Komunikace je prostředek dorozumívání mezi živými organismy.

Funkce komunikace

 • sdílení emocí
 • sdílení informací, postojů a názorů
 • dorozumívání pro spolupráci
 • ovlivnění ostatních
 • tlachání
 • estetika

Průběh komunikace

 • komunikátor je osoba, která předává sdělení
 • komuniké je předávané sdělení
 • komunikant sje osoba, která přijmá sdělení
 • komunikátor nejprve přijde na záměr, který chce předat
 • tento záměr je následně zakódován do slov jazyka a vzniká sdělení
 • sdělení je předáno a komunikant ho dekóduje
 • po dekódování dojde u komunikanta k pochopení
 • po pochopení následuje zpětná vazba pro komunikátora, zda byl záměr správně pochopen

Transakční prostředí

 • je to prostředí, ve kterém je komunikace vedena
 • Transakční analýza (Eric Berne)
  • úrovně v komunikaci:
   1. rodič - učí, napomíná, radí
   2. dospělý - racionální přístup
   3. dítě - iracionální přístup, bezbranná pozice v komunikaci
  • efektivní komunikace probíhá jen mezi stejnými úrovněmi
  • intimní vztah tvoří komunikace mezi dětmi

Druhy komunikace

Verbální komunikace

 • probíhá na základě slov
 • je založená na logice

Neverbální komunikace

 • probíhá beze slov
 • lze z ní získat velké množství informací
 • je kulturně a společensky ovlivněná
 • ovlivňuje ostatní

Mimika

 • jsou to výrazy obličeje
 • je velmi pestrá
 • je kulturně a historicky podmíněna
  • pláč a smích jsou kulturní univerzálie
   • smutek a radost se projevují ve všech kulturách stejně
 • některé kultury pracují s mimikou vlemi umně
 • důležitý je oční kontakt
  • moral looking time
   • je to čas, po který je slušné a vhodné se dívat někomu přímo do očí
   • je silně kulturně ovlivněn
    • v Česku je to 2 až 3 sekundy
   • určuje ho také pohlaví a autorita
   • dlouhé dívání do očí může naznačovat další věci (chtíč asertace autority)

Gestikulace

 • jsou to pohyby doplňující mluvu
 • mohou také vyjadřovat souhlas či nesouhlas (pohyby hlavou)
 • při projevu se najčastěji používají také ruce
 • je kulturně podmíněna

Proxemika

 • je to zóna, která je jedinci při komunikaci přijemná
 • muži se obvykle přibližují blíže k ženám
 • proxemický tanec
  • je to přibližování jednoho a reakce druhého

Posturologie

 • nauka o postojích

Kynezika

 • nauka o pohybu (chůze)

Komunikace skrze vzhled

 • je to úprava zevnějšku
 • podle záměru lze měnit oblečení, případně make-up

Metakomunikace

 • paralingvistika
  • je to způsob intonace, důrazů a pauz
  • skrze jedno sdělení lze tak říct více věcí najednou
 • prostým sdělením jde prostřednictvím neverbalních nástrojů a paralingivisticky vyjádřit něco úplně jiného
 • pro dekódování metakomunikace je důležitá sociální inteligence