Typy ekonomiky

 • tržní ekonomika
 • plánovaná ekonomika
 • zvyková ekonomika
  • funguje na základě zvyků
 • smíšená ekonomika
  • je kombinací ostatních
  • funguje třeba v Číně

Podstata fungování tržní ekonomniky

 • každý člověk má potřeby a ty se snaží uspokojit skrze statky a služby

Potřeby

 • jsou to pocity nedostatku
 • potřeby mohou být fyzické a duševní, individuální a kolektivní, hlavní a doplňkové
 • potřeby se často stupňují
  • chceme neustále více

Statky

 • jsou to předměty, které uspokojují naše potřeby
 • každý statek má nějakou hodnotu
 • jsou hmotné a nehmotné, volné a ekonomické, spotřební, kapitálové, veřejné

Slžuby

 • činnosti, které uspokojují naše potřeby
 • jsou věcné a osobní

Hospodářský proces

 • popisuje fungování trhu
 • skládá se z cyklu výroby, rozdělování, směny a spotřeby

Výrobní faktory

 • stakty potřebné k produkci dalších statků
 • jsou trojí: přírodní zdroje, práce, kapitál

Životní úroveň

 • je to míra uspokojení potřeb spotřebitele
 • určuje ji několik faktorů:
  • množství spotřebovaných statků a služeb
  • kvalita statků a služeb
  • množství a kvalita statků a služeb poskytovaných státem
  • úroveň životních podmínek

Trh

 • je to místo střetu kupujících a prodávajících
 • spojuje se poptávka a nabídka
  • nabídka je množství produktů, které je výrobce ochoten prodat za určitou cenu
  • poptávka je množství produktů, které jsou spotřebitelé za určitou cenu nakoupit
 • tři subjekty trhu: domácnosti (spotřebitelé), firmy (výrobci), stát
Graf vztahu nabídky a poptávky
Graf vztahu nabídky a poptávky
 • poptávka je klesající vzhledem k rostoucí ceně
  • efekt substituce - nahrazení jiným produktem, který je ekonomičtější
  • efekt důchodový - nedostatek finančních prostředků způsobuje, že si spotřebitel produkt nekoupí
   • je pokrucován kvůli různým vlivům
 • nabídka je rostoucí vzhledem k rostoucí ceně
  • efekt změny výroby - výroba se mění vzhledem k aktuálním trendům ve společnosti
  • efekt nových výrobců - na trh se dostávají noví výrobci, kteří zakládají firmy takové, aby uspokojii potřeby společnosti
 • rovnovážná cena trhu je bodem, kdy vše, co je nabídnuto je zároveň prodáno
  • reálná cena trhu okolo rovnovážné ceny osciuluje a snaží se jí přiblížit
   • jestliže je cena vyšší, dochází k nadbytkiu zboží (převis nabídky)
   • jestliže je cena nižší, dochází k nedostatku zboží (převis poptávky)

Subjekty trhu

 • základním subjektem je domácnost, jsou to spotřebitelé
 • poskytovatelé a producenti jsou firmy
 • stát do trhu zasahuje

Pilíře fungování trhu

 1. soukromé vlastnictví
 2. poptávka a nabídka
 3. konkurence
  • dokonalá konkurence - nikdo nemůže uměle určovat cenu na trhu
  • oligopolní konkurence - skupina zásadně ovlivňuje cenu na trhu na základě domluvy
  • monopolní konkurence - neexistuje konkurence
  • konkurence může být cenová nebo necenová
   • cenová konkurence nabízí tentýž produkt pouze na jinou cenu
   • necenová konkurence nabízí jinou kvalitu, případně rychlejší dopravu (lepší dostupnost) nebo servis