Soubor právních norem o pracovních vztazích a vztazích s výkonem práce souvisejících

 • je to hybridní právní odvětví
  • patří do soukromého i veřejného práva
   • do rovnosti postavuje zaměstnance a zaměstnavatele
   • nadřazený je ale stát, který může vztah ovlivňovat z hlediska dovolené a mzdy

Prameny prcovního práva

 1. Listina základních práv a svobod
  • každý má právo na práci
  • za práci přísluší odměna
  • není možná diskriminace
  • není možná nucená práce
 2. zákoník práce
 3. zákon o zaměstnanosti
 4. zákon o kolektivním vyjednávání

Právo na zaměstnání

 • stát právo zajišťuje skrze úřady práce
  • zprostředkovává práce, rekvalifikace
  • vyměřuje podporu v nezaměstnanosti
 • sociální úřad vyplácí podporu v nezaměstnanosti
  • do 50 let věku podporuje 5 měsíců
  • do 55 let věku podporuje 8 měsíců
  • nad 55 let podporuje až 11 měsíců
  • první dva měsíce vyplácí 65% průměrné mzdy zaměstnance, další dva 50%, dál jen 45%

Účastníci pracovněprávních vztahů

 • individuální vztahy vznikají mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
 • kolektivní vztahy vznikají mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi
 • zaměstnavatelem mohou být právnické i fyzické osoby
 • zaměstnancem mohou být fyzické osoby se způsobylostí k právním úkonům (více jak 15 let, dokončená povinná školní docházka)
  • cizinci musejí mít povolení k práci

Pracovní poměr

Druhy pracovních poměrů

 • dle délky pracovní doby:
  • plný úvazek (40 hodin týdně)
  • zkrácený úvazek
 • dle ukončení:
  • doba určitá
  • doba neurčitá
 • dle vztahu pracovních poměrů:
  • hlavní
  • vedlejší
  • souběžné

Vznik pracovních poměrů

 • nejčastěji vzniká smlouvou
  • je písemná
  • platná musí obsahovat den nástupu, místo výkonu a druh práce
  • definována bývá zkušební doba
   • maximálně tři měsíce
    • u vedoucích pracovníků až šest měsíců
  • může být doplněna ujednáním o mzdě, rozvrženm pracovní doby, hmotnými zodpovědnostmi
 • u úředníků vznikjá také jmenováním
 • u poslanců vzniká zvolením

Změny pracovních poměrů

 • ke změnám nejčastěji dochází dohodou
  • pracovní smlouva se doplňuje pomocí doplňků
 • může ale proběhnout také jednostranně
  • zaměstnavatel musí změnit pracovní poměr:
   • těhotná žena, matka dle zdravotního posudku
   • ochrana zdraví zaměstnance
   • rozhodnutí soudu
  • zaměstnavatel může změnit pracovní poměr:
   • zahájení trestního řízení souvesejícího s výkonem práce
   • doačasná ztráta předpokladů
   • odvrácení mimořádné události

Skončení pracovního poměru

 • může být ukončen právním jednáním nebo právní událostí
  • právní jednání může být dvoustranné (dohodou) nebo jednostranné (výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době)
   • výpověď může být podána písemně a musí být doručena
    • výpovědní lhůta běží od 1. dne následujícího měsíce
     • trvá 2 měsíce
   • okamžité zrušení pracovního poměru nastane, jestliže zaměstnanci není 15 dní po výplatním termínu vyplacena mzda nebo pokud je zaměstnanec odsouzen za úmyslný trestný čin a hrubé porušení kázně
   • zrušení ve zkušební době je písemné, okamžité a není potřeba udat důvod
  • právní událostí se rozumí uplynutí doby určené smlouvou, skončení dohodnutých prací nebo umrtí zaměstnance

Pracovní řád

 • je vydáván zaměstnavatelem a navazuje na ustanovení zákoníku práce
 • pracovní kázeň je dobrovolné a uvědomělé plnění povinností vyplívajících z obecných pracovně právních vztahů, z pracovního řádu, z pracovní smlouvy a z pokynů nadřízených

Povinnosti zaměstnance

 1. Pracovat svědomitě a řádně
 2. Plně využívat pracovní dobu a pracovní prostředky
 3. Dodržovat předpisy
 4. Řádně hospodařit se svěřeným majetkem

Povinnosti vědoucího zaměstnance

 • oproti zaměstnanci má další povinnosti
 1. Organizovat, řídit, kontrolovat
 2. Vytvářet příznivé pracovní podmínky
 3. Spravedlivě odměňovat práci
 4. Pečovat o zvýšování odborné úrovně zaměstnanců

Bezpečnost a ochrana zdraví

 • zaměstnavatel je povinnen:
  1. Udržovat a zlepšovat ochranná zařízení
  2. Dodat ochranné prostředky
  3. Seznámení zaměstnance s bezpečnostními předpisy
  4. Zjištění a odstranění příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání
  5. Stanovení zákazu kouření
 • zaměstnanec má povinnost:
  1. Dodržovat předpisy
  2. Používat ochranné pracovní prostředky
  3. Dodržovat zákony
  4. Účastnit se školení a výcviku
  5. Oznamovat závady na pracovišti

Pracovní doba

 • je to doba, v níž je zaměstnanec povinnen pracovat pro zaměstnavatele
 • délka je stanovena zákonem
  • maximálně 40 hodin týdně
  • mladší 16 let maximálně 30 hodin týdně
  • do pracovní doby se nepočítá povinná pauza půl hodiny
 • přestávky
  • nejméně 30 minut po 4.5 hodinách
  • mezi směnami nejméně 12 hodin (po dohodě až 8)
  • jedenkrát týdně 35 hodin
 • pracovní klid
  • je to čas, kdy lze práci nařídit jen výjimečně
  • takové případy určuje zákon
   • krmení a ošetřování hospodářských zvířat
   • lodní posádky
   • nutné opravy
   • inventura
 • přesčasová práce
  • na přáíkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem lze pracovat i nad rámec maximální pracovní doby určené zákonem nebo pracovní smlouvou
 • noční práce se koná mezi 22. a 6. hodinou

Dovolená

 • zaměstnanec má právo na dovolenou za kalendářní rok, jestliže v něm odpracoval alespoň 60 dnů
  • získává se tak nárok na poměrovou část dovolené
 • trvá čtyři týdny
 • dobu čerpání určí zaměstnavatel
  • jestliže dojde ke změně termínu dovolené a tato změna je spojena s majetkovo újmou, tato újma musí být uhrazena
 • dovolená se přerušuje při nemocenské službě nebo službě v ozbrojených silách
 • odměna se vyplácí průměrem výdělku
 • jestliže dovolená není čerpána v kalendářním roce, převádí se do dalšího kalendářního roku pokud není dosažena maximální délka dovolené (8 týdnů v jednom kalendářním roce), potom se vyplácí náhrada

Odměňování za práci

 • mzda je všeobecné označení odměny pro zaměstnance za odvedenou práci
 • plat je odměna zaměstnanců v příspěvkových a rozpočtových organizaích
 • pravidla o odměňování určije Zákon o mzdě, Zákon o platech a Zákon o minimální mzdě
 • odměňování má obvykle formu peněžní, ale může být vyplácena i v naturáliích
 • za práci přes čas se mzda navyšuje minimálně o 25%
 • náhrada při překážkách v práci:
  • obecný zájem
  • výkon služby v ozbrojených silách
  • školení a studium při zaměstnání
  • důležité osobní překážky

Pracovní podmínky žen

 • pravidlo rovnoprávnosti - stejné možnosti uplatnění za zohlednění biologických a faktických rozdílů
 • zakazuje se zaměstnávat ženy pracei pro ně nevhodnými
 • těhotné ženy a matky mají zvláštní pracovní podmínky
 • mateřská a rodičovská dovolená do 4 let věku dítěte
  • rodičovský dovolená se umožńuje také mužům

Pracovní podmínky mladistvích

 • úprava podmínek z důvodu fyzického a psychického vývoje
 • zakazuje se práce pod zemí a něpřiměřeně škodlivá věku
 • nesmí být uzavřena dohoda o hmotné zodpovědnosti
 • nesmí být nařízena práce v novi a přes čas
 • je nutná spolupráce se zákonými zástupci
 • nutnost zvýšené prevetnivní lékařské péče