Obecná charakteristika

 • mají vytvořenu druhotnou dutinu tělní - coelom
 • vykazují vnější i vnitří segmentaci
 • mají vyvinuté speciální pohybové ústrojí
  • u starších druhů jsou to parapodia
  • pokročilejší druhy mají článkované končetiny
 • segmentace jejich těla je stejnocenná - homonomní
  • všechny články jsou podobně velké
 • s výjimkou prvního a posledního článku vypadají všechny články stejně
 • v předné části těla se soustřeďuje smyslové ústrojí - prostomium
  • to platí obzvláště u plovouvích forem
  • vzniká zde mozkové ganglium
  • proces přetváření se nazývá cefalizace
 • v zadní části srůstají poslední články v pygidium
 • některé orgány se v těle opakují v každém článku
  • jsou to nervové uzliny, pohlavní orgány i s vývody, vylučovací ústrojí a parapodia
 • jiné orgány prostupují celým tělem
  • například cévní nebo trávicí soustava
 • vnitřní segmentací se vyvinul třetí zárodečnáý list - mezoderm
  • jednotlivé články jsou odděleny blanitou přepážkou - disepiment

Mnohoštětnatci (Polychatea)

 • obývají mělká šelfová moře
 • důkazem jejich starobylosti jsou fosilní nálezy
  • pochází z kambria
 • živí se dravě nebo planktonem

Stavba těla

 • kromě hlavy a pygidia mají mnoho stejnocenných článků
  • na bocích každého z nich se nacházejí specializované pohybové buňky - parapodia
  • na parapodiích jsou nahoře žábry
  • pod žábrami jsou umístěné hmatové buňky
 • na povrchu jejich těla je jednovrstevná pokožka
  • u většiny druhu plní dýchací funkci, ale některé k tomu kombinují také žábry
 • pod pokožkou je umístěn svalový vak
 • cévní osustava je uzavřená
  • krev je narůžovělá
   • vlivem přítomnosti barviva chlorocruorinu může mít také smaragdově zelenou barvu
  • krev je vedena tepající hřbetní cévou k přídi těla a břišní tepající cévou opačně
 • vylučují metanefridiemi
 • nervová soustava je gangliová žebříčkovitého typu
  • je uložena na břišní straně těla ve dvou pásech nervů
  • v každém článku je pár ganglií
  • dojde-li ke srůstu tohoto páru, hovoříme o břišní nervové pásce

Rozmnožování

 • jsou to gonochoristé s nepřímým vývojem
 • z oplozeného vajíčka mnohoštětnatců se líhne larva přilbovitého tvaru
  • trochofora
  • na obvodu mají dva věnce brv a mezi nimi ústní otvor
 • pokročilejším stádiem larvy je metatrochofora
  • začínají v ní narůstat tělní čánky
  • jakmile články dorostou, vývoj je dokončen
 • rozmnožování může probíhat také nepohlavně rozpadem vícesegmentového těla ve dva menší jedince, kteří růstem dospívají - fisiparie

Zástupci

 • nereidka hnědá
  • je nejznámější
  • žije pelagicky
  • dorůstá délky 10 cm
  • je dravá
   • má dobře vyvinutá kusadla
   • šlápnutí na ni jě obvykle bolestivé
 • pískovník rybářský
  • žije zahrabaný v písku u pobřeží
  • živí se organickámi zbytky v písku
  • rybáři jej používají jako návnadu
 • palolo zelený
  • žije v Tichém a Indickém oceánu
  • v období rozmnožování zůtává část těla na útesu a zadní část s vajíčky a spermiemi vyplouvá na hladinu
   • části chránící vajíčka postupně praskají a oplodňují se
   • část těla, která zůstala na útesu dorůstá
 • afroditka plsnatá
  • mořská myš
  • žije v evropských mořách
  • dorůstá délky asi 15 cm
  • je jedovatá
   • tělo je pokrytu hustými štětinami
   • štětiny mohou být barevné
 • rournatec vějířový
  • žije přisedle v rourkách
   • vystrukuje pouze vějířovitá tykadla
   • tykadla jsou obvykle barevná
  • živí se mikroskopickou potravou
  • je hojný

Opaskovci (Clitellata)

 • nevytvářejí parapodia
 • v přední části těla mají nápadně zduřelé tělní články s kožními žlázami
  • této části se říká opasek
  • jeho výměšky spojení jedinců a přenos jedinců a spermií

Máloštětinatci (Oligochaeta)

 • příčný řez jejich těla je kruhový
 • příď je sbíhavá
  • je na ní také člení lalok, který vybíhá v hmatový prstík
 • záď je plošší a zaoblená

Žížala obecná (Lumbricus terrestris)

 • na bocích každého článku má čtyři páry štětinek
 • hřbetní strana je klenutější a tmavší než břišní strana
 • na hřbetě žížaly prosvítá hřbetní céva
 • na každém článku jsou 4 páry štětin, které umožňují pohyb
 • má jednovrstevnou pokožku
  • je vlhká a bohatě prokrvená
  • plní také dýchací funkci
  • obsahuje mnoho hmatových a světličivých buněk - faosomy - a mechanoreceptorů
  • pokožka vylučuje ochranou kutikulu
 • rozlišuje světlo a tmu
  • je fotofobní
 • je u nich vyvinuta dobrá schopnost regenerace
 • svou činností převrtává a převrstvuje půdu
  • přispívá tak k zúrodňování půdy a její ekologický význam je veliký
  • provětrávají a nakypřují půdu
 • je součástí potravního řetězce
 • živí se oranickými zbytky v půdě
  • jejich rozklad na látky anorganické vede ke vzniku humusu

Trávicí soustava

 • trávicí trubice prochází celým tělem
  • začíná ústy a končí řitním otvorem v posledním článku
 • po stranách žláznatého žaldku má vápenaté žlázy
  • slouží k neutralizaci huminových kyselin, které jsou složkou tlejících listů
   • tvoří hlavní část potravy
 • trávicí soustavou může v krátkém čase projít relativně velké množství potravy
  • má velmi nízkou nutriční hodnotu
 • dokonalejší využití potravy zajišťuje epiteliální řasa tyflosolis
  • ční do dutiny střeva
 • střevo žížaly je obaleno ekxrečním epitelem - chloragogenní epitel
  • jeho buňky hromadí tělu škodlivé látky
  • po odloupnutí opouštějí tělo metanefridiemi
 • vylučování probíhá metanefridiemi, které jsou na kažném článku
  • připomíná obrvenou nálevku a prostupuje vinutým kanálkem do článku následujícího

Cévní soustava

 • je uzavřená
 • jejich krev je červená a obsahuje krevní barvivo hemoglobin
 • krev je uváděna do pohybu hřbetní cévou
 • cévní systém se bohatě větví v síti podkožních vlásečnic
  • dýchají tak celým povrchem těla

Nervová soustava

 • je gangliová žebříčkovitého typu
 • prostupuje břišní částí těla

Rozmnožování

 • v přední části se z metanefriií vyvinuly vývodné pohlavní cesty
  • chámovody a vejcovody
 • jsou to hermafroditi
 • spermie získané při kopulaci ukládají ve váčku do dozrání vlastních vajíček
 • v desátém a jedenáctem článku mají po jednom páru varlat
 • ve třináctém článku je párový vaječník ustící do čtrnáctého článku
 • kolem svých nakladených oplozených vajíček z opasku vylučují tuhnoucí sekret
  • vzniká kokon, který je poté stažen přes příď
 • žížala má vývoj přímý

Další zástupci

 • žížala hnojní
  • používá se k ekologickému zpracování komunálního odpadu - vermikompost
 • žížala podhorská
  • žije v trouchnivějících pařezech v horských oblastech
  • je nápadná svým tmavým světélkujícím slizem
 • žížala rousnice
 • potočnice račí
  • parazituje na žábrech raků
 • nitěnka obecná
  • žije v zabahněných tocích
  • ze své rourky v bahně vystrkuje pouze záď, kteoru pohybuje do stran
  • je oblíbeným krmivem akvarijních rybek
 • roupnice obecná
  • žije v půdě
  • je mikroskopická
 • naidky
  • žijí ve vodě a v bahně
  • živí se jimi ryby

Pijavice

 • v příčném řezu jsou shora mírně zploštělé
 • jejich povrchová segmentace je výrazně zmnožená
  • na jeden tělní článek připadají 3 - 14 kožních zářezů
 • mají dvě přísavky
  • první navazuje na trávicí trubici
  • zadní pouze přichytává
 • jsou to ektoparazité nebo predátoři sladkovodních živočichů
 • jejich tělesná ústrojnost je v porovnání s žížalami jednodušší
 • jejich tělo se směrem k zádi rozšiřuje
 • cévní a nervová soustava jsou podobné těm žížalým
 • dýchají celým povrchem těla
 • nemají příliš dobrou regenerační schopnost
 • pohybují se piďalkovitě přísavkami nebo vlněním přímo ve vodě

Trávicí soustava

 • uprostřed přední přísavky jsou chitinové čelisti
  • je jimi narušována pokožka hostitele
 • za ústy je svalnatý hltan
  • ústí do něj žlázky vylučující hirudin
   • zabraňuje srážení krve
 • střevo pijavek má vychlipeniny, ve kterých se usazuje krev hostitele
  • žijí v nich také symbiotické mikroorganismy
   • konzervují krev
 • řitní otvor vyúsťuje nad zadní přísavku
 • vylučuje metanefridiemi

Rozmnožování

 • jsou to hermafroditi
 • oplozená vajíčka jsou kladena v kokonech na vodní rostliny nebo do vlhkého bahnana břehu
 • jejich vývoj je přímý

Zástupci

 • pijavka lékařská
  • má černohnědočervenou kresbu hřbetu a světlé černě skvrnité břicho
  • ve středověku se používala k odsávání krve nemocným
   • docházelo při tom často k druhotným infekcím hnisavými bakteriemi
  • dnes se používá ke zprůchodňování cév při amputaci končetin
 • pijavka koňská
  • je predátorem
  • živí se drobným hmyzem a měkkýši
 • pijavka bahenní
  • žije pod kameny ve vodě
 • hltanovka bahenní
 • chobotnatka rybí
  • je přenašečem krevních parazitů ryb

Drápkovci (Onychophora)

 • vyvinuly se z mnohoštětnatců přizpůsobením se na život mimo vodu
 • Společné znaky mnohoštětnatců a drápkovců:
  • homonomně článkované tělo
  • souvislý podkožní třívrstevný svalový vak
  • typ nervové soustavy
  • segmentální uspořádání metanefridií
  • váčkovitá očka
  • rovné střevo
 • Odlišné znaky mnohoštětnatců a drápkovců:
  • na povrchu těla mají komolcovité panožky
  • povrch těla je z chitinu
  • rozvijí se u nich vzdušnice
  • přední páry metanefridií se přeměnily na slinné žlázy a článkovaná tykadla
 • jsou to noční živočichové
 • žijí v tlející organické hmotě pralesů tropického pásma
 • živí se dravě
  • kořisti se zmocňují vystříknutím lepkavého sekretu slinných a makadlových žláz
  • znehybní tak drobný hmyz
 • jsou to gonochoristé a jsou živorodí
  • jejich mláďata jsou pohyblivá a nepigmentovaná
  • při každém svlé přibývá článku a panožek
  • jejich vývoj se označuje jako anamorfóza
  • dospívají ve dvou letech
 • přispěli k doměnce, že členovci se mohli podobně vyvinout z mnohoštětnatců, ale drápkovic sami nejsou mezičlánkem vývoje