• u všech moderních českých autorů se vyskytuje vliv symbolismu, impresionismu a dekadence
 • mezi časté prvky patří zvukomalebnost, pravidelnější verš a mnoho přirovnání, epiteta a metafory

Česká moderna

 • Generace devadesátých let
 • byl sepsán Manifest české moderny

  Individualita nade vše, žitím kypící a život tvořící. Buď svůj a budeš český!

  • byl sepsán v časopise Rozhledy v roce 1895
  • vyjadřovali v něm odpor k akademismu, přetvářce
 • věřili, že svoboda pomůže ke zrození nové společnosti

Josef Svatopluk Machar

 • básník, satirik a představitel kritického realismu
 • byl i politicky aktivní
  • sloužil jako generální inspektor československé armády
  • po názorových neshodách s Masarykem se ale úřadu vzdal
 • psal lyrickou a epickou poezii

Dílo

 • Confiteor
  • básnická sbírka
  • zachycuje autorovy milostné zkušenosti
  • z díla je patrné zklamání ze společnosti
 • Čtyři knihy sonetů
  • básnická sbírka
  • zabývá se celospolečenskými a politickými otázkami
 • Tristium Vindobona
  • básnická sbírka
  • ilustruje období přelomu tisíciletí
 • Svědomím věků
  • devítidílný básnický cyklus
  • vyobrazuje nejvýznamnější období lidské historie jako vývoj morálky a chápání mravního jednání
  • obdivuje antiku
  • odsuzuje křesťanství
 • Zde by měly kvést růže
  • soubor veršovaných povídek
  • zabývá se životními osudy a těžkostmi žen
  • důležité je téma manželství jako rozpor ideálu a skutečnosti
 • Magdalena
  • veršovaný román
  • dívka, která žije v chudobě a s otcem alkoholikem, skončí u prostituce
 • Kriminál
  • zachycuje zkušenosti z rakouského vězení

Otokar Březina

 • básník, esejista
 • významný představitel symbolismu
 • významně ovlivnil poezii 20. století
 • v jeho poezii převládají pocity smutku a mystické motivy
 • v básních, kde zobrazuje konflikt mezi snem a skutečností převažuje volný verš
 • v subjektivní poezii bývá tradičnější verš a je zdůrazněna jeho hudebnost

Dílo

 • Tajmené dálky
  • obsahuje složité řetězce metafor a symbolistních obrazů
  • zachycuje autorovy pocity tísně a sklíčenosti
  • jediné východisko nachází Březina v umění
 • Svítání na západě
  • podobné motivy jako v Tajemných dálkách
 • Větry od pólu
  • odvrací se od pesimismu
 • Stavitelé chrámu
  • oproti lidem, kteří hledají smysl existence vyzvdvihuje umělce a myslitele - stavitele chrámu
 • Ruce
  • zobrazuje lidstvo jako součást kosmu, které obepínají řetězec neviditelných rukou

Antonín Sova

 • básník
 • známí je pro svou intimní a přírodní lyriku a kritiku společnosti ### Dílo
 • Realistické sloky, Květy intimních nálad, Z mého kraje
  • sbírky intimní a přídoní lyriky
 • Soucit a vzdor
  • sbírka kritizující společnost
 • Údolí nového království, Ještě jednou se vrátíme
  • symbolistické sbírky
 • Lyrika lásky a života
  • vyjadřuje bolest z osobního zklamání
 • Básně nesobeckého srdce
  • vyjadřuje smíření, životní moudrost a laskavější pohled na svět

František Xaver Šalda

 • literární vědec a kritik, zakladatel moderní české literární kritiky
 • požadoval, aby umění bylo pravdivé
 • odmítal jakoukoliv ideologii v literatuře
 • napsal i několik vlastních děl, ale ty nejsou tolik významné
 • své názory na literární kritki zpracoval v díle Boje o zítřek
 • své kritky zpracovával formou esejů, přednášek a studií
  • Duše a dílo, O nejmladší poezii české, O tzv. nesmrtelnosti díla básnického
 • spravoval časopis Tvorba a vydával vlastní časopis Šaldův zápisník

Česká dekadence

 • je to skupina básníků, kteří psali do časopisu Moderní revue
  • vydával ho Jiří Karásek ze Lvovic a Arnosč Procházka
 • nepodepsali Manifest České moderny
 • zaměřovali se do vlastního nitra
 • psali ve stylu dekadence

Karel Hlaváček

 • 1874 - 1898
 • byl to moderní básník a výtvarník
 • zemřel na tuberkulózu
 • nikdy neměl stálý plat a žil jen z občasných honorářů
 • celý život se snažil distancovat od špatných finančních a zdravotních podmínek napsal celkem tři sbírky

Dílo

 • Sokolské sonety
  • básně jsou ovlivněny stylem ruchovců
  • obsahem je oslava činnosti tělovýchovného spolku Sokol a vlastenectví
  • popisem přírodních prostředí zachází do valstního nitra
  • je částečně ovlivněna také impresionismem
  • později se autor od sbírky distancoval
 • Pozdě k ránu
  • obsahem jsou zcela osobní pocity
  • obsahuje zcela odlišné podoby vyjádření, které jsou inspirovány francouzskou poezií
  • je to dílo psané ve stylu dekadence a symbolismu
  • ve básních se opakují slova a motivy
 • Mstivá kantiléna
  • obsahuji obrazy z německé a nizozemské historie
  • obsahuje realistické až naturalistické pasáže, ale jejich motivy jsou užity symbolisticky
  • píše o krutosti, marnosti a oslavě síly a odvahy ke vzdoru
 • Žalmy
  • vydáno posmrtně
  • objevují se zde duchovní a náboženské motivy
  • jsou napsané ve stylu symbolismu

Jiří Karásek ze Lvovic

 • básník, spisovatel, kritik
 • spolu s Arnoštem procházkou vydávali časopis Moderní revue s českou a francouzskou dekadentní poezií
 • v mladí psal poezii a později se věnoval próze a literární kritice

Dílo

 • Zazděná okna
  • básnická sbírky
  • inspirovaná tvorbou Charlese Baudelaira
  • objevují se motivy samoty a smrti
 • Sodoma
  • básnická sbírka
  • hlavními tématy jsou sex a homosexualita
  • zabývá se také antikou a její otevřeností k erotice
 • Sexus necans
  • básnická sbírka
  • zabývá se nejtajemnější oblastí lidské sexuality
  • otevřeně se hlásí ke své homosexualitě
 • Gotická duše
  • román
  • hlavní hrdina je citlivý, duševně rozvrácený, ale výjimečný člověk

Anarchističtí buřiči

 • nevydali vlastní manifest
  • sdružovali se kolem časopisu Omladina
 • myšlenkově se blíží anarchismu a antimilitarismu
 • vedli téměř bohémský život
 • někteří byli odsouzeni kvůli svým anarchistickým a protirakouským postojům
 • píši převážně poezii, ale objevují se i prozaická tvorba
 • inspirují se folklórem
 • jejich jazyk je přirozený a ne příliš vyumělkovaný
 • verš je obvykle jednoduchý a pravidelný
 • ve své tvorbě byli značně rozlišní a spojují je pouze témata motivy

Stanislav Kostka Neumann

 • byl to anarchistka, později komunista
 • v jeho poezii se objevují i satanistické motivy
 • později se věnoval přirodní lyrice

Dílo

 • Kniha lesů, vod a strání
  • lyrická básnický sbírka
 • Nové zpěvy
  • civilistická básnická sbírka
 • Rudé zpěvy
  • proletářská poezie ## Fráňa Šrámek
 • anarchista, impresionista a antimilitarista
 • objevuje s u něj přírodní a milostná lyrika, motivy mládí a dospívání
 • Stříbrný vítr
  • nejznámější román
  • autobiografické prvky
  • impresionisticky zpracovává pocity mladé generace

František Gellner

 • při svých studiích cestoval po Evropě
 • působyl v Lidových novinách
 • typiská je pro něj ironie, sarkasmus
 • verše mají charakter hospodského popěvku
 • Po nás ať přijde potopa!, Radosti života

Dílo

 • Po nás ať přijde potopa

Viktor Dyk

 • byl to novinář
 • byl pravicově zaměřený
  • patřil k Masarykovým odpůrcům
 • publikoval v časopise Lumír
 • zemřel při plavání v moři
  • říka se, že předpověděl svou smrt

Dílo

 • Okno, Lehké a těžké kroky, Poslední rok, Anebo
  • válečná tetralogie
  • známá báseň Země mluví se sbírky Okno
 • Milá sedmi loupežníků
 • Zmoudření Dona Quijota
 • Krysař
  • novela s romantistickými prvky
  • čerpá ze staroněmecké pověsti
  • krysař hrou na píšťalu vyhání myši
   • je to tajemná postava, pochází z okraje společnosti
   • líde se ho štítí, ale potřebují ho
   • nemá jméno
  • zbaví město krys, ale to mu pak nechce zaplatit
  • zamiluje se do ženy Agnes, ta otěhotní s milencem
   • lidé se na ni dívají přes prsty
   • ze žalu skočí do propasti
  • krysař se městu mstí a hrou na píšťalu je odvede k propasti
  • přežije jen blázen a dítě

Petr Bezruč

 • psal pod pseudonymem
 • své básně zasílal do časopisu Čas
 • byl vězněn za údajné autorství protirakouských básní
 • napsal jedinou básnickou sbírku a jednu rozsáhlejší báseň
  • básní je Stužkonožka modrá
   • autor v ní vzpomíná na mladí a kritizuje poměry v době první republiky

Slezské písně

 • zabývá se sociálními a národnostními problémy Slezska
 • stavba jeho básní je dramaticky výmluvná
 • často používá apostrofym hyperboly, kontrasty, sarkasmus a záměrně porušuje rytmus
 • využívá nářečí a pracuje se zvukomalbou
 • existuje v nich někoklik typů básní:
  1. intimní básně osobního charakteru
   • Labutinka, Jen Jedenkrát, Červený květ
  2. básně reagující na sociální bídu a národnostní útlak
   • Ostrava, Kantor Halfar, Maryčka Magdónova
  3. básně zorbazující pohled na soudobou českou politiku a vlastenectví
   • Praga caput regni
  4. básně spojující různé poetiky
   • Škaredý zjev