Sociální percepce je proces vnímání a posuzování, jejímž výsledkem je vytvoření obrazu druhého nebe sebe samého.

 • souvisí naprosto se sociální inteligencí
  • je to souhrn vlastností nutných k fungování a začlenění do společnosti
 • percepci ovlivňuji emoce v podobě sympatie, apatie a lhostejnosti
  • k sociálním skupinám můžeme přistupovat všemi třemi způsoby

Průběh sociální percepce

Selekce

 • v sociálním prostředí probíhá nejdříve selekce věcí, na které se budeme soustředit

Kategorizace

 • dochází k vytváření systémů a hierarchií
 • pro člověka je jednodušší a životně důležitě kategorizovat pro lepší orientaci
 • výsledkem hromadné kategorizace několika osob mohou být stereotypy

Inference

 • dochází k vyvozováníz poznaného
 • je ovlivněna zkušenostmi a stereotypy

Determinanty sociální percepce

Implicitní teorie osobnosti

 • na základě nějaké vlastnosti vyvozujeme důsledky
 • dochází k chybám při prvním dojmu

Stereotyp

 • jedná se o hromadné přesvědčení o celé skupině na základě jednoho
 • některé ideologické směry jsou založené na stereotypech

Fenomén vnitroskupinového upřednostňování

 • “kdo sedí vedle”
 • je to sympatie vůči lidem s podobnými fyzickými nebo zkušenostními znaky
 • je základem některých ideologií a xenofobie

Kognitivní heuristiky

 • zkratky
 • percepce je většinou zjednodušená, neboť nejsme schopni vnímat všechny znaky
 • slouží opět k lepší orientaci
 • je to nebezpčné u médií a sociálních medií

Efekt primarity

 • první dojem je nejsilnější
 • první okamžik, kdy člověka vidíme se dobře zaryje do paměti
 • první dojem může působit velmi dlouho a je velmi těžké jej překonávat

Efekt novosti

 • lidé obecně mají tendenci chtít stále nové věci
 • velkým problémem je efekt novosti ve vtazích

Haló efekt

 • je to efekt něktrých vlasností, které na nás mají velký vliv
 • jedna taková vlastnost přebijí všechny ostatní vlastnosti
 • mnohdy se mi snažíme upozorňovat ně některé naše vlastnosti

Efekt rozptýlení

 • je to efekt některých vlastností, které chceme zakrýt
 • nabízíme mnoho jiných vlastností než na vlstnostech čistě fyziologických

Základní atribuční chyba

 • je to tendence omlouvat sama sebe a nadsazovat svoje úspěchy
 • naše sociální okolí dělá opak, znehodnocuje úspěchy a zdůrazňuje neúspěchy

Autoprojekce

 • je to tendece projektovat svoje vlastní vlastnosti do ostatních

Deformace profesionální zaměřením

 • zkušenosti z naší profese ovlivňují jak vnímáme informace z vnějšku

Chyba prostředí

 • jiná prostředí ovlivňují naše chování a vyjadřování

Pygmalionský efekt

 • přisuzování vlastností nebo profese na základě fyzických vlastností

Efekt setrvačnosti

 • pamatujeme na zkušenosti se skupinami a ovlivňujeme tím naše vnímání