• nejvýznamnější a nejobsáhlejší odvětví soukromého práva
 • hlavním pramenem je Občanský zákoník
  • učinný od 1. 1. 2014
 • náplní jsou majetkové vztahy a vztahy vyplívající z práva na ochranu osobnosti
 • dělí se na občanské právo věcné a závazkové

Typy osob

 • fyzická osoba
  • je k ní vázáno rodné číslo
 • právnická osoba
  • je k ní vázáno identifikační číslo
  • zároveň ji spravuje statární orgán (zástupce)

Občanské právo věcné

Zajištění práva nad věcí

 • věc
  • může být hmotná a nehmotná
   • mezi nehmotné věci patří myšlenky nebo patenty
  • hmotná věc může být movitá nebo nemovitá

Způsoby vlastnění

 • vlastnictví věci
  • tj. právo držet, užívat nebo disponovat věc
  • věc může být také duševní nebo autorská
  • z osoby na osobu přechází:
   • děděním
    • děje se v přímé linii bez poplatku, bez daní
     • jestliže se neděje v přímé linii, platí se daň
    • dědický proces spravuje notář
   • koupí
   • darem
 • spoluvlastnictví věci
  • může být podílové nebo bezpodílové
   • podílové spoluvlastnictví určuje přesný podíl jednotlivých spoluvlástníků
   • bezpodílové spoluvlastnictví neurčuje přesný podíl jednotlivých spoluvlastníků
    • nastává pouze v případě manželství
  • jednu věc lastní více než jedna osoba
 • držba
  • faktické ovládání věci
  • oprávněná a neoprávněná
   • neoprávněná držba se může stát i trestným činem
   • v některých případech může být neopravněná držba v dobré vůli v případě, že pachatel si není vědom neoprávněné držby
 • věcná práva k cizím věcem
  • může to být věcné břemeno nebo zástavní nebo zadržovací právo
  • může to být třeba hypotéka
   • banka má věcné právo k nějaké soukromé věci

Občánské právo závazkové

 • zabývá se závazky a umožňuje vyžadovat jejich splnění
 • Vznik závazku
  • právním úkonem
   • závazek se uzavírá prostřednictvím smlouvy
   • smlouva má několik typů
  • právní událostí
   • závazek je uzavřen formou události
   • dědictví nebo narození dítěte
 • Obsah závazku
  • předmětem závazku může být dar, výkon nebo zákaz činnosti a nebo strpění činnosti
 • Zajištění závazku
  • závazek zajišťuje stát
  • dojde-li k jeho porušení, může do jednání vstoupit a zahájit také trestní stíhání
 • Zánik závazku
  • právním úkonem
   • závazek se ruší výpovědí smlouvy
  • právní událostí
   • závazek vůči fyzickým osobám může být zrušen smrtí některého z účastníků
  • závazek může zaniknout jestliže je promlčen a nebo je nemožné jej plnit