstí
    • bohatá výzdoba
  • dynamičnost a pohyb
   • barokní sochy jsou většinou v pohybu
  • tajemno

Torquato Tasso

 • italský spisovatel
 • nejvýznamnější představitel italského baroka
 • studoval práva a filosofii
 • trběl duševní chorobou a musel být izolován

Osvobozený Jeruzalém

 • je to duchovní epos o křížové výpravě
 • vychází se skutečných událostí, ale jsou do něj dosazeny smyšlené postavy
 • prostřednictvím těchto postav rozebírá různá témata
  • primárně vztah k víře a světská láska
   • lásku označil jako zdroj štěstí, který ale vede k hříchu a nemravnosti
 • později musel být přepracován na příkaz inkvizice

Pedro Calderón de la Barca

 • španělský spisovatel
 • je významným představitelem vrcholného baroka
 • je autorem téměř 200 her
  • většinou to byli komedie nebo nábožensko-filosofické jednoaktovky

Život je sen

 • je to jeho nejznámější hra
 • vypráví příběh prince Segismunda, který odsouzen kvůlu špatné věštbě k pobytu ve věži
 • král mu dá šanci žít na svobodě, ale ocitne se zpátky ve vězení
 • pochopí, že v životě, kde nejsou jistoty je nejlepší obrat k duchovním hodnotám

John Milton

 • anglický spisovatel
 • byl velmi vzdělaný
 • za jeho života proběhla v Anglii revoluce Olivera Cromwella
  • byl jeho podporovatelem
 • v 45 oslepl

Ztracený ráj

 • je na biblická témata
 • objevují se tam soudobé tragédie
 • motivy jsou z knihy Genesis
 • hlavní postavou je Satan
 • tématem je svár dobra a zla v každém člověku

Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen

 • německý spisovatel
 • bojoval ve třicetileté válce poté, co mu byli zavražděni rodiče a byl unesen

Dobrodružný Simplicius Simplicissimus

 • je to výchovný pikarsekní román
  • pikareskní znamená parodie na rytířský
 • má šest knih
 • s humorem je zde vylíčen život prosťáčka, kterého unesli vojáci do armády
 • popisuje krutost války

Český literární barok

Historický kontext

 • 1618 - Stavovské povstání
 • 1620 - bitva na Bílé hoře
  • poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze
 • dochízá ke konverzi na katlicismus
  • do čech přichází Jezuitský řád
 • spousta lidí se rozhodla emigrovat
 • probíhá těžká germanizace
 • dochází k úpadku češtiny a literatury
  • česky se mluví jen na venkově
 • relativně vzkvétá malířství a sochařství

Literární tvorba

 • lidová tvorba
  • ústní lidová slovesnost
  • autor je neznámý
  • je ovlivněna tradicí a venkovem
  • má mnoho žánrů
 • pololidová tvorba
  • autor je známý
  • pochází z lidového prostředí
  • nejčastěji se jedná o básně, paměti nebo kroniky

Oficiální literatura

 • jsou to autoři, kteří byli velmi vzdělaná a často spojení s jezuitským řádem

Bedřich Bridel

 • 1619 - 1680
 • byl to jezuitský kněz a profesor rétoriky a poetiky
 • asketický člověk
 • byl velmi obětavý, obzvlášť při morové epidemii, na kterou zemřel
 • dílo ma filosofický a mytický ráz

Co Bůh? Člověk?

 • je to lyrická báseň
 • patří k vrcholům českého baroka
 • je to promlouvání k Bohu a zkoumání smyslu lidského života
 • skladba je koncipovaná jako kontrast mezi velikostí Boha a pomíjivostí člověka

Bohuslav Balbín

 • byl to jezuitský kněz a učitel
 • věnoval se historii potom, co byl zbaven funkce učitele
 • psal legendy a historické spisy
 • psal česky a latinsky

Rozmanitosti z historie Království českého

 • je to velmi obsáhlé dílo
 • mělo mít asi 20 svazků, ale nestihl ho dopsat
 • bylo psáno latinsky a později přeloženo do mnoha jazyků

Obrana jazyka slovanského, zvláště českého

 • nebyla původně vydán
  • za národního obrození byla vydána legálně
 • byla psána latinsky
 • autor poukazuje na fakt, že národní jazyky se musí používat a musí se jimi psát
  • obhajuje to morálkou a politikou
 • tvrdil, že slovanské jazyky tvoří významnu část evropských jazyků a měly by se dál pěstovat
 • spis nebyl určen pro většinovou společnost

Adam Václav Michna z Otradovic

 • byl to hudebník a autor známých koled
  • nejznámější je jeho koleda Chtíc aby spal
 • byl to kněz a varháník
 • skládal různé písně a melodie

Loutna česká

 • je to dílo, ve které se objevuje mystická erotika
 • některé písně se hrají dodnes

Antonín Koniáš

Exilová literatura

 • je psána autory, kteří české země opustily pro nekonvertování na katolictví
 • odcházeli nejčastěji do Polska

Jan Amos Komenský

 • 1592 - 1670
 • má neznámé místo narození
  • pravděpodobně Nivnice nebo Uherský Brod
 • jméno Komenský pochází z obce Komňa
  • odtamtud pochází jeho rodiče
 • v dětství přišel o rodiče
 • do školy začal chodit v 16 letech
  • chodil primárně do škol Jednoty bratrské
  • první školou byla škola v Přerově
  • na vyšší studia odešel do Německa
 • po studiích se vrátíl na Moravu, kde učil a stal se knězen Jednoty bratrské
 • jeho prní manželka zemřela na mor
  • docela rychle potom se oženil znovu
   • jeho druhá manželka také zemřela
  • jeho třetí manželka byla mnohem mladší než on
 • po bitvě na Bílé hoře se se muse skrývat
 • po roce 1628 musel odejít do Polska, kde žije většinu své emigrace
  • odtud podníká různé cesty
  • byl zván na různé univerzity, kde hovořil o školských reformách
  • jednal často se Švédy
   • je pravděpodobně částečně zodpovědný za pochody švédských vojsk do českých zemí
 • při třicetileté válce vyhořelo město Lešno, kde měl většinu své práce, odkončené i nedokončené
 • nakonec cestoval do Nizozemska, kde také zemřel

Dílo

Nábožensko-filozofické spisy (útěšné spisy)
 • objevují se barokní myšlenky
 • tvrdil, že lidský život je plný utrpení a že jediné, co je jisté je bůh
Labyrint světa a ráj srdce
 • hlavní postavou je potník, který putuje městem, labyrintem, a poznává svět
 • má dva průvodce
  • Mámení
   • je to alegorie nedokonalosti lidského poznání
   • nasazuje poutníkovi růžové brýle, které zobrazí svět jako to nejrásnější a dokonalé místo
   • poutník si nakonc brýle nasadí jen zpola
  • Všezvěd Všudybud
   • je to alegorie lidské zvídavosti
 • všude nachází nedokonalost, faleš a podvody
 • nakonec odmítne svět a chce spáchat sebevraždu, od které opustí a obrátí se k bohu
Hlubina bezpečnosti
 • svět je zobrazen jako kolotoč
 • uprostřed kolotoče je bůh
 • říká, že bychom se měli snažit zůstat co nejblíže středu
Truchlivý
 • je plný nejistoty a bolesti ze života
 • jedinou jistotou je bůh
Listové do nebe
 • je psaný formou dopisů
 • v jednotlivých dopisech si lidé stěžují na těžkosti života, útlak a diskriminaci, neposlušnost a jiné
 • v závěru odepisuje Ježíš, který všechny nabáda, aby žili podle desatera
Kšaft umírající matky jednoty bratrské
 • alegorické dílo
 • umírající matka je alegorie jednoty bratrské
  • odkazuje členům jednoty, jejím dětem, své myšlenky
  • povzbuzuje Čechy k naději k samostatnosti
Pansofie
 • je to obor, který dokáže obsáhnout všechno lidské vědění
 • Komenský vypracoval teorii o všeobecné náuce a výchově lidstva
  • pokud budou mít lidé všeobecné vzdělání, povede to k pokroku a míru ve světě
 • Všeobecná porada o nápravě věcí lidských
  • je to nedokončené dílo
  • spis měl mít původně 7 dílu, ale vyšli jen 2
  • na díle pracoval asi 20 let
  • řeší univerzální jazyk, univerzální vzdělání
  • vydával k tomu velké slovníky
Pedagogické spisy
 • jsou psány převážně latinsky
Pedagogické zásady
 • škola by měla být pro všechny
 • škola hrou
 • postavení konkrétního k abstraktnímu
 • rozdělení školy na stupně
  • do 6 let - mateřská škola
  • do 12 let - základní škola
  • do 18 let - gymnázium a latinská škola
  • do 24 let - univerzita
Didactica magna
 • základní pedagogické principy
 • byla přeložena do mnoha jazyků
Didaktika
 • menší definování pedagogických zásad
 • byla psána česky
Orbis pictus
 • ilustrovaná učebnice latiny
Janua linguarum reserva
 • učebnice latiny rozdělená podle témat
 • více variant
 • Komenského proslavila