Nauka o slohu

 • nauka o slohu zkoumá tvorbu sdělení v různých komunikačních situacích
 • podstatou slohu je, že stejný obsah lze vyjádřit různými způsoby, ale nelze je zaměňovat
 • konečnou podobu sdělení ovlivňuje komunikační situace, ve které se nacházíme
 • užívá a zkoumá všechny jazykové roviny (hlásky, slova, věty,…)

Slohotvorní činitelé

 • subjektivní činitelé - jsou spojené s osobou autora (věk, vzdělání, vlastnosti,…)
 • objektivní činitelé - jsou nezávislé na osobě autora (prostředí, situace,…)

Slohové útvary a postupy

 • slohový postup představuje soubor zásad, které dodržujeme při tvorbě sdělení
  • postup informační
  • postup vyprávěcí
  • postup popisný
  • postup výkladový
  • postup úvahový
 • slohové postupy se pak různě obměňují a kombunují a tvoří slohové útvary

Struktura a jazykové prostředky

 • každé komplexnější sdělení obsahuje úvod (uvedení do tématu, příběhu), stať (zamyšlení nad jednotlivými body probllému, vývoj příběhu) a závěr (konkluze, rozuzlení)
  • v psaném textu lze oddělit jednotlivé sekce pomocí odrážek, odstavců, čísel nebo nadpisů
  • v mluveném textu oddělujeme části intonací nebo gesty
 • jazykové prostředky dělíme na:
  • stylově neutrální - lze je užít kdekoli
  • stylově zabarvené - jejich užití je omezeno na určitou situaci (slova knižní, slangová, odborné termíny)

Slohové postupy

 • zásady práce na textu
 • typy slohových postupů:
  • informativní - jde o prosté sdělení jednoduchých informací
  • vypravěcí - sdělujeme nějaký zajímavý děj
   • míří k nějakému zakončení nebo pointě
   • má svoji danou strukturu (musí obsahovat zápletku a rozuzlení)
   • obvykle má květnatější jazyk
  • popisný - zachycuje typické rysy popisovaného objektu či děje
   • líčení - subjektivně zabarvený popis
   • je systematický
  • úvahový - jde o zamyšlení nad nějakou problematikou
  • výkladový - jde o objasnění podstaty dějů a propojování do souvislostí

Funkční styly

 • způsoby jak zpracovat obsah sdělení
 • podle funkce vybíráme jazykové prostředky a volíme uspořádání
 • typy funkčních stylů
  • prostěsdělovací - styl běžné každodenní komunikace
   • přímý kontakt s adresátem
   • pouřirelné slohové postupy:
    • informativní
    • vyprávěcí
    • úvahový
    • popisný
   • jazyková stránka:
    • většinou nejsou připravené
    • používá se i nespisovný jazyk
    • často používáme elipsu a nehovoříme v celých větách
    • často dochází k syntaktickým chybám
    • používáme výplňová slova
    • vyhýbáme se knižním tvarům
    • někdy se objevují i psané komunikáty (dopisy, reklami, zpráva, internetová diskuse)
  • odborný - styl profesní komunikace
   • buď mezi odborníky navzájem (styl vědecký) nebo mezi odborníky a lajky (styl populárně naučný)
  • administrativní - styl v úřední nebo obchodní komunikaci
  • publicistický - styl v masové komunikace
   • získává informace a přesvědčuje
  • řečnický - styl oficiálních projevů
  • umělecký - styl umělecké literatury