Historický kontext

 • od roku 1526 Češi jsou pod nadvládou Habsburků
 • vyšla Bible kralická - vzor češtiny
 • po potlačení povstání v roce 1623 nastal větší útlak
  • náboženská nesvoboda
 • následovala emigrace české inteligence
 • čeština postupně upadá a je používaná primárně na venkově
 • v půlce 18. století přišli centralistické reformy
  • nebrali vůbec ohled na národnost
  • určili němčinu jako úřední jazyk
  • všechny vysoké úřady byli ve Vídni
  • povinná školní docházka
 • vydání tolerančníh patentu
  • povolilo více vyznání
  • zručení jezuitského státu
  • uvolnění cenzury
 • do Čech se některá inteligence vrací
 • národní obrození začíná v 70. letech 18. století a pokračuje do půlky 19. století

Obranná fáze

  1. léta 18. století - 1805
 • píše se ve stylu klasicismu a osvícenství
 • dochází k obhajobě češtiny a české historie
 • rozvijí se věda a historie
  • z vědy se rozvijí primárně lingvistika
 • vznikají první divadla a noviny

Václav Matěj Kramerius

 • vydával noviny - Krameriusovy c.k. vlastenecké noviny
  • vycházely dvakrát týdně
  • měli 900 předplatitelů
  • c.k. - císařsko-královské
 • založil nakladatelství - Česká expedice
  • existovalo od roku 1791
  • vydával nejdřív kalendáře, lidové knihy a pohádky

Gelasius Dobner

 • významný kněz a historik
 • byl to velký vlastenec
 • rozlišoval pravdivé a smyšlené
 • kriticky procházel českou historii
 • vydal Hájkovu kroniku s kritickými poznámkami
 • nejvíce se věnoval období husitství

František Martin Pelcl

 • historik a jazykovědec
 • první profesor češtiny na pražské univerzitě
 • vydal Novou kroniku českou
 • věnoval se primárně období vlády Karla IV.
 • vydával obrany češtiny
  • napsal i svoji vlastní v latině
   • později byla přeložena do češtiny

Josef Dobrovský

 • 1753 - 1829
 • jazykovědec a historik
 • založil obor slavistika (nauka o Slovanech)
 • vystudoval teologii a ovládal 12 jazyků
 • stal se vychovatelem ve šlechtické rodině Nosticů
  • byli jeho mecenáši
 • psal německy a latinou

Dějiny české řeči a literatury

 • napsáno německy
 • systematicky zachycuje vývoj české literatury a jazyka
 • nejvýše staví Veleslavínské období a pokládá ho za vzorové

Zevrubná mluvnice jazyka českého

 • je to kodifikace soudobé mluvené češtiny
 • čerpal primárně z Veleslavínské češtiny

Německo-český slovník

 • oživoval stará slova
 • odvozoval nová slova
 • další slova přejímal z jiných slovanských jazyků (polština, ruština)
 • má dva svazky

Ofenzivní fáze

 • 1805 - 20. léta 19. století
 • píše se ve stylu preromantismu
 • prudký rozvoj češtiny
 • pokračuje rozvoj slavistiky a lingvistiky

Josef Jungmann

 • 1773 - 1847
 • významný jazykvědec
 • Jungmannova jazyková škola
  • byla to skupina Jungmannových spolupracovníků
  • spolupracovali na mnohých dílech, které považujeme za Jungmannova vlastní

Slovesnost

 • učebnice pro gymnázia o literatuře
 • je doplněna dobovými ukázkami

Historie literatury české

 • několikasvazkové dílo
 • zabývá se nejstarší literaturou
 • je velmi podrobná a obshauje historicko-společenský kontext
 • obsahovala všechna díla jmenovaných autorů
  • bylo jich asi 1500

Slovník česko-německý

 • je pětidílný
 • pracovala na něm celá Jungmannova škola

Pavel Josef Šafařík

 • 1795 - 1861
 • panslavismus
  • přesvědčení, že slované jsou jeden národ a slovanské jazyky jsou dialekty jednoho jazyka
 • psal česky

Slovanské starožitnosti

 • popisuje nejstarší dějiny Slovanů

Dějiny slovanské řeči a literatury v nářečích

 • popisuje historii literatury do 10. století

František Palacký

 • pocházel z Moravy a studoval Bratislavě
 • nejvýznamnější historik a vědec
 • znal se s Dobrovským
  • poradil mu, aby pracoval pro rody
   • dělal pro ně genealogii
   • měl mimořádný přístup k různým archivům
 • věnoval se politice
 • vlastenci ho neměli rádi
  • neuznával češšství

Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě

 • od nejstarších dějin do roku 1526
 • popisuje historii Čechů a jejich konflikt s Němci
 • nejvýše hodnotí husitství
 • pět dílů (2 německy, 3 česky)

Vrcholná fáze

  1. až 40. léta 19. století
 • píše se ve stylu romantismu
 • vznikají první památky srovnatelné se zahraničním literární uměním
 • hlavním účelem tvorby je vzdělávání o češtině a sběr ústní lidové slovesnosti

Karel Hynek Mácha

 • 1810 - 1836
 • studoval práva
 • píše mnoho lyrickou, případně lyricko-epickou poezii, ale také prózu, primárně povídky
  • jeho próza je lyrizovaná (děj ustupuje od pozadí a je jednoduchý)

Máj

 • je to relativně rozsáhlá lyricko-epická báseň/byronská povídka
 • velkou část tvoří popisy přírody a popisy pocitů
  • častá je úvahová lyrika
 • má čtyři části a dva mezizpěvy (intermezza), zároveň obsahuje věnování českému národu
 • byl kritizován za ateismus
 • příběh:
  • Vilém je loupežník, který nikdy nepoznal své rodiče
  • Jarmila je jeho milá, je ale svedena
  • Vilém svůdce zabije, později se dozví, že je to jeho otec, je zadržen a uvězněn a odsouzen k popravě
  • poté, co se Jarmila o rozsudku dozví páchá sebevraždu
  • Vilém je popraven
  • po několika letech se na místo těchto událostí vrací básník Hynek

Obrazy ze života mého

 • soubor povídek
 • obsahuje subjektivní a autobiografické prvky
 • Večer na Bezdězu
  • je inspirovaná jeho cestami
 • Márynka
  • je o povídka o chudé dívce
  • je o básníkovi, který se do ní platonicky zamiluje, pravidelně ji potkává
  • jednou ji nepotkal a zjistil, že zemřela na tuberkolózu

Kat

 • původně to měla být tetralogie
 • stihl dokončit jen první díl
 • jednalo se o historický román

Křivoklát

 • odehrává se v době Karla IV.
 • nevlastní bratr Karla IV. byl katem
 • kat byl nepochopen, nezapadal, neměl stejná práva

Cikáni

 • román
 • podobná zápletka jako v Maji
 • hlavní hrdina zabije svého otce kvůli lásce
 • hlavního hrdinu portrétuje jako sám sebe

Pouť Krkonošská

 • je to romantické prozaické vylíčení jeho pouti do Krkonoš
 • je plná tajemna a obsahuje postavu osamělého poutníka

Boleslav, Bratrovrah, Bratři

 • je to dramatická trilogie
 • celé hry nestlihl dokončit

Karel Jaromír Erben

 • pracoval pro České muzeum a byl také archivářem města Prahy
  • nebyla to příliš dobře placená zaměstání a často je střídal
 • celý život se zabýval lidovou tvorbou
  • sesbíranou tvorbu někdy vydával
  • nejedná se o příliš významná jeho díla
   • nejvýnamnější je Dlouhý, Široký a Bystrozraký nebo Stříbrný vlas děda Vševěda
 • píše básně a pohádky jí inspirované
  • pohádky jsou fantiastické s velkým množstvím nadpřirozených postav
  • psal je po vzoru lidových pohádek
  • v básních se inspiroval lidovou tvorbou

Kytice (z pověstí národních)

 • vyšla až v roce 1853
  • pracoval na ní asi 20 let
 • je to soubor 13 balad
 • vystupují v nich tajemné bytosti
 • je v nich ponuré a tajemné protstředí typické pro romantismus
 • vždy se řeší nějaký konflikt nebo provinění a následuje trest
  • je to základní etické paradigma všech Erbenových balad
  • některé tresty jsou později zmírněny, ale dávají silnou lekci
   • dojde k tomu tehdy, když trestaný své chyby lituje
 • provinění je mnohdy pochopitelné a trest je velmi krutý
 • mají zrcadlovou kompozici
  • balady (poslední a první, druhá a dvanáctá,…) spolu mají něco společného
 • mají velký spád a rychle plyne
 • objevuje se dějová zkratka
  • často používá přímoiu řeč a citoslovce
  • onomaotopoie - zvukomalba
  • téměř nepoužívá spojovací výrazy
 • Záhořovo lože
  • je to umělecká polemika s Májem
  • hlavní postava se dopouší mnoha chyb
  • 100 let se potom kaje a jeho duše je spasena

Josef Kajetán Tyl

 • 1808 - 1856
 • byl to “miláček národy”
 • obrozenecké myšlenky vzdělávání
 • celoživotně se věnoval divadlu
  • cestoval po Evropě v kočovné herecké společnosti
 • pracoval také jako účetní v Praze
 • byl dramaturgem Stavovského divadla
  • překládal hry do češtiny
  • psal tehdy i vlastní hry
  • po vzestupu cenzury odešel
 • organizoval akce a plesy vlastenců
 • byl to také významný novinář
  • založil Květy
   • psal tam vlastenecké povídky

Historické divadelní hry

 • Kutnohorští havíři
 • Jan Hus
 • Krvavé křtiny čili Drahomíra a její synové

Současné divadelní hry

 • Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka
  • pochází odtud píseň Kde domov můj - česká hymna
   • hudbu složil František Škroup
 • Paličova dcera
  • překombinovaný vlastenecký poučný děj

Báchorky

 • Strakonický dudák
  • Švanda se zamiluje do Dorotky
   • otec odmítá provdat dceru osyřelému chudákovi
  • vydá se na cesty za penězi
   • matka je lesní ženou a očaruje jeho dudy
   • konfliktní s vlasteneckými myšlenkami (bohatství a cestování)
  • přidá se k němu Vocílka, který jej dále “odvádí od domova”
  • skončí ve vězení, odkud ho dostane jeho matka (očarovaný zapomene)
  • Dorotka se jej vydá hledat
   • najde jej v lese, kde jej lesní ženy chtějí utancovat k smrti
   • na vše si vzpomene a následně se vezmou

Božena Němcová

 • 1820 - 1862
 • původně Barbora Panklová
 • pochází z obce Ratibořice, kde je dodnes zachováván její kraj
 • vzala si za muže finančího úředníka, ale vztah s ním se rozpadá, neboť jejich vztah nenaplňoval Boženiny představy
 • byla to vlastenkyně a znala se s mnohými autory stejného myšlení
 • její dílo Babička je v podsatě dílo autobiografické z jejího dětství
 • zemřela těžce nemocná
 • sbírala ústní lidovou slovesnost
 • psala pohádky
  • nepříliš často se v nich vyskytují nadpřirozené bytosti a ustupují do pozadí
  • vždy vítězí dobrota člověka
 • často psala reportáže z míst, kde pobývala
  • projevuje v nich svůj zájem o venkov
 • je jednou ze zakladatelů venkovské prózy
  • děj se odehrává na věnkově
  • v ústředí je dobrý člověk (morální vzor), často ženy
  • hlavní postavou může být také člověk ze špatného prostředí
   • zároveň ale jsou tyto povídky zakončeny smířlivě až idealsticky

Babička: Obrazy venovského života

 • toto dílo bylo sepsáno v těžké době v jejím životě
  • zrovna se rozdělili s mužem a zemřel její nejstarší syn
 • jedná se o pohled do idealiovaného jejího dětství

Karel Sabina

 • 1813 - 1877
 • “zrádce národa”
  • v 40. letech 18. století se anagažoval proti Rakousku
  • později se upsal jako konfident rakouské policie
 • byl to přítel Máchy
 • psal libreta - Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách
 • napsal povídku Oživlé hroby

Karel Havlíček Borovský

 • odmítal národnostní radikalismus, ale zároveň se stavvěl proti soudobému režimu
  • nebyl oblíbený ani vládou, ani lidem
 • snažil o osvětu a vliv a prospění společnosti
  • původně chtěl být knězem
  • absolvoval gymnázium a nastoupil do arcibiskupského semináře
   • byl neposlušný a byl vyloučen
  • později chtěl být profesorem , ale to se mu také nepovedlo
  • později si uvědomoval, že chce být spisovatelem
 • s rodinou žili ve vesničce Borová, později se přestěhoval s rodinou do Boru
  • dnes Havlúčkova Borová a Havlíčkův Brod
 • původně si idealizoval východní země
  • po výpravě do Ruska ale názor změnil
  • po návratu do Čech ostře zkritizoval Tylův román Poslední Čech
 • vydával české noviny
  • procházeli cenzurou českých cenzorů, často vlastenců
  • mnohdy se mu podařila vydat i vlastenecká tvrzení
  • často dávalo prostor Boženě Němcové
   • nehovořila s vlasteneckým pathosem
 • v 19. století se u něj a vlastně v celé české společnosti problém etnicity
  • všímal si, že ve všech západních zemích je v jednom státě jeden národ, zatímco v Habsburské monarchii existovalo několik etnik
 • později byl zvolen poslancem říšského sněmu ve Vídni
  • v té době byl ve vazbě, ale nedlouho po zvolení byl propuštěn

Revoluční fáze

  1. až 50. léta 19. století
 • píše se ve stylu realismu
 • vznikají nové spolky

Divadlo

Divadlo v kotcích

 • hrálo se v něm od roku 1739
 • hry byly v němčině
 • 1771 - první česká hra (Kníže Honzík)
 • 1773 - zavřeno

Stavovské divadlo

 • bylo vystavěné rodinou Nosticů
 • bylo věnováno českým stavům
 • hrálo se primáně německy

Bouda

 • bylo střeženo kvůli bezpečnostním předpisům

Václav a Karel Ignác Thámovi

 • věnovali se divadlům
 • jejich hry byli oblíbené
 • organizovaly představení v češtině
 • Václav Thám napsal přes 200 her

Poezie

Thámovci

 • byla to básnická škola postavená okolo bratrů Thámových
 • prosazovali sylabismus
 • vydávali almanachy
  • jsou to sbírky překladů, vlastní tvorby a starších děl
  • Almanach Písně řeči vázané

Puchmajerovci

 • byla to básnická škola založená kolem Antonína Jaroslava Puchmajera
  • psal ódy
 • prosazovali sylkabotonismus
 • také vydávaly almanachy
  • Almanach sebrání básní a zpěvů
 • Šebestián Hněvkovský
  • psal eposy s historickými náměty