Hlavní nové směry

 • od počátku 20. století se umění včetně literatury rozchází do velkého množství nových stylů
  • umělci často tvoří sami nebo se sdružují do menších skupin
 • často se vydávali prohlášení nebo manifesty
  • argumentovali proti starému umění a zavádeli nové způsoby tvorby

Impresionismus

 • z fr. impression (pocit)
  • název pochází ze slavného obrazu Clauda Moneta - Imprese
  • mezi další významné malíře patří August Renoir, Edgar Dequas
  • mezi známé skladatele patří Claude Debussy nebo Maurice Ravel
 • dává důraz na pocit, který literatura ve čtenáři vyvolává
 • populární je psaní poezie
 • próza se hodně soustředí na pocity emocionální a na smyslové počitky
  • synestézie - druh metafory, při níž dojde k záměně smyslových vnímání (slyšet chuť)
 • často se objevuje příroda

Expresionismus

 • reaguje na impresionismus
 • zdůrazňuje vnitřní prožitek
 • pocity jsou často negativní - úzkost nebo beznaděj

Kubismus

 • rozkládá báseň na metafory spojené na základě volné asociace
 • zobrazuje totéž z více úhlů pohledu

Symbolismus

 • vyjadřuje se symboly a v řetězcích metafor
 • píše se primárně poezie
 • nově se v básních vyskytuje také volný verš

Dekadence

 • z fr. dekadence
 • objevují se impresionistické a symbolistické prvky
 • objevují se náznaky satanismu a zvýšené sexálnosti
 • objevují se pocity a motivy zmaru a smrti

Civilismus

 • v popředí je civilizace, město a technologie, život ve společnosti, která přináší nové možnosti, všednost

Secese

 • je to poslední univerzální směr, znamená odštěpení
 • postihl celou Evropu
 • projevuje se často v architektuře a malířství

Futurismus

 • vzniká v Itálii
 • futuristé odmítají konzumní způsob života a tehdejší umění
 • nálezá zálibu v síle strojů a technice
 • válku považují za nutnou očistu lidstva
  • někteří umělci narukovali
 • hlavním teoretikem byl Filippo Tommaso Marinetti
  • napsal Manifest futurismu

Dadaismus

 • vzniká jako revolta proti válce
 • umělci prosazují absolutní svobodu
 • popírají, že umění by mělo mít jakýkoliv smysl
 • odmítají veškeré konvence
 • působí na city a uráží čtenáře

Prokletí básníci

 • z fr. Les Poètes maudits
 • je to hnutí francouzských básníku z konce druhé poloviny 19. století
  • termín Prokletí básníci byl poprvé použit ve stejnojmenné eseji Puala Verlaina z roku 1883
 • píší o dekadentním životním stylu spojeným s neúctou ke společnosti
 • často se u nich objevuje alkohol, dorgy a násilí
 • mezi prokleté básníky patří hlavně Charles Baudelaire, Paul Verlaine a Arthur Rimbaud za předchůdce jsou považováni Francois Villon nebo Edgar Allan Poe

Paul Verlaine

 • 1844 - 1896
 • pracoval jako úředník na městské radnici
 • vedl klasický společenský život
 • po dvouleté známosti se oženil
 • v roce 1871 obdržel dopis s ukázkami tvorby od Arthuta Rimbauda, pozval ho k sobě do Paříže a rozvinul se mezi nimi vážnivý milostný vztah
  • v této době také porpadá alkoholu a projevuje se jeho nekontrovatelná agrese ve spojisti s opitím
  • později jeho žena podává žádost o rozvod
  • po několika měsících soužití a mnoha agresivních scénách vztah ukončili
 • v roce 1873, kdy se Rimbaud pokoušel o usmíření ho Verlaine postřelil do ruky a byl uvězněn
 • v 80. letech pak často pobýval v nemocnici kvůli mnohým zdravotním problémům
 • rozvinul vztah ještě s několika muži, jednoho z nich pak učinil svým dědicem
 • v roce 1895 se jeho stav prudce zhoršil a rok na to zemřel
  • na pohřbu byla celá uělecká Paříž
 • v roce 1894 byl zvolen Knížetem básníků

Dílo

 • píše primárně poezii
 • mezi nejvýznamnější díla patří Saturnské básně, Romance beze slov, Moudrost, Láska, Věnování nebo Štěstí
 • kromě eseje Prokletí básníci napsal také několk autobiografických prozaických děl
 • jeho básně jsou do značné míry impresionistické s prvky dalších stylů

Arthur Rimbaud

 • 1854 - 1891
 • sklony k psaní projevoval už v mládí
 • některé jeho latinské verše byli zveřejněny v bulletinu Akademie v Douai
 • jako mladý obepisoval mnoho známých básníku, ale většinou bez reakce nebo pouze s uznáním
 • od jednoho ze svých přátel dostal doporučení napsat Paulu Verlainovi
 • později zanevřel na svou tvorbu a oddal se klasickému pracovnímu životu
  • stal se koloniálním vojákem, dezertoval a pracoval v cirkuse, poté taky jako obchodní zástupce
 • konec života chtěl strávit v Africe, ale nakonec jej strávil v nemocnici v Marseille, kde zemřel v těžkých bolestech

Dílo

 • psal primárně poezii, například Sezóna v pekle, Opilý koráb, Verše., Spáč v úvalu
 • typická je pro něj asociace a bohata obrazotvornost
 • v básních odhaluje vnitřní svět lyrického subjektu

Charles Baudelaire

 • 1821 - 1867
 • jako mladý vynikal v latině a řečtině
 • studia na jednom z lyceií nedokončil a bac dokončil jako externí student jinde
 • básně mu dali smysl života a toužil se stát básníkem
  • nelíbilo se to ale jeho nevlastnímu otci, který z něj chtěl mít vojáka nebo diplomata
 • když se osamostatnil a oženil, začal také experimentovat s drogami, které údajně podněcovali jeho tvořivost
 • téměř promarnil dědictví po otci
 • zajímal se o výtvarné umění a přispíval články do novin
 • v roce 1864 odjel do Belgie přednášet o literatuře a pracovat jako umělecký kritik
 • později se jeho zdravotní a duševní stav velmi zhoršil a v roce 1867 zemřel v soukromém sanatoriu v Paříži

Dílo

 • věnoval se primárně psaní poezie, ale také esejí o umění
 • jeho nejvýznamnější sbírkou jsou Květy zla
  • vycházela mnoho let a byla cenzurována
   • Baudelaire byl stíhán za urážku náboženské mravnosti a veřejné morálky
  • obsahuje 6 částí a 145 básní
  • nejznámější básní je Zdechlina

Avantgarda

 • je to souhrnné označení pro futurismus, surrealismus, expresionismus a dadaismus a mnohé další
 • dochází k zániku běžně používaných a rozšířených stylů a literatura se velmi štěpí, často autor od autora
  • často se experimentuje s formou
 • dílo má být obrazem vnitřního světa umělce

Guillaume Apollinaire

 • 1880 - 1918
 • byl to francouzský spisovatel francouzsko-polského původu, většinu svého života strávil v Paříži
 • byl předchůdcem většiny moderních směrů
 • během první světové války narukoval a byl vážně zraněn, po válce podlehl španělské chřipce
 • propagoval moderní směry skrze své eseje
 • živil se jako literární vědec a novinář, střídal ale další řadu různých zaměstnání
 • významný je pro svou poezii
 • pracuje s podvědomím
 • své texty často psal v různých obrazcích, čimž je propojil s výtvarnému umění
 • jeho básně jsou polytemtické

Dílo

Alkoholy

 • básnická sbírka
 • obsahuje básně založené na principu asociace
 • v básních se zásadně nevyskytuje interpunkce
 • vyskytuje se zde nový žánr - pásmo
  • poprvé ho použil v básní Pásmo
  • je to dlouhá báseň, která skutečnost zachycuje z různých úhlů pohledu
  • je polytematická
   • změna témat nemusí být logické, ale pouze asociativní
  • je psaná volným veršem
  • objevuje se zde litanický verš
   • je to několik veršů metaforicky odkazujících na tutéž věc

Kaligramy

 • básnická sbírka
 • básně jsou psané do různých obrázků

Prsy Tiresiovy

 • drama
 • hlavní postavou je Tereza, která se vzdá své ženské role, uřeže si prsa a vydává se za muže (Tires)
 • její manžel ale zatím zplodí přes 40 000 dětí
 • Tereza se nakonec k manželi vrátí, převlečená za kartářku a v podstatě se znovu poznávají
 • v díle se poprvé vyskytuje slovo surrealisme
  • bylo napsáno v roce 1918

Christian Morgenstern

 • 1871 - 1914
 • byl to německý spisovatel, překladatel a novinář
 • byl předchůdcem mnoha moderních směrů, hlavně pak dadaismu, ale také surrealismu a expresionismu
 • byl průkonpníkem nonsensové poezie
  • obsahuje paradoxy, slovní hříčky, humor, nadsázku a obecně věci, které nedávají smysl
 • inspirovali ho filosofové Friedrich Nietzsche a Arthur Shopenhauer

Dílo

 • Šibeniční písně
  • jejím mottem je dítě v muži
  • jsou to groteskní verše a slovní hříčky
  • básně jsou často nonsensové a vzhledem se podobají nějakému předmětu
  • absolutní básně
   • využívají shluky hlásek a slabik
   • objevují se v nich neologismy, zvukomalba, vtip a deformování slov
 • Plma Kužel
 • Šlasi

Tristan Tzara

 • byl to jeden z hlavních představitelů dadaismu
 • ovlivnil mnoho kubistů a futuristů
 • původně byl zásadně proti surrealistickému hnutí, ale později psal do surrealistických časopisů a přednášel o něm
 • vystupoval proti fašistům a nacistům

Dílo

 • První nebeské dobrodružství pana Antipyrina
  • je to dílo zakládající dadaistickou literaturu
  • typická je v něm vzpoura proti válce
  • obsahuje směs nesouvisejících slov, které na sebe nenavazují a postrádají jakoukoliv logiku a smysl
  • je založen na hře a náhodě
 • Dvacet pět básní
  • skládá se z básní založených na náhodě
 • Kalendářní biograf abstraktního srdce

André Breton

 • je jedním ze zakládajících autorů surrealismu
  • spolu s dalšími několika autory vydal Manifest surrealismu
 • původně se věnoval dadaistické tvorbě, ale tu později opouští
 • zaměřoval se na autoamtický text
  • není kontrolován rozumem
  • obsahuje nějakou logickou strukturu, ale události v něm nejsou v souladu s realitou
 • pro jeho dílo je typické propojení snu a reality a surrealismu a komunismu
 • sny se často stávají zdrojem inspirace

Dílo

 • Magnetická pole
 • Nadja
  • je to dílo poetické prózy
  • má dvě části
   • v první části popisuje protagonisty
   • v druhé části se jedná o něco na způsob milostného románu

Louis Aragon

 • byl významným představitelem surrealismu
 • původně se věnoval dadaistické tvorbě, později hlavně surrealismu, před druhou světovou válkou se ale stal komunistou a psal komunistickou literaturu
 • v průběhu války psal odbojovou poezii
 • po válce trávil hodně času v Sovětském svazu

Dílo

 • Irena: Maldorovy zpěvy pornografie
 • Věčný pohyb
 • Aurelián
  • levicově orientovaný román
  • je o lásce odehrávající se v meziválečné Paříži
 • Velikonoční týden
  • je to vrchol Aragonovi tvorby
  • předkládá v něm svůj osobní pohled na dějiny
  • zobrazuje v něm život francouzské společnosti v prvních dnech po Napoleonově návratu z Elby

Paul Éluard

 • byl to levicově smýšlející básník a scénárista
 • patřil ke členům komunistické strany
 • původně psal ve stylu dadaismu, později se obrátil k surrealismu

Dílo

 • Nezbytnosti života
  • básnická sbírka
  • prolíná se vní milostná a dadaistický lyrika
 • Veřejná řuže: Žena, princip života
  • básnická sbírka
  • vychází z principů surrealismu, často využívá volné asociace
  • obsahuje devatenáct básní napsaných volným veršem a jednu v próze
  • ženu zobrazuje jako motiv milostné touhy v mnoha variacích
 • Nezbytnosti života
 • Neštěstí nesmrtelných
 • Hlavní město bolesti
  • autor se zabývá bolestí a smrtí
  • obsahuje i básně v próze

Sergej Alexandrovič Jesenin

 • ruský básník
 • špatně nesl první světovou válku a ruskou socialistickou revoluci
 • upadl do depresí, které řešil alkoholem
 • byla uzavřen do psychiatrické léčebny, ze které utekl do Leningradu, kde po několika večírcích spáchal sebevraždu
 • charakteristická je ruská příroda a život na ruské vesnici

Dílo

 • Zpověď chuligána
  • mluví zde o svém bohémství
  • promítá tam také hořkou sebeironii
 • Anna Sněginová
  • milostná poema o první lásce
 • Rus sovětská
  • vyjadřuje počáteční obdiv k sovětskému režimu
 • Rozbité zrcadlo
  • vyjadřuje zklamání ze sovětského režimu

Georg Tarkl

 • rakouský básník
 • studoval farmacii, díky které se dostal ke kokainu a jiným dorgám
 • jeho první díla (převážně dramata) byla velmi neúspěšná a Tarkl se ocitl v hluboké tvůrčí krizi
 • v první světové válce byl uveden na frontu jako lékař
 • po traumatizujících zážitcích se pokoušel o sebevraždu, nakonec se otrávil kokainem

Dílo

 • Básně
  • básnická sbírka
  • je bohatě experiosnistická a symolistická
 • Šebestián ve snu
  • básnická sbírka
  • byla vydána posmrtně
  • je ovlivněna dekadencí
  • básně jsou velmi smutné a odkazují na deprese autora
 • Grodek
  • báseň napsaná těsně před smrtí