• psychologie je věda o lidské psychice, jednání a prožívání
  • je to věda na pomezí přírodních a společenských věd a filosofie
 • psychika je soubor projevů centrální nervové soustavy
 • jako věda vznikla okolo roku 1879, kdy Wilhelm Wundt zřídíl první psychologickou laboratoř v Lipsku
  • otázkami o člověku se ovšem lidé zabývali pravděpodobně již od starověku

Metody zkoumání

Pozorování

 • introspekce
  • pozorování sám sebe
 • extrospekce
  • pozorování okolí
 • může probíhat v přorozeném nebo experimentálním prostředí

Explorace

 • třeba rozhovor nebo dotazník

Matematické metody

 • statistické zpracování

Zkoumání výsledků činnosti

 • konkluze na základě třeba typografie, výsledků vzdělání, etc.

Psychoanalýza

 • zkoumání psychického problému i na základě minulosti subjektu

Obory psychologie

Základní teoretické obory

 • rozvijí a zkoumají obecné zákonitosti lidské psychiky
 • studují způsob, kterým jedinec získává informace o světě
 • zkoumají psychická onemocnění
 • poznatky z nich využívají aplikované obory

Obecná psychologie

 • zkoumá obecné zákonitosti kognitivních procesů

Vývojová psychologie

 • zkoumá vývoj lidského jedince před i po narození

Psychologie osobnosti

 • zkoumá osobnost jedince a její vývoj v průběhu života

Sociální psychologie

 • zkoumá vztahy lidí mezi sebou
 • zabývá se postavením jedince ve skupině

Srovnávací psychologie

 • zkoumá obecné zákonistosti fylogeneze
 • srovnává chování jednostlivých druhů
 • zkoumá vývoj jednotlivých druhů

Psychopatologie

 • zabývá se psychickými poruchami (na základní úrovni), jejich vznikem a vývojem

Aplikované obory

Osobnost

 • rozeznáváme 3 psychologické rozměry osobnosti
  • fyzično
  • psychično
  • duchovno (náboženství, víra, hledání většího celku)

Činitelé psychického vývoje

 • je to proces postupné proměny psychických funkcí i celé osobnosti
 • na psychický vávoj má vliv spousta faktorů

Dedičnost

 • genetická stránka člověka ovlivňuje jeho psychiku
 • některé vlastnosti přechází z rodičů na dítě
 • neexistují jednotlivé geny, které způsobují jistou psychickou změnu
 • často je genetikou ovlivněn i výběr partnera
  • pozitivní selektivita - shoda, například rozumové schopnosti
  • negativní selektivita - neshoda, například opačné temperamenty

Prostředí

 • externí vlivy
 • socializace - rozvoj specificky lidských vlastností
 • v prostředí má největší vliv čas a místo
 • socializační činitelé:
  • společnost
  • sociální vrstva
  • malá sociálnís skupina (např. rodina)
  • vrstevníci

Vědomí a pozornost

Vědomí

 • je základní funkce, která umožňuje vznik dalších psychických projevů
 • je to stav určité aktivace, která se projevuje bdělostí
 • má vždy subjektivní charakter a projevuje se uvědoměním duševních obsahů

Okruhy vědomí

 • proživání aktivního duševního dění
 • subjektivní zpracování
 • uvědomění sebe sama

Stavy vědomí

 • bdělé vědomí
  • koncentrovaná pozornost
 • ospalost
  • slabá pozornost a připravenost
 • spánek
  • sen - individuální zpracování určitých informací a zážitků

Změna vědomí

 • pomocí hypnózy
 • pomocí psychoaktivních látek

Pozornost

 • je funkce vědomí
 • je to zaměření určitým směrem
 • různé činnosti nevyžadují stejnou míru koncentrace
 • pozornost upoutá:
  • něco nového
  • něco přinašející satisfakci
  • něco srozumitelného

Sigmund Freud

 • 1856 - 1939
 • ve Vídni lečil hysterii žen

Struktura osobnosti

 • tvrdil, že pouze 10% osobnosti tvoří vědomí, zbytek jen něvědomí, které nelze ovlivňovat
 • definuje strukturu osobnosti na základě metafory se snhovou koulí (vrstvená)
  • Id
   • je to část, která je vrozená, která nelze nějak měnit (zdroj psychické energie, základní psychické vlastnosti)
   • funguje na základě usokojení potřeby
  • Ego
   • vědomé, reaguje na realitu
   • racinální uvažování k dosažení jistého cíle
  • Super Ego
   • zakládá se na hodnotách
 • u člověka dochází ke konfliktu mezi jednotlivými vrstvami

Psychická energie (libido)

 • tvrdil, že sexuální povaha je zdrojem psychické energie
 • zdrojem sexuálního pudu je pouze Id

Psychoanalýza

 • tvrdí, že psychické problémy mají kořeny v ranném dětství

Carl Gustav Jung

 • 1875 - 1961
 • byl to žák Sigmunda Freuda
 • rozšíril pojen něvědomí
  • osobní něvědomí - komplexy
   • vlastnosti vycházející z osobních zkušeností
  • kolektivní nevědomí - archetypy
   • vlastnosti v nás uložené pocházející ze společnosti nebo sociální skupiny, ve které jsme
    • stín
     • nesdílená část naší osobnosti
    • persona
     • forma přetvářky
    • anima (animus)
     • část osobnosti opačného pohlaví
      • anima
       • altruismus, intriky, jemnost, dobrota, emoce, empatie, lehkovážnost
      • animus
       • spíše egocentrismus, síla, odbaha, masculum, racionalita, dominance
    • pravé já
     • všechny předchozí dohromady
 • kritizuje Freudovo přesvědčení o důležitosti sexuálního pudu

Sociální role

 • sociální role je očekávaný způsob chování
 • umožňují lepší orientaci ve světě, lepší začlenění společnosti a komunikaci ve společnosti
 • stereotypizace je proces, při kterém na základě sociálních rolí přisuzujeme jité skupině vlastnosti a nedovolujeme v chování výchylky