• cílem popisu je vytvořit co nejpřesnější představu o popisovaném objektu
 • popisovat lze prakticky cokoliv, jakoukoli fyzickou věc, osobu nebo naše pocity

Funkční styly popisu

Popis prostý

 • je velmi názorný, charakterizuje klíčové vlastnosti objektu
 • je nepřipravený

Popis odborný

 • je detailní a vždy jednoznačný
 • bývá součáastí výkladu
 • používají se termíny
 • důležitá je kompozice, tak aby byly vlastnosti popisovány v logickém pořadí

Popis umělecký

 • je spíše subjektivní
 • obsahuje obrazná pojmenování
 • nejde tolik o přesný popis nějakého objektu nebo častěji místa, jako spíš o pocity, které vyvolává

Popis statický a dynamický

 • statický popis - v prostředí nebo objektu se nic nemění
 • dynamický popis - popisujeme nějakou činnost nebo měnící se objekt
 • Popis uměleckých děl

 • Popis děje

 • popisuje probíhající činnost
 • obsahuje děj, ale nikoliv zápletku nebo jiné charakteristiky vypravování

Popis pracovního postupu

 • slovní zásoba je velmi cílená
 • jedná se o zjednodušený a jasný popis činností, které jsou nutné k tvorbě nějaké věcí
 • velký důraz je kladen na kompozici, aby byli jednotlivé kroky logicky seřazeny

Charakteristika - popis osoby

 • popisujeme vzhled nějakého člověka (charakteristika vnější)
 • u charakteristiky přidáváme i charakterové vlastnosti (charakteristika vnitřní)
  • popisujeme:
   • temperament
   • vztah k lidem
   • vztah k sobě
   • vztah k práci a povinnostem
   • vztak k okolí
 • často se s ním setkáváme v umělecké literatuře
 • postupujeme shora dolů, začínáme celkovým dojmem nebo výrazným prvkem
 • používáme mnoho podstatných a přídavných jmen, synonyma a antonyma

Líčení

 • subjektivně zabarvený popis
 • většinou popisujeme krajinu
 • bývá součástí umělecké literatury
 • je dějový
 • působení na smyslová vnímaní
 • jazyková stránka:
  • užití figur
  • užití trop
  • rozmanitá snytaxe
  • přiměřeně členěná kompozice