Socializace je proces rozvoje vlastností a kompetencí umožňující postupnou integraci jedince do společnosti.

 • postupuje nejdříve pouhou orientací člověka v sociálním prostředí a následně se začínají rozvíjet varienty chování umožňující přijatelné začlenění
  • observace -> identifikace/naučená bezmoc
 • jestliže k socializaci nedojde, jedinec je deprivován

Funkce socializace

 • Rozvinutí druhových vlastností člověka
 • Rozvinutí individuálních vlastností člověka
  • dochází k rozvoji vloh
  • jejich rozvoj je možný jen díky společnosti
 • Pocit přínáležitosti
  • pocit, že někam patříme
  • skupinou, kam se řadíme je primárně rodina, která nám dává bazální pocit bezpečí a lásky, potom také národ, národnostní skupina, zájmové skupiny, městské nebo geografické skupiny a další

Způsoby socializace

 • adaptace - přizpůsobení jedince okolí
 • adjustace - přizpůsobení okolí jedinci
 • maladaptace - nepřizpůsobení jedince okolí
 • maladjustace - negativní ovlivnění okolí jedincem

Vliv na socializaci

Sociální instituce

 • primární - rodina
  • je nejdůležitější
  • dává pocit bezpečí a lásky
  • pocity získané v rodině:
   • já jsem
   • já mám
   • jsem chlapec, dívka
    • u některých lidí dochází ke zmatení a může to vést až k psychologickým poruchám a poruchám osobnosti (porucha genderové identity)
   • já dokážu
    • zároveň nalézáme vlastní limity
   • to jsou moje práva
   • to jsou moje povinnosti
 • sekundární - vrstevníci
 • terciární - profese, partner
 • kvartérní - masmédia

Ostatní faktory

 • vlastnosti
  • průběh socializace silně ovlivňuje charakter a temperament
 • stereotypizace
  • mohou to být jak životní tak i národnostní stereotypy
 • kultura
  • jedná se nejen o vysokou kulturu (divadlo, hudba, literatura), ale také o prostředky kulturu značně ovlivňující (televize, internet)
 • jazyk
  • na socializace má vliv také jazyk, kterým při různých situacích hovoříme
  • různě užitý jazyk umožňuje začlenění do různýh sociálních skupin
 • vzory a ikony
  • ve společnosti hrají zásadní roli známé nebo dobře viditelné osobnosti nebo skupiny
  • snažíme se jim připodobnit (primárně fyzicky)

Selfsystém

 • je to soubor produktů socializace
 • sebevědomí
  • je globální (uvědomění sama sebe) a situační (ego)
 • sebehodnocení
  • hodnotíme vlastní zkušenosti a posuzujeme ostatní
  • skrze socilizaci se učíme hodnotit sami sebe
 • sebepojetí
  • je to uvědomění svých cílů a životního směřování
  • struktura sebepojetí:
   • vlastní tělo
   • subjekt norem a hodnot
   • sociální složka
   • vlastnictví
   • ideální sebepojetí
 • sebeaktualizace
  • realizace vlastních schopností
  • dochází také k posunu sama sebe a sebemotivaci