Význam slov

 • každé slovo má stránku formální (má svůj tvar) a významovou (má svůj význam)
 • význam slova může být:
  • lexikální (věcný)
   • vyjadřuje, co slovo označuje
   • najdeme ho ve výkladovém slovníku
   • př.: slovo PLATAV nedává smysl, ergo nemá lexikální význam, slovo PLAVAT už dává smysl, ergo má lexikální význam (plavat = pohyby se udržovat na hladině vody)
  • gramatický (mluvnický)
   • vyjadřuje mluvnické kategorie ohebných slov
   • zařazuje slova ke slovnímu druhu
 • slova, která mají pouze lexikální význam (příslovce a citoslovce) a slova, která mají jak lexikální, tak gramatický význam (ohebné slovní druhy), se nazývají slova plnovýznamová
 • slova, která mají pouze gramatický význam (předložky, spojky a částice) se nazývají slova neplnovýznamová
  • patří sem také pomocná slovesa
 • slovo nadřazené je slovo, které stojí významem nad několika dalšími slovy, kterým se říká slova podřazená
 • slova podřazená dohromady tvoří slova souřadná

Slova jednoznačná a mnohoznačná

Jednoznačná slova

 • mají pouze jeden lexikální význam
 • nejčastěji se jedná o:
  • běžná slova (stůl, dveře)
  • vlastní jména (Praha, Petr)
  • odborné názvy (pedagog, biologie)
  • zvukomalebné citoslovce (mňam, haf)

Mnohoznačná slova

 • mají základní lexikální význam a několik dalších, druhotných, lexikálních významů (koruna, hlava, tisk)
 • vznikají:
  • metaforou
   • přenesením významu na základě vnější podobnosti 
   • př.: ucho (lidské a hrníčku)
  • metonimii
   • přenesením významu na základě vnitřní souvislosti
   • př.: smetana (Má rád smetanu., Poslouchá Smetanu.)

Souslový a frazémy

 • slovo
  • skupina hlásek, která má v daném jazyce určitý význam
 • pojmenování
  • označení skutečnosti kolem nás - a to buď jedním slovem nebo více slovy
 • veldle volných slovních spojení, která vznikají náhodně v konkrétních situacích (červivé jablko, naše doba), existuje v českém jazyce i mnoho ustálených slovních spojení, která mají význam jako celek (jablko sváru, doba kamenná)
 • v ustálených slovních spojeních se nedají jednotlivá slova nahradit slovy stejných či podobných významů, ani se mezi ně nevkládají jiná slova
 • mezi ustálená slovní spojení patří:
  • sousloví (víceslovná pojmenování)
   • př.: kyselina sírová, skok daleký
  • frazémy (ustálené kombinace alespoň dvou slov, které přeneseně pojmenovávají nějakou skutečnost)
   • je jich celá řada
   • mezi nečastější patří:
    • rčení (krátké obrazné spojení slov) - Pozdě bycha honit.
    • pořekadla (výroky v podobě věty, jež vystihuje určitou situaci bez mravního ponaučení) - I mistr tesař se někdy utne.
    • přísloví (mravní ponaučení, která shrnují skutečnosti) - Bez práce nejsou koláče.
    • pranostiky (podobné pořekadlům, zabývají se obdobími roku a přírodními jevy) - Únor bílý - pole sílí.

Významové vztahy mezi slovy

Synonyma

 • slova stejného nebo podobného významu
 • dělí se na:
  • úplná synonyma
   • mají absolutně stejný význam a lze je v textu zaměnit
   • př.: kouř a dým
  • částečná synonyma
   • liší se drobnými významovými rozdíli:
    • citovou zabarveností (pít a chlastat)
    • slohovou zabarveností (jaro a vesna)
    • spisovností (lahev a flaška)

Antonyma

 • slova opačného významu
 • autoantonyma jsou slova, která jsou antonymy sebe sama
 • antonyma se dělí na:
  • lexikální antonyma (tvořeny slovy nepříbuznými)
  • slovotvorná antonyma (tvořeny odvozeninami)

Heterografy

 • slova, která mají rozdílný význam a jinak se píší, ale zní stejně
 • př.: led a let

Heteronyma

 • slova, která mají rozdílný význam, jinak znějí, ale píší se stejně
 • taková slova v češtině neexistují
 • v angličtině existuje například record a (torecord

Homonyma

 • homonyma jsou slova, která se stejně píší a čtou, ale mají jiný význam
 • př.: vlna (na vodě) a vlna (na ovci)
 • homonymie je vtah mezi homonymy
  • může být úplná nebo částečná
   • slova s úplnou homonymií se shodují ve včech tvarech (pádech, osobách)
   • slova s částečnou homonymií se neshodují ve všech tvarech
 • obecně nazýváme v češtině homonymy i homografy a homofony
  • homografy jsou kombinací homonym a heteronym, tedy píšou se stejně a mohou se stejně vyslovovat, ale mají jiný význam
   • př.: chatovat (jezdit na chatu) a chatovat (psát si prostřednitvím chatu)
  • homofony jsou kombinací homonym a hetorografů, tedy vyslovují se stejně a mohou se stejně psát, ale mají jiný význam
   • př.: plod a plot