• Ústava ČR je nejzákladnějším právním dokumentem České republiky
 • je schválená Českou národní radou
  • ústava je platná od 16. 12. 1992 a nabývá účinnosti 1. 1. 1993
 • začíná preambulí
  • je to slavnostní úvod, ve kterém je ústava občany ČR příjmána

  My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky

 • následuje 8 hlav
 • její součástí je také Listina základních práv a svobod

Obsah ústavy

Hlava první

 • obsahuje definice státních symbolů
 • státní symboly jsou:
  • vlajka ČR
  • velký státní znak (znak se dvěma českými lvy a slezskou a moravskou orlicí)
  • malý státní znak (bílý lev s korunou na červeném pozadí)
  • státní hymna
  • prezidentská standarda
  • korunovační klenoty
 • definuje také hlavní město - Praha

Hlava druhá až čtvrtá

 • definuje dělení moci na legislativu, exekutivu a justici
 • určuje jejich pravomoci

Ligislativa

 • ligislativu v ČR tvoří dvoukomorový parlament
 • dolní komorou je poslanecká sněmovna
  • má 200 poslanců
  • volební období je 4 roky
   • volební systém je poměrový
  • poslancem se může stát kdokoliv starší 21 let
 • horní komorou je senát
  • má 81 senátorů
  • volební období je 6 let
   • každé 2 roky se obměňuje jedna třetina senátu
   • volební systém je většinový
  • senátorem se může stát kdokoliv starší 40 let

Exekutiva

 • exekutivu v ČR tvoří vláda a prezident
 • vláda vychází z výsledků voleb do poslanecké sněmovny
  • skládá se z ministrů, kteří se zabývají různými odvětvími
   • nejzásadnější jsou ministerstva vnitra, financí, zahraničí a obrany
    • silová ministerstva
 • prezident republiky je vrcholkem legislativního procesu a má některé exkluzuvní pravomoce
  • je volen na 5 let
   • může být volen pouze dvakrát za sebou
  • prezidentem se může stát kdokoliv, kdo se může stát senátorem
  • prezident je volen přímo
  • prezident má pravomoc:
   • svolat a rozpustit poslaneckou sněmovny
   • schvaluje zákony
   • udělovat milost a amnestii
    • milost je udělována konkrétním lidem
    • amnestie je udělována plošně
   • jmenovat vládu, soudce, guvernéra a radu ČNB, radu NKÚ, profesory, armádní funkcionáře
   • vyhlašovat válku
   • udělovat státní vyznamenání

Jusitce

 • justici v ČR tvoří nezávislé soudy
 • nejzásadnější je Ústavní soud ČR
  • chrání ústavnost
  • skládá se z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na 10 let
  • rozhoduje o zrušení zákonů nebo ustanovení, o ústavních stížnostech nebo žalobách

Legislativní proces

 • návrh zákona může podat několik skupin, nejčastěji odbory poslanecké sněmovny nebo vláda
 • návrh putuje od poslanecké sněmovny, pokud je schválen putuje do senátu, pokud je schválen, putuje prezidentovi, pokud je podepsán, vstupuje v platnost
 • jestliže poslanecká sněmovna zákon nepříjme, dá mu připomínky a návrh se předá zpět navrhovateli k úpravě
 • jestliže zákon nepříjme až senát, zákon se vrací do poslanecké sněmovny a obvykle je pozměněn, jestliže se ale schválí znovu ve stejném znění, putuje zákon k prezidentovi
 • jestliže zákon nepřijme až prezident, putuje zákon do poslanecké sněmovny a obvykle je pozměněn, jestliže se ale schválí i potřetí ve stejném znění, vstupuje v platnost a je podepsán

Hlava pátá

 • definuje Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)
 • kontroluje nakládání se státními financemi

Hlava šestá

 • definuje Českou národní banku (ČNB)
 • její hlavní funkcí je kontrola národní měny
 • provádí monetární politiku lze do ní zasahovat pouze na základě příslušných zákonů

Hlava sedmá

 • definuje úzmní samosprávu
 • základní jednotkou je obec, kterou spravuje její zvolené zastupitelstvo
  • funguje v podstatě jako veřejnoprávní firma
 • definuje také vyšší správní celky (kraje)