• substantiva jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů
 • ukazujeme na ně pomocí zájmen ten, ta, to, ti, ty, ta
 • jsou ohebné
 • ptáme se na ně pomocí otázky Kdo? Co?

Dělení podstatných jmen

Podstatná jména konkrétní a abstraktní

Podstatná jména konkrétní

 • názvy osob, zvířat a věcí
 • nazývají věci z realného hmotného světa
 • -> maminka, zebra, nůž

Podstatná jména abstraktní

 • názvy vlastností a dějů
 • nazývají nehmotné skutečnosti
 • -> šikonvost, psaní

Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

Podstatná jména pomnožná

 • jména mající pouze tvar množného čísla, ale označují jen jednu věc
 • lze na ně ukázat jen pomocí zájmen v množném čísle ti, ty, ta 
 • -> brýle, housle, játra

Podstatná jména hromadná

 • jména označující více věcí téhož druhu, ale mající pouze tvar jednotného čísla
 • lze na ně ukázat jen pomocí zájmen v jednotném čísle ten, ta, to
 • -> kamení, dobytek, ptactvo

Podstatná jména látková

 • označují tvarem jednotného čísla látky, bez ohledu na množství
 • lze na ně ukazovat jen zájmeny v jednotném čísle
 • -> voda, mouka, sníh

Podstatná jména osobní a vlastní

Podstatná jména osobní 

 • označují osoby, zvířata a věci obecně
 • -> pes, kuchař, nůž

Podstatná jména vlastní

 • označují:
  • určitou osobu (Petr Geršl)
  • určité zvíře (Rex)
  • určitou věc (Brno)
  • obyvatele a příslušníka národa (Brňan, Čech)
  • podník (Apple)
  • umělecké dílo (Étude no.12)
  • sváteční dny (Vánoce)
 • píšeme je s velkým písmenem na záčátku, čímž je odlišuje od osobních jmen
 • úlohy vlástních jmen mají i víceslovné názvy (Česká republika)

Mluvnické kategorie podstatných jmen

Pád

 • nominativ
  • ptáme se kdo? co?
 • genitiv
  • ptáme se bez koho? bez čeho?
 • dativ
  • ptáme se ke komu? k čemu?
 • akuzativ
  • ptáme se vidím koho? vidím co?
 • vokativ
  • oslovení nebo volání
 • lokativ (lokál)
  • ptáme se o kom? o čem?
 • instrumentál
  • ptáme se s kým? s čím?

Číslo

 • singulár
  • jednotné číslo
 • plurál
  • množné číslo

Rod

 • masculinum
  • mužský rod
  • životný rod
   • označuje živě věci
  • neživotný rod
   • označuje neživé věci
 • femininum
  • ženský rod
 • neutrum
  • střední rod

Vzor

 • pro masculinum: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce, (pomocný les)
 • pro femininum: žena, růže, píseň, kost
 • pro neutrum: město, moře, kuře, stavení

Skloňování podstatných jmen označující části těla

 • některá podstatná jména označující párové části těla si zachovala některé tvary dvojného čísla (tzv. duálu), které existovalo ve staré češtině
 • tyto tvary jsou spisovné a v psaném textu je nelze nahradit
Pád Oči Uši
1 oči uši
2 očí uší
3 očím uším
4 oči uši
6 očích uších
7 očima ušima
Skloňování podstatných jmen 'oči' a 'uši'
Pád Ruce Nohy Kolena Ramena
1 ruce nohy kolena ramena
2 rukou nohou kolenou ramenou
3 rukám nohám kolenům ramenům
4 ruce nohy kolena ramena
6 rukou nohou kolenou ramenou
7 rukama nohama koleny rameny
Skloňování podstatných jmen 'ruce', 'nohy', 'kolena' a 'ramena'
Pád Prsa
1 prsa
2 prsou
3 prsům
4 prsa
6 prsou
7 prsy
Skloňování podstatného jména 'prsa'
 • stejné tvary se používají i pro zdrobněliny pokud označují části těla (ručičky, nožičky, očíčka)
 • pokud se těmti výrazy neoznačují části těla, skloňují se podle normálních vzorů
 • stejné duálové koncovky přebírají také přídavná jména, zájmena a číslovky

Skloňování obecných jmen přejatých

 • mnohá přejatá jména se k rodi a vzoru zařazují stejně jako jména domácí podle svého zakončení v 1.p., popřípadě podle tvaru 2.p. a stejně se i skloňují

Skloňování jmen latinského a řeckého původu

Jména rodu mužského neživoného zakončená na -us a -os skloňující se podle vzoru hrad

 • více než 2 slabiky
  • koncovka se odsouvá
  • př.: 1.p. organismus, 2.p. organismu
 • 2 slabiky
  • koncovka zůstává, koncovka se odsouvá, koncovka se odsouvá nebo zůstává
  • př.:
   • 1.p. humus, 2.p. humusu
   • 1.p. rytmus, 2.p. rytmu
   • 1.p. virus, 2.p. virusu/viru

Jména rodu mužského životného zakončená na -us a -os

 • skloňují se podle vzoru pán a koncovka se odsouvá
  • př.: 1.p. č.j. brontosaurus, 2.p. č.j. brontosaura, 1.p. č.mn. brontosauři
 • u jmen jako génius se v jednotném čísle skolňuje podle vzoru pán a v množném čísle podle vzoru muž

Jména rodu středního

Jména zakončená na -ium-eum a -uum

 • koncové -um se odsouvá
 • v 1. a 4. pádě množného čísla mají tvar podle vzoru město a v ostatních podle vzoru moře

Jména zakončená na -um

 • -um se odsouvá
 • skluňují se podle vzoru město

Jména zakončená na -ma

 • s výjimkou 2.p. č.j. se skloňují podle vzoru město
 • při skloňování se kmen rozšíří na -at-
 • -> př.: 1.p. téma, 2.p. tématu

Jména zakončená na -á, -e, -é, -i, -y, -u, -ú

 • neskloňují se

Jména rodu ženského typu idea

 • zčásti se skloňují podle vzoru žena a z části podle vzoru růže
Pád Singulár Plurál
1 idea idey/ideje
2 idey/ideje idejí
3 ideji ideám/idejím
4 ideu idey/ideje
6 ideji ideách/idejích
7 ideou/idejí ideami/idejemi
Skloňování podstatných jmen rodu ženského typu idea

Skloňování cizích vlastních jmen

 • většina cizích vlastních jmen se skloňuje podle některého ze vzorů
 • rozhodující je zakončení ve 2. pádě

Jména zakončená na -e

 • převládá skloňování pomocí koncovek -ho, -mu, -m
  • př.: 1.p. Hesse, 2.p. Hesseho, 3. a 6. p. Hessem(u), 7.p. Hessem
 • u tradičních jmen lze skloňovaz podle vzoru pán
  • př.: 1.p. Goethe, 2.p. Goetha/Goetheho
 • u jmen, která jsou zakončená na němmé -e, se -e odsouvá
  • př.: 1.p. Verne, 2.p. Verna

Francouzská jména

 • skloňují se podle psané podoby
 • př.: 1.p. Jules, 2.p. Julesa

Slovanská jména

 • skloňují se stejně jako česká přídavná jména
 • př.: 1.p. Tolstoj, 2.p. Tolstého

Řecká a latinská jména

 • odsouvá se zakončení v 1. pádě (-as, -es, -os, -us) a dále se skloňují podle vzoru pán
 • př.: 1.p. Pythagoras, 2.p. Pythagora