Antika

Charakteristika doby

 • 5. stol. ACN
 • Řecko-perské války
  • Atény jsou hegemonem oblasti
 • Periklovo Řecko (444 - 429 ACN)
  • rozvoj řecké demokracie
  • velká anagažovanost ve veřejném životě
  • vysoké nároky na vzdělávání a vystupování každého svobodného občana
  • zájem o společenské dění
  • poptávka po učitelých moudrosti
 • Peloponéské války (432 - 404 ACN)
  • Atény ztrácí moc, helénismus

Sofisté

 • sofistai (řec.) - učetel moudrosti
 • tři základní dovednosti - myslet, mluvit, jednat
 • praktický subjektivismus - objektivní pravda buď není nebo je nepoznatelná
 • hodnotový relativismus - subjektivní morálka
 • Protágorás z Abdér (480 - 410 ACN)
 • Gorgiás (483 - 375 ACN)

Teorie sofistického státu

 • stát je shromáždění lidí za účelem spojení slabších proti silnějším
 • účelem státu je ochrana proti bezpráví
 • pravda je to, co je prosaditelné
 • stát by měl být demokratický
 • silnější přirozeně vládne
  • silnější je ten, kdo umí myslet, mluvit a jednat

Sókratés

 • 470 - 399 ACN
 • kritizoval sofistický pohled
 • stát má zaručit lidem spokojený život
 • vědění plodí ctnost a ctnost plodí dobro
  • lidé jsou špatní z něvědomosti
 • stát musí být řízen vládcem, který musí vědět, aby činil dobro

Platón

 • 427 - 347 ACN
 • byl to aritokrat určený pro poilitiku v Aténách
 • politické názory propojuje s filosofií
 • dílo Ústava, Zákony
 • založil Akademii, kde vyučoval

Platónův stát

 • Kallipolis (krásná obec)
 • na vrcholu stojí filosofové, chrání je obránci a po dnimi jsou řemeslníci (sofokracie)
 • je utipický
 • charakteristická je eugenika a pohlavní nerovnost
 • dítě je ideově vychováváno státem
 • funkce rodiny je pouze biologická
 • neexistuje soukromý majetek
 • zdroj pro radikální teorie ve 20. století
 • kritika demokracie
  • nebezpečí vzniku oligarchie a tyranida
  • vláda nevzdělané většiny ## Aristotelés
 • 384 - 322 ACN
 • byl studentem Akademie
 • stát se může snažit o obecný prospěch
 • organicismus
  • celek je nadřazen jedinci
  • stát vzniká přirozeně a rozvrstvení společnosti postupně vzniká samo
 • ideální způsob vlády je vláda vzdělané většiny
 • demokracii odmítá stejně jako Platón

Středověk

Křesťanská podstata chápání světa

 • jediný Bůh - abrahámovské náboženství
 • stvoření světa z ničeho pouhou vůlí Ducha
 • příchod Mesiáše - obětování za hříchy lidí, božská podstata
 • tojjedinost Boha
 • dědičný hřích
 • náboženství knihy - Bible
 • starý zákon - židovské tradice (Bůh je trestající otec)
 • nový zákon - od příchodu Mesiáše (Bůh je odpouštějící a milující otec)
 • vzestupné chápání dějin

Svatý Augustin

 • 354 - 430 AD
 • ve 33 letech konvertoval na křesťanství
 • biskup ve městě Hippo (Annaba)
 • umírá při obléhání Hippa Vandaly

O obci boží

 • obec boží je bůh a církev je jeho zástupce na zemi
 • obec světská je panovník
 • obec světská je podřízena obci boží
 • dílo je ovlivněno sporem o investituru

Tomáš Akvinský

 • 1255 - 1274
 • dominikán
 • nechal přeložit Aristotelova díla z řečtiny
 • byl zastáncem organicismu
 • za ideální formu vlády považuje absolutní monarchii
  • panovník se řídí křesťanskými pravidly
  • měl by uznávat svrchovanost církve

Renesance

 • historická a kulturní epocha
 • znovuzrození antiky
 • vznik v Itálii
 • obrat ke člověku, lidské společnosti, státu a politice
 • snahy o reformu společnosti

Nicolò Machiavelli

 • 1469 - 1527
 • žil ve Florencii
 • dílo Vladař
 • navrhuje použití jakýchkoliv prostředků k udržení moci
 • odděluje politiku a etiku
  • machiavellismus
  • vliv na totalitní ideologie
  • teorie elit

Thomas More

 • 1478 - 1535
 • anglický právník, politik a spisovatel
 • zavádí pojem utopie (nemísto, ideální stát)
 • dílo Utipia
  • izolovaný ostrov
  • lze těžko interpretovat
 • myšlenka euthanasie, sňatků kněžích, rozvodů

Thomaso Campanella

 • 1568 - 1639
 • italský dominikán
 • dílo Sluneční stát
  • izolovaný poloostrov
  • 7 kruhů hradeb
  • 7 částí města dle druhu práce
  • na hradbách názorné obrazy
  • společný majetek
  • společenství manželek
  • přirozené náboženství

Francis Bacon

 • 1561 - 1626
 • anglický filosof, politik, historik a vědec
 • dílo Nová Atlantida
  • reakce na Platóna
  • izolovaný ostrov
  • vláda technické inteligence
  • vědění je moc

Jean Bodin

 • 1530 - 1596
 • francouzský právník, politik a filosof
 • dílo Šest knih o právu
  • suverenita státní moci
  • moc státu je nedělitelná
  • základy meznárodního práva
  • rovné jednání mezi státy

Hugo Grotius

 • 1583 - 1645
 • holandský právník, filosof a spisovatel
 • základ teoie přirozeného přirozeného práva
 • kritika absolutní moci panovníka
 • lidská práva jsou přirozeně dána
 • panovník nemůže přirozená práva měnit nebo rušit
 • představitel politické geografie
 • vznik státu na základě společenské smlouvy

Novověk

Osvícenectví

Charles de Montesquieu

 • 1689 - 1755
 • francouzský filosof
 • “duch zákonů”
 • kritik absolutismu
 • občanskou svobodu považuje za nejvyšší politickou hodnotu
 • navázal na Johna Locka a přidal nezávislou moc soudní
 • přírodní podmínky determinují politický a morální stav společnosti

Immanuel Kant

 • 1724 - 1804
 • německý filosof, vrchol evropského osvícenství
 • kategorický imperativ
 • dílo K věcnému míru
  • zásady práva státního a mezinárodního
  • společenství všech národů - propojení Evropy

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 • 1770 - 1831
 • německý politický filosof
 • dílo Fenomenologie ducha
  • konec filosofie
 • filosofie dějin
  • myšlení, dějiny i společnosti se vyvíjejí
  • Pruský stát je vrcholem vývoje státu
  • možnost nalezení principu a předpovědi do budoucna
  • ovlivnění Marxe
 • zastánce organicismu

19. a 20. století

Karl Marx

 • 1818 - 1883
 • německý politický filosof a ekonom
 • propojení politiky a ekonomie
  • rozdělení a popis společnosti dle vztahu k výrobním prostředkům
  • nalezení zákonitostí a předpověď do budoucna a nutnost vývoje

Vývoj společnosti podle Marxe

 • dovjí vztah k výrobním prostředkům
 • společnost beztřídní - všichni vlastní a všichni pracují
  • prvobytně pospolná a komunistická společnost
 • společnost třídní - někteří vlastní a jiní pracují
  • otrokářská, feudální, kapitalistická a socialistická společnost
 • díla Komunistický manifest a Kapitál
  • třídní boj, vykořisťování, musí vyústit v revoluci
  • vznik komunistické ideologie a komunistické rovoluce
  • komunisitické strany vznikají na konci 19. století
  • v roce 1917 v Rusku bolševická revoluce

Max Weber

 • 1864 - 1920
 • německý sociolog a ekonom
 • teorie ideláního typu
 • typologie scoiálních vůdců
  • charismatický vůdce
  • tradiční vůdce
  • racionální vůdce

Alexis de Tocqueville

 • 1805 - 1859
 • francouzský historik, sociolog a politolog
 • dílo Demokracie v Americe
  • zkoumá povahu demokracie, její klady i zápory
  • porovnává americkou a francouzskou demokracii
 • občanská spoelčnost proti centralizaci
 • nezávislá média jako hlídač demokracie

John Stuart Mill

 • 1806 - 1873
 • anglický filosof, politický ekonom a liberální politik
 • dílo O svobodě
  • svoboda jako nejvyšší hodnota člověka
  • negativní pojetí svobody - svoboda od státu a donucování
  • svobodu lze zdokonalovat
  • individualismus a důraz na altruismus
  • práva a svobody pro všechny
   • vztahuje i na ženy

Teorie elit

 • lidé si nejsou přirozeně rovni

Vilfredo Pareto

 • 1848 - 1923
 • demokracie je pouhým střídáním elit
 • reziduum - soubor vrozených vlastností, které nás řadí do masy nebo elity

Gaetano Mosca

 • silný vlvi na vznikaící fašismus ve 20. letech v Itálii

Hannah Arendtová

 • 1906 - 1975
 • filosofka, apolitický myslitelka
 • velký vliv na Martina Heideggera
 • dílo Původ totalitarismu
  • formulace nového pojmu neslučitelného s tyranií nebo diktaturou
  • popisuje totality 20. století - nacismus, stalinismus
  • psychologické, sociáalní a politické faktroy vzniku totalitarismu
  • absolutní ovládnutí člověka
  • důvody antisemitismu

Karl Raimond Popper

 • 1902 - 1994
 • rakouský filosof a politický myslitel
 • dílo Otevřená společnost a její nepřátelé
  • odhalení totalitních rysů Platónova politického myšlení
  • kritika totalitních režimů 20. století
  • snaha totalitních režimů o absolutizaci a rozdílu parvdy a falzifikace
  • kritika historické nutností a předvídání společenského vývoje

Friedrich August Hayek

 • 1899 - 1992
 • rakouský filosof, politolog a ekonom, pravicový liberál
 • rakouská ekonomická škola, působil v Londýně a Chicagu
 • získal Nobelovu cenu za ekonomii
 • dílo Cesta do otroctví
  • totalita jako důsledek omezování ekonomických práv člověka
  • kritika sovětského modelu - omezení ekonomický práv povede k omezení ostatních lidských práv
  • kritika sociální spravedlnosti jako nerealizovatelný ideál, pokusy o ni mají škodlivé důsledky

John Rawls

 • 1921 - 2002
 • americký politický myslitel
 • sociální liberalismus
 • sociální spravedlnost jako férovost
 • dílo Teorie společnosti
  • obrana liberalismu a sociální demokracie
  • renesance společenské smlouvy
  • aby byla smlouva spravedlivá, musí být hypotetický přirozený stav nevědomosti
  • smouva má být taková, abya nejvíce vyhovovala těm nejslabším

Současnost

Konec dějin a Střet civilizací

 • Francis Fukuyama (*1952) je autorem termínu konec dějin
  • po konci studené války zmizelo napětí a světová společnost se vyvíjí směrem ke spolešné demokracii
 • Samuel P. Huntington (1927 - 2008) se staví proti Fukuyamovu tvrzení
  • studená válka pouze překrývala hlubší konflikty
  • po konci studené války pokračuje střet Západu proti islámu, číně, rusku apod. ## Liberální politologie
 • Timothy Snyder - Krvavé země
  • popisuje důvody holocaustu v oblasti východní Evropy
  • kolaps státu umožnil bezprecedentní porušování lidských práv
  • varování před dobrovolným podléháním totalitě
 • Anne Applebaumová - Železná opona
  • popisuje nástup a rozvoj totality v sovětských satelitech
  • soustředí se na středovýchodní Evropu

Političtí politologové

 • Henry Kissinger (1923 - 2023)
  • americký politolog a politik
  • poradce prezidentů USA a ministr zahraničí získal Nobelovu cenu míru (1973)
 • Zbigniev Brzezinsky (1928 - 2017)
  • americký politolog a poradce pro bezpečnost a zahraniční politiku J. Cartera a B. Obamy

Čeští politologové

 • Petr Pithart
 • Alexander Tomský
 • Jiří Pehe
 • Petr Drulák
 • Pavel Barša
 • Stanislav Balík