Psychycké procesy

Poznávací procesy

 • slouží k poznávání
 • umožňují orientaci v prostředí, zpracovávat, rozhodovat a reagovat
 • člověk díky nim ukláda poznatky
 • všechny poznávací procesy jsou dílší kompetence schopnosti inteligence

Vnímání

Poznávání přítomnosti.

Reflexní přijetí podnětů určité kvality příslušnými smysly.

Indvidiuálně specifické zobrazení reality, její zaměření a selekce.

 • počitek
  • vlastnost pozorovaného objektu
 • vjem
  • spojení počitků pozorovaného objektu
 • vnímání
  • ovlivňují zvyklosti, zkušenosti, potřeby a emoční ladění

Tablua rasa

 • teorie o tom, že dítě nemají po narození žádné vlastnosti a ty získává právě prostřednictvím vnímání

Gestaltické principy

 • gestaltpsychologie
 • celek vždy směřuje k co nejjednoduššímu uspořádání prvků do jednoho celku
Princip figury a pozadí
 • rozdělení obrazu na dominantní obrazec a pozadí
Princip blízkosti
 • vznímání spojuje dohromady
Princip podobnosti
 • seskupení objektů podle jejich podobnosti
Princip uzavřenosti a dobrého tvaru
 • tendence vnímat tvary jako úplné
Princip symetrie
 • tendence vnímat objekty jakoby uspořádané okolo svého středu
Princip konstantnosti
 • dle zkušenosti vnímáme objekt ve stejné velikosti, poloze, tvaru, i když se v daném momentě jeví jinak

Vliv na vnímání

Vliv sociální skupiny
Konformita
 • spojování chování, přesvědčení a chování s jistou sociální skupinou
Vliv sociální zkušenosti
Chyba prvního dojmu
 • generalizace na základě emocí
Haló efekt
 • přeceňování významu viditelných znaků
Efekt vztahu
 • vnímání pozitivních znaků na těch, kteří nám jsou sympatičtí
Proncip vedle mě sedí
 • sníze sympatizujeme s lidmi, kteří jsou nám podobní
Princip projekce
 • v projevu ostatních vidíme to, co se týká nás samotným

Paměť

Uchování a následné vybavení dříve vnímané věci.

 • je na ní závislé postupné obohacování zkušeností, tedy učení

Fáze paměti

Zakódování
 • selekce (ekonomické fungování paměti), tendence k zachování rovnováhy a jednoznačnosti
Uchování
 • paměť rozdělujeme podle této fáze na:
  • krátkodobou paměť
   • desítky vteřin (vzácněji několik minut), kapacita je omezená
   • paměť procesní
    • informace je uchována jen po dobu konání akce
  • dlouhodobá paměť
   • subjektivně významné vzpomínky a dovednosti
Vybavení
 • vlivy ovlivňující kvalitu vybavené informace:
  • psychycký a fyzický stav, motivace, emoce, důležitost, pozornost, inteligence,…
  • schopnost paměti, délka fáze uchování, aktivita v této fázi
  • motivace, asociace, konstruktivní paměť

Představivost

Schopnost vytvářet představy, tj. smyslové obrazy něčeho, co právě teď nevnímáme.

 • má vždy subjektivní povahu

Funkce představivosti

 • zajišťuje kontinuitu lidského prožívání a hodnocení
 • spojuje minulost, přítomnost a budoucnost
 • kompenzují přítomnost

Typy představivosti

 • dle smyslů ji dělíme na zrakové, sluchové, chuťové, čichové (představy vůní) a hmatové (představy pohybu)
 • dále ji dělíme na:
  • vzpomínkovou
   • přibližně přesná reprodukce dříve vnímaného
  • fantazijní
   • vyobrazení něčeho nereálného

Učení

Definice učení

Podmínka trvalejší modifikace psychických a somatických funkcí.

 • vzniká na základě zkušenosti
 • může vést k trvalé změně v prožívání, uvažování a chování
 • funkcí je adaptace
  • učení v novém prostředí
 • výsledkem učení je zkušenost
 • zkušenost se časem zapomíná
  • Ebbinghausova křivka zapomínání
   • s časem se zkušenost z paměti vytrácí exponenciálně klesavě
   • nejvíce informací zapomenem po krátkém časovém úseku od ukončení praxe zkušenosti

Základní metody učení

Cvičení
 • mechanické opakování
 • dosahujeme zlepšení
 • v budoucnu může dojít ke stagnaci a je třeba strategii změnit
 • efektivita je subjektivní
 • obor studoval Hermann Ebbinghaus
Podmiňování
 • nová reakce na určité podněty
Klasické podmiňování
 • autorem je Ivan Petrovitch Pavlov
 • výsledkem učení je podmíněný reflex
  • změna signálu, která vyvolává na vrozenou reakci
 • když není posilován, vyhasíná
Operativní podmiňování
 • spojuje určité reake s určitým podnětem
 • jednání založené na nějakém podnětu má své důsledky
 • rozdílem je míra aktivity, kterou musí jedinec učením vynaložit
 • užívá se odměn a trestů
  • odměna má většinou silnější efekt
 • Burrhus Frederich Skinner
  • autor teorie programového učení
  • princip aktivní odpovědi
   • kontakt se studenty
  • princip minimálních kroků
   • student potřebuje vidět výsledky
  • princip průběžného podmiňování
   • student musí být při učení aktivní
  • princip individuálního tempa
   • student se musí učit dle vlastního tempa
Habituace
 • opakovaný stimul přestane vyvolávat reakci
 • dochází k navyknutí
Senzibiliace
 • zvýšení vnímavosti vůči podmětům
 • je to opak habituace
Vtiskávání
 • učení se základním instinktům
 • studii prováděl Konrad Lorenz
Učení vhledem
 • náhlé vytvoření reakce bez metody pokus-omyl
Učení nápodobou
 • pozorování jiných, kteří doshují nějakého cíle

Významné formy učení

 • je pro ně pořeba rozvinutí kognitivních a paměťových procesů
 • dispozice k učení je důležitou složkou inteligence
 • učení závisí na motivaci
Senzomotorické učení
 • řetězec pohybových reakcí navazujících na sebe
 • výsledkem je senzomotorická dovednost
Kognitivní učení
 • prostřednictvím zpracování informací
 • dochází ke zdokonalování poznávacích procesů
 • vytváření kognitivních map
  • spojování pojmů dohromady
 • prostřednictvím verbálního znakového systému dochází k osvojení vědomosti
Sociální učení
 • je závislé na kontaktu se společností
 • umožňuje porozumět pravidlům
 • umožňuje přízpůsobení společnosti
 • vznikají sociální role
  • dochází k identifikaci ve společnosti

Myšlení

Mentální manipulace s různými informacemi, která slouží k porozumění jejich podstatě a k analýze různých souvislostí a vzahů, na jejichž základě odvozuje určité závěry.

Proces manipulace

 • pojem
  • slovo, symbol, který odráží klíčové vlastnosti objektu
 • soud
  • myšlenka vyjádřená výrokem
  • pochopení vztahu mezi pojmy
 • úsudek
  • je složen z několika soudů
 • usuzovaní
  • sylogismus
  • pracuje se základní logikou
  • nezáleží, jestli je úsudek pravdivý fakticky

  Human beings are mortal, Plato is a human being, hence, Plato is mortal.

  • je to logicky i fakticky pravdivý výrok

  Elephants are mortal, Plato is mortal, hence, Plato is an elephant.

  • výrok je logicky pravdivý, fakticky ne

  Women are immortal, Plato is a woman, hence, Plato is immortal.

  • výrok je logicky i fakticky nepravdivý (jednotlivé části nejsou pravdivé)

Myšlenkové operace

 • analýza
  • na základě předem stanoveného faktu zkoumáme důvody jeho správnosti
 • syntéza
  • na základě zkoumaných faktů tvoříme nový fakt
 • dedukce
  • na základě předem stanoveného zákona predikujeme zkutečnost
 • indukce
  • na základě zkoumaných faktů tvoříme obecné zákonitosti
 • abstrakce
  • tvoření obecných zákonitostí na základě pravidelností
 • konkretizace
  • hledání konkrétních situací v obecných platnostech
 • srovnávání
  • hledání podobnosti
 • diferenciace
  • hledání rozdílů
 • klasifikace
  • třídění objektů na základě jejich vlastností
 • analogie
  • hledání přirovnání objektů k jiným objektům

Řešení problémů

 • identifikace
  • pojemnování problému
 • definice
  • určení přesných vlastností problému
  • určení věcí, které nejsou vpořádku
 • formulace strategie řešení
  • pokus a omyl
  • aplikace známého způsobu řešení
  • vhled nezávislé osoby
  • heurestika
 • rešerše
 • průběžná kontrola
 • zhodnocení správnosti řešení

Kognitivní vývoj

 • dle Piageta
 • senzomotorická inteligence
 • symbolické a předpojené myšlení
 • názorové myšlení
 • konkrétní logické operace
 • formální logické myšlení

Jazyk a řeč

Definice

Jazyk je kognitivní a komunikační kód definovaný určitými symboly.

 • je prostředkem poznávání
 • je chápán a užíván na úrovni myšlení
 • je aktivní i pasivní

Řeč je jazyková dovednost nebo schopnost vyjádřit zvuky obsah vědomí.

Jazykové kompetence
 • fonologicko-fonetické
  • výslovnost
 • lexikálně-sémantické
  • smysl
 • syntaktické
  • složitost
 • pragmatické
 • vyvyjí se v prvních 5 let života
Funkce řeči
 • expresivní
 • sociální a komunikační
 • poznávací
Základní stránky řeči
 • obsahává a formální individuální řeč
  • určena pouze pro vnitřní svět osobnosti
  • je spojena s myšlením
  • nejdříve egocentrická, později vnitřní metalingvistické vědomí
  • vědomosit a schopnost uvažovat o jazyku

Inteligence

Definice

Obecný základ, na kterém je závislá úroveň poznávacího výkonu.

Psychická vlastnost a zároveň schopnost, která je částěčně vrozená, ale dá se rozvíjet.

je to schopnost myslet, učit se a adaptovat se.

Projevy inteligence
 • pohotovost vnímání
 • prostorová představivost
 • paměť
 • verbální inteligence
 • matematická inteligence
 • obecné usuzování
 • intrapersonální inteligence (metakognice)
  • jak je člověk schopen pochopit sám sebe
 • interpersonální inteligence (sociální)
  • jak je člověk chopen pochopit ostatní
Typy inteligence
 • fluidní inteligence
  • je vrozená
 • krystalická inteligence
  • tvorba zkušenosti na základě podmětů
Vlivy na využitelnost inteligence
 • konstalace psychických procesů a vlastností
 • kvalita pozornosti
 • výkyvy emočního ladění
 • motivace
 • autoregulace a vůle
 • temperament a komplex vlastností
Měření inteligence
 • má původ v americké armádě
Inteligenční kvocient (IQ)
 • počítá se podílem mentálního a skutečného věku vynásobeno stem
 • velikost IQ je rovnoměrně rozdělená ve společnosti (Gaussova křivka)
  • průměrná hodnota je 100
  • inteligence géniů se pohybuje okolo 140
  • inteligence u lidí postižených těžkou idiocií se pohybuje okolo 20

Citové procesy

Emocionalita

 • schpnost reagovat na různé podměty prožitkem libosti a nelibosti, spojená s fyziologickými reakcemi a změnou aktivity
Projevy emocí
 • prožitková složka
  • pozorujeme polaritu emoce a její intenzitu
 • fyziologická reakce
  • sympatikus
   • část nervové soustavy, která uvolňuje látky do oběhového systému
   • aktivuje člověka
  • parasymatikus
   • část nervové soustavy, která z oběhového systému odstraňuje látky
   • inhibuje člověka
 • vnější projevy
  • zčervenání, třes, rozšíření zorniček, mimika, gestikulace
 • dispozice k emočnímu projevování je vrozená
Funkce emocí
 • bazální a iracionální hodnotící kritérium
  • skrze emoce hodnotíme
 • adaptivní funkce
  • umožňují adaptaci na prostředí vlivem libosti a nelibosti
 • mají regulativní charakter
  • ovilvňují míru adaptace organismu
  • ovlivňují naše rozhodnutí
 • komunikativní funkce
Emoční inteligence
 • je to schopnost zvládat emoce a chápat emoce ostatních, umění empatie
 • ovlivňuje úspěšnost jedince ve společnosti
Psychohygiena
 • aktivity, které pomáhají v udržení dobré nálady

Klasifikace emocí

Podle kvality

 • pozitivní a negativní složky
 • radost, smutek, hněv, strach, náklnnost, láska, nenávist, pohrdání

Podle intenzity a délky

 • afekt
  • velmi intenzivní, ale krátké
 • vášeň
  • silná intenzita a dlouhé trvání
 • nálada
  • slabá intenzita, ale dlouhé trvání

Podle zaměřní

 • dychtivost
  • sem s tebou ke mně
 • vztek/hněv/odpor
  • pryč s tebou ode mě
 • strach
  • pryč se mnou od tebe
 • láska
  • tam se mnou k tobě

Podle aktivizace

 • stenické
 • astenické

Podle výšky

 • nižší city
  • jednoduché city vyvolené snadnými podněty
  • agresivita
 • vyšší city
  • komplexní city vyvolené komplexními podněty
  • jsou intelektuální, etikcké, sociální a estetické

Teorie emocí

 • studium emočního prožívání
  • studuje emoce z pohledu prožívajícího člověka
  • je subjektivní
 • studium výrazu emocí
  • studuje emoce z pozice pozorovatele prožívajícího člověka
  • snaží se bý objektivní
 • studium kognitivní interpretace
  • studuje vztah nějakého podnětu k vyvolané emoci

Psychycké stavy

Psychické vlastnosti

Osobnost

 • osobnost je integrovaný celek vrozeného a získaného, psychofyzické jednoty a celého organismu
 • je individuálně typická a relativně stabilní

Přístupy k osobnosti

Topologický přístup

Podle tělesné stavby (Kretschmer)

 • pyknik
 • astenik
 • atletik

Extroverze a introverze (Jung)

Temperamenty (Hyppokrates)

 • je to vrozená část osobnosti
 • sangvinik
  • emočně stabilní extrovert
 • cholerik
  • emočně labilní extrovert
 • melancholik
  • emočně labilní introvert
 • flegmatik
  • emočně stabilní intorvert

Dynamický přístup

Freud

 • vědomí, podvědomí, nevědomí
 • id, ego, super ego

Jung

 • kolektivní a osobní nevědomí, archetypy

Berne

 • dítě, dospělý, rodič

Faktoriální přístup

 • stabilita - labilita
 • aktivita - pasivita
 • submisivita - dominance
 • racionalita - iraciovalita
 • extroverze - introverze

Integrace osobnosti

Interakční systémy

 • senzorický
 • motorický
 • kognitivní
 • afektivní
 • stylový
 • hodnotový

Roviny procesu integrace

 • senzomotorická
 • transformační
 • organizace jáství

Vlastnosti osobnosti

Dynamické vlastnosti

 • ovlivňují míru a intenzitu prožívání, aktivace a reakce
 • jsou vrozené
  • určuje je centrální nervová soustava
 • temperament
  • dynamičnost osobnosti

Vztahově-postojové vlastnosti

 • vznikají na základě hodnot a vztahu k nim
 • vyjadřují naše postoje a hodnoty
 • jsou získané
  • vliv má sociální skupina a socializace
 • charakter
  • je to soubor hodnot, kterým dáváme v životě přednost

Výkonové vlastnosti

 • určují jak úspěšně nebo neúspěšně jsme schopni vykonávat určitou funkci
 • jsou částečně vrozené a získáné

Schopnost

 • primární schopnosti
  • podmiňují rozvoj dalších schopností
 • sekundární schopnosti
  • vznikají na základě primárních schopností
 • stupně schopnosti
  • nadání
  • talent
  • genialita
 • typy schopnosti
  • vjemové
  • psychomotorické
  • intelektuální
  • sociální

Dovednost

 • dílčí psychické předpoklady pro vykonávání určité činnosti
 • k jejich osvojení dochází záměšně i bezděčně
 • typy dovedností
  • senzomotorické
  • intelektové
  • sociální

Vědomost

 • soustava představ a pojmů
 • osvojuje se ve škole nebo prostřednictvím naučných her nebo knih

Návyk

 • dílší psychocké předpoklady pobízející člověka k určitému chování
 • některé činnosti usnadňují a jiné škodí

Aktivačně-motivační vlastnosti

Motiv

 • pohnutka, příčina činnosti a jednání člověka
 • má směr, cíl, intenzitu a trvalost

Potřeba

 • stav nedostatku nebo nadbytku něčeho, co nás vede k činnostem, kterými tento nedostatek nebo nadbytek uspokojujeme
Maslowova hierarchie potřeb
 • biologické
 • sociální
 • kulturní
 • psychické

Pohnutka

 • uvádí motivaci do pohybu
 • zájem
  • získaný motiv, který se projevuje kladným vztahem člověka k předmětům nebo činnostem, které ho upoutávají po stránce poznávací nebo citové
 • cílevědomost
  • cíl je směr aktivity
  • může se jednat o něco, čeho chceme dosáhnout nebo něco, čemu se chceme vyhnout
 • aspirační úroveň
  • je to tendence chtíče o dosažení cíle

Seberegulační vlastnosti

 • umožňují regulaci našeho vnímání, prožívání a chování
 • souvisí se sebepojetím, sebepoznáním, sebehodnocením a seberealizací

Svědomí

 • systém morální kontroly a autoregulace
 • vnitřní hlas
  • říká, co je dobře a co špatně
 • přináší uspokojení a výčitky
 • určuje obecné a individuální vlastnosti

Vůle

 • vlastnosti vyjadřující záměrné úsilí směřující k dosažení vědomě vytyčeného cíle, které je vlastní jen člověku
 • odpovědnost, vytrvalost, rozvážnost, spolehlivost, sebeovládání