Protosociologie

Antika

Platón

 • jeho filosofický systém je absolutně nejrozsáhlejší
 • pocházel z Athén
  • svůj původ odvozuje od mýtických bohů
 • sám sebe nadřazoval nad zbytek společnosti
 • veřil, že v každém systému je jasná hierarchie
 • ve společnosti modeloval hierarchii trojdílnou (sofokracie)
  1. Filosofové
   • jsou to nejnadřazenější lidé
   • určují chod věcí svým myšlením
  2. Strážci
   • aplikují myšlení filosofů a hlídají jejích plnění
  3. Řemeslnící a zěmědělci
   • plní myšlení filosofů
 • vytvořil systém státní výchovy
  • děti byly rodinám odebírány nedlouho po narození a o zbytek výchovy se staral stát
  • systémem selekce nakonec nejvyšší možné vzdělání dostává méně než 1% dětí
 • argumentoval pro neexistenci soukromého majetku (primárně u vyšších tříd)
 • argumentuje pro eugeniku (umělé křížení perspektivních lidí)

Aristoteles

 • nepocházel z Athén
 • byl to Platónův žák a jeho myšlenky dál rozvíjel
 • navrhoval systém vlády vzdělané většiny (politea)
 • tvrdil, že lidská společnost a státy vznikají zcela přirozeně
  • zoon politicon
 • společnost popisuje jako živého tvora (organicismus)
  • z toho plyne, že stát je nadřazen jedinci, protože jedinec bez státu prakticky nic nezmůže

Středověk

Sv. Augustin

 • společnost rozděluje na obec Boží a obec světskou
  • obec Boží je nadazená té světské
  • tato problematika později způsobyla spor o investituru

Tomáš Akvinský

 • studoval Aristotelovy spisy a argumentoval pro jeho myšlenky
 • zástával absolutní monarchii, zároveň ale tvrdí, že správný panovník by se měl řídit myšlenkami církve

Renesance

Thomas More

 • ve své době odmítal přechod Anglie na protestantství
 • napsal dílo Utopie
  • popisuje v něm naprosto ideální společnosti
  • naznačil jím, že úvahy o ideální společnosti jsou zbytečné a nemá smysl se jimi zabývat
  • jeho představy jsou naprosto nereálné a zároveň kontradiktují soudobou společnost založenou na katolicismu

Thomaso Campanella

 • napsal dílo Sluneční stát
  • jedná se o velmi detailní popis ideální společnosti
  • je to v podstatě dílo pohádkové

Francis Bacon

 • napsal dílo Nová Atlantida
  • reaguje na platónské myšlení

Znaky utopického státu

 • musí být zcela izolovaný od okolního světa
  • skrze hranice mohou pronikat kontradiktující ideje
  • hodí se také izolace internetového světa, rádií a televizního vysílání
 • zásádní je výchova dětí a jejich indoktrinace v ideologii
  • stará se o ni stát
 • utopie počítá se soběstačností a nezávislostí
 • je neměnný

Osvícenství

Teorie společenské smlouvy

Jméno autora Thomas Hobbes John Lock Jean Jacques Rousseau
Život 1588 - 1679 1632 - 1704 1712 - 1778
Dílo Leviathan Dvě pojednání o vládě O společenské smlouvě
Historická situace spory krále o parlament, občanská válka vznik konstituční monarchie v Anglii absolutismus ve Francii
Přirozený stav "válka všech proti všem" "stav dokonalé svobody a rovnosti" "stav přirozené harmonie"
Důvod uzavření smlouvy ochrana lidí před vnějším nepřítelem i před křivdami uvnitř země ochrana života, svobody a majetku zachování svobody
Společenská smlouva "Vzdávám se svého prává vládnout sobě a odevzdávám toto právo tomuto muži nebo sboru mužů, jestliže jim také ty odevzdáš své právo a stejně jako já je zplnomocníš ke všemu a uznáváš jejich činy za své." "Politická společnost je tam a pouze tam, kde se každý z členů vzdal přirozené moci chránit vlastnictví (tj. život, svobodu a jmění) a za tím účelem trestat přestupky a odevzdávají ji do rukou společnosti." "Každý člen dává svou osobu a všechnu svou moc pod nejvyšší řízení obecné vůle a každý ji také příjimán jako neoddělitelná část celku."
Uspořádání státu absolutní monarchie konstituční monarchie přímá demokracie, diktatura obecné vůle
schéma uspořádání státu panovník > stát panovník = parlament > stát obecná vůle = stát
Vliv na teorie Fašismus Zastupitelská monarchie Komunismus
Koncepce společenské smlouvy

Sociologie jako věda

Sociálně-filosofická sociologie

 • začína v období francouzské revoluce a pokračuje dál v první polovině 19. století

August Comte

 • 1798 - 1857, Francie
 • je to jeden ze zakladatelů pozitivismu
  • je to přesvědčení, že všechno lze vysvětlit vědecky a racionálně
 • snažil se o exaktní popis společnosti - sociální fyzika
 • klasifikoval nově vědy, nejvýš postavil sociologii

Herbert Spencer

 • 1820 - 1903, Anglie
 • hleděl na sociologii z biologického hlediska
 • aplikoval darwinistickou teorii přirozeného výběru
 • navazuje na Aristotelův organicismus

Karl Marx

 • 1818 - 1883, Německo
 • vytvořil ekonomické základy společneských vztahů
 • teorie konfliktu
  • člověk je přirozeně konfliktní

Třídní a beztřídní společnosti

 • prvotně-pospolní společnost
  • je to společnost zcela bez tříd
  • nic nikomu přesně nepatří
  • výrobním prostředkem je příroda
 • otrocká sppolečnost
  • je to společnost s jadně definovanou třídou utlačovatelů a utlačovaných
  • výrobním prostředkem jsou lidé (otroci)
 • feudální společnost
  • je to společnost s jadně definovanými třídami prostého lidu a šlechty
  • výrobním prostředkem je půda a lidé na ní
 • kapitalistická společnost
  • je to společnost se třídami buržoázie (vlastníky) a proletariátu (pracovníku)
  • výrobním prostředkem je kapitál
   • jsou to prostředky, které pomáhají tvořit další prostředky
 • socialistická společnost
  • je to společnost, ve které je hierarchie kapitalistické společnosti opačná
  • výrobním prostředkem je stále kapitál
 • komunistická společnost
  • je to beztřídní společnost
  • všichni pracují a všichni vlastní jeden společný majetek
  • všichni jsou si rovni

Klasická sociologie

Emil Durkheim

 • považuje sociologii jako vědu o sociálních jevech
  • dějí se nezávisle na nás a ovlivňují nás
 • kolektivní vědomí
  • je to jev vytvořený lidmi, kterému se ale sami podřizují
 • teorie konsensu
  • zákládá se na tom, že člověk je automaticky solidární
  • pocit anomie - pocit v momentě, kdy člověk nemůže být solidární
 • fenomén sebevraždy
  • anomická sebevražda
   • společnost mi vadí, nedokážu s nimi být solidární
  • altruistická sebevražda
   • musím obětovat můj život pro dobro společnosti
  • egoistická sebevražda
   • společnost mi ubližuje, musím ji pro výčitky šokovat

Max Weber

 • považuje sociologii jako vědu o sociálním jednání
  • společnost ovlivňuej sociální jevy
 • teorie ideálního typu
  • tradiční
  • racionálně-hodnotové
  • racionálně-účelové
  • emotivní
 • ideální typy sociálních vůdců
  • charismatický vůdce
  • racionální vůdce
  • tradiční vůdce

Wilfredo Pareto

 • byl členem fašistické strany v Itálii
 • považuje sociologii za vědu o politických důsledcích sociálního jednání
 • tvrdí, že v lidské společnosti existuje přirozená nerovnost
 • terorie elit
  • v každé lidské činnosti existují lidé, kteří jsou elitou, a lidé, kteří jsou masou

Sociologie 20. století

Ferdinand Tönnies

 • popisuje společnost ve vzájemných vztazích
  • v tradiční společnosti jsou intimní (společenství)
   • tvrdí, že je lepší -. v moderní společnosti jsou anonymní (společnost)