Teorie konsensu

 • v základu sociálního řádu se stojí nepsaná úmluva, lidé se zavazují k dodržování
 • snaha o maximalizaci výhod a minimalizovat konflikty
 • společnost existuje pro zájem všech jejich členů
 • Znaky:
  • integrované systémy
  • soudružnost
  • solidarita
  • kooperace
  • legitimní autorita
  • jejím základem jsou normy a hodnoty
  • sociální život zahrnuje závazky
  • závisí na konsensu
  • sociální systémy přetrvávají

Teorie konfliktu

 • jakákoliv forma lidského soužití vyhovuje pouze části zúčastněných, ostatná jsou nuceni
 • každý systém privileguje určité skupiny a diskriminuje ostatní
 • společnost se liší kritérii výběru privilegovaných a diskriminovaných
 • Znaky:
  • střet zájmů
  • protiklady
  • vnitřně rozdělená společnost
  • opozice a konflikt
  • mocenská nerovnost
  • egoismus
  • nátlak
  • sociální systémy se mění

Teorie interpretativní

 • žádá teorie neexistuje
 • struktura společnosti je labilní sumou dějů
 • prosazuje se automatismus a iracionalita
 • svět je závislý na našem přístupu
 • svět je výtvorem těch, kteří v něm žijí