Definice státu

Stát je forma organizace lidské společnosti, vyznačují se sdružením obyvatel určitého území v právní celek

 • pojem stát se objevuje u Machivelliho (renesance)
 • slovo pochází z lat. stato (řád, status)
  • polis, civitas, regnum, imperium

Právní státy

 • Francká říše
  • okolo roku 800 AD (Karel Veliký korunován císařem)
  • pokračovatel antické říše
  • uznávána jako první evropský stát
 • v Českých zemích vzniká stát za Přemyslovců (935 AD)

Charakteristiky antického státu

 • je totální (holistický)
 • osobní zájem v nadosobním celku
 • celek je nadřazen jedinci
 • organicismus
 • jedinec má předem dané místo
 • člověk je tvor společenský
 • jasná hierarchie

Charakteristiky moderního státu

 • sdružení svobodných jedinců - společnosti (nikoliv jednota)
 • občan je zdrojem státní moci
 • rovnost před zákonem
 • dělba moci
 • teorie společenské smlouvy
 • liberální stát
  • suverenita jedince nad celkem
  • anglosaská tradice
 • kolektivistický marxistický stát
  • snaha o nalezení sociálně spravedlivého státu
  • strana, národ a třída je nadřazena jedinci

Prvky státu

 1. vymezené, ohraničené území, na které úůsobí státní orgány
 2. obyvatelstvo obývající toto území
 3. organizaci ve smyslu orgánů státní moci, administrativy, správu, armádu a policii
 4. suverenitu uznanou ostatními státy

Funkce státu

 1. garance a ochrana základních práv a svobod
 2. naplňování mezinárodního míru, mezinárodní bezpečnosti a spolupráce
 3. zahraniční politika
 4. obrana státu

Teorie vzniku státu

 • Magické teorie
  • Božský původ státu, panovník dán Bohem
  • Japonsko, Vatikán
 • Patriarchální teorie
  • stát vznikl postupným rozrůstáním rodiny
  • panovníkem je otec
  • praotec Čech, tatíček Masaryk, baťuška car
  • sotjí na silné osobnosti
   • touha po silných vládcích
 • Smluvní teorie
  • stát vzniká na základě dohody
  • parvidla vyhovují většině
  • ponovník je pověřen
  • je stabilní a využívá demokracie
 • Mocenská teorie
  • podmanění určitého území silnou skupinou, která vnutí pravidla ostatním
  • vyhovuje menšině
  • je nestabilní

Dělení států

Podle počtu hlav státu

 • monarchie (vláda jednoho)
  • vládce je urozený
 • oligarchie (vláda skupiny)
  • aristokracie, sofokracie, byrokracie
 • demokracie (vláda lidu)

Podle charakteristik vládce

 • urození a neurození
  • monarchie
  • aristokracie (vláda skupiny urozených)
  • demokracie
  • oligarchie (vláda skupiny zbohatlíků)
 • moudří a vzdělení
  • sofokracie (vláda vzdělané menšiny)
  • politea (vláda vzdělané většiny)
  • technokracie (vláda technické inteligence)
 • další formy vlády
  • teokracie (vláda Boha, resp. jím povolaných)
  • byrokracie (vláda úředníků)
  • timokracie (vláda silných)
  • plutokracie (vláda bohatých)
  • meritokracie (vláda na základě zásluh)

Podle hlavy státu

 • dědičná
  • absulutní monarchie
   • moc panovníka není omezena
    • drží moc výkonou, zákonodárnou i soudní
   • Saudská Arábie, Bahrajn
  • konstituční monarchie
   • moc panovníka omezena ústavou a orgány zákonodárné a výkoné moci
   • Nizozemsko, Španělsko, Norsko
  • parlamentní monarchie
   • Spojené království
   • moc panovníka je omezena sborem urozených nebo volených, chybí ústava
 • volená
  • prezidentská republika
   • prezident je hlavou exekutivy
   • Spojené státy, Rusko
  • parlamentní republika
   • prezident je většinou nominální hlava státu
   • nejvyšším představitelem je hlava exekutivy
   • Česko, Slovensko, Německo
  • poloprezidentská republika
   • prezident má více pravomocí
   • Francie

Podle členění území a správy

 • unitární stát
  • území ani správa nejsou děleny
  • jedna vláda, prezident a parlament
  • Česko
 • federace
  • svazek států, který je jedním subjektem mezinárodního práva
  • jednotná měna, armáda a zahraniční politika
  • Rusko, USA, Německo
 • konfederace
  • volný svazek států, kde každý stát je subjektem mezinárodního práva
  • spojení za určitým účelem
  • v současnosti spíše historická záležitost (Švýcarská konfederace)