Pojem právo

 • právo lze chápat dvěma způsoby:
  • subjektivně jako inherentní vlastní nárok jedince
  • objektivně jako soubor předpisů, které právo zaručují
 • nejstarším právním systémem je Chamurapiho zákoník (1686 ACN)
 • právní norma je (obvykle) kodifikovaný předpis, který právo zaručuje na území státu a je jím také vymahatelný
 • morální norma je (obykle) nekodifikované přesvědčení společnosti o náležitosti práva člověka, není vymahatelná státem, ale je vymáhána společností
  • mnohé právní normy jsou založeny na morálních předsvědčeních společnosti
  • s vyšším statutem ve společnosti

Dělení prává

Dělení na základě tradice

 • existují dva hlavní právní modely
 • v současnosti je pro oba typické přejímat vlastnosti toho druhého

Anglosaský model (zvykové právo)

 • používá se v anglofonních zemích, hlavně ve státech Commonwealthu
 • zdrojem prává jsou kromě právních předpisů také zvyky
  • zvyky (minulá soudní rozhodnutí, lokální tradice, etc.) jsou někdy zapisovány a při právních řízeních používany jako precedenty

Kontinentální model

 • používá se v Evropských právních systémech
 • zdrojem práva jsou ve většině případů kodifikované právní předpisy

Dělení prává na základě právní síly

 • descendenční teorie práva definuje několik úrovní práva tak, že jakýkoli právní předpis na nižší úrovni nesmí být v rozporu s právními předpisy o úroveň vyšší
 • konfilkty mezi předpisy řeší v ČR Ústavní soud
 • zákonné předpisy vydává moc zákonná (Parlament ČR)
 • podzákonné předpisy vydává moc výkonná (Vláda ČR) nebo instituce
 • ústava a ústavní zákony jsou nejvyššími právními předpisy

Dělení práv na základě vztahu subjektu a objektu

Soukromé právo

 • v soukromém právu je subjekt a objekt na stejné úrovni
 • příkladem je právo občanské, rodinné nebo pracovní

Veřejné právo

 • ve veřejném právu je objekt nadřazen subjektu
 • příkladem je právo ústavní, trestní a finanční