• je to soubor právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění, tj. trestné činy
 • patří k veřejnému právu
 • existuje za účelem udržení pořádku a bezpečnosti ve státě

Dělení trestního práva

 • trestní právo se dělí na hmotné a procesní

Trestní právo hmotné

 • je definováno v trestním zákoníku, obsahuje tedy primárně definice
 • trestný čin je jednání nebezpečné pro společnost
 • trestem je prevence nebo represe
 • trestní odpovědnost určuje:
  • skutková podstata trestného činu
  • vina
  • úmysl
  • věci vylučující trestnost
   • nedostatečnost věku
   • nepříčetnost
   • stav krajní nouze
   • oprávnění použití zbraně
   • nutná obrana

Druhy trestů

 1. odnětí svobody
  • podmíněné a nepodmíněné
  • dle trestného činu je určena jeho délka
   • trest přesahující 15 let je označován za výjimečný
 2. domácí vězení
 3. obecně prospěšné práce
 4. propadnutí majetku
 5. peněžitý trest
 6. propadnutí věci
 7. zákaz činnosti
 8. zákaza držení a chovu zvířat
 9. zákaz pobytu
 10. zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
 11. ztráta čestných titulů nebo vyznamenání
 12. ztráta vojenské hodnosti
 13. vyhoštění
  • platí pouze pro cízí státní příslušníky

Druhy trestncýh činů

 1. trestné činy proti životu zdraví
  • vražda, zabití, ublížení na zdraví, mučení, neposkytnutí pomoci, šíření nakažlivé nemoci, rvačka, nedovolené přerušení těhotenství
 2. trestné činy proti svobodě
  • omezování a zbavení osobní svobody, zavlečení, loupež, vydírání, poškozování cizích práv, porušení listovního tajemství, pomluva
 3. trestné činy proti lidské důstojnosti
  • znásilnění, kuplířství, incest, dětská pornografie
 4. trestné činy proti rodině a dětem
  • bigamie, opuštění svěřené osoby, týrání svěřené osoby, zanedbání výživného, ohrožování výchovy dítěte
 5. trestné činy proti majetku
  • krádež, zproněvěra, neoprávněné užívání cizí věci, podvod, lichva, úplatek, poškození cízí věci
 6. trestné činy hospodářské
  • padělání, trestné činy daňové, trestné činy proti hospodářské soutěži, poškozování spotřebitele, pletichy při veřejné zakázce, trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu
 7. trestné činy obecně nebezpečné
  • obecné ohrožení, nedovolené ozbrojování, nakládání s psychotropními látkami, šíření toxikománie
 8. trestné činy proti republice
  • vlastizrada, terorismus, vyzvědačství, válečná zrada, služba v cizím vojsku
 9. trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
  • útok na veřejného činitele, zneužití pravomoci veřejného činitele, úplatkařství, pohrdání soudem, křívá výpověď a křivé obvinění, vyhrožování, pronásledování, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny, podněcování k nenávisti, šíření poplašné zprávy, výtržnictví, oppilství, neoznámení trestného činu
 10. trestné činy proti branné povinnosti
 11. trestné činy vojenské
 12. trestné činy proti lidskosti
  • genocidium, valečná krutost, porušení sankcí

Trestní právo procesní

 • definuje postup orgánu činných v trestním řízení při objasňování trestné činnosti

Zásady trestního řízení

 1. stíhání jen na základě zákona
 2. presumpce neviny
  • dokud není prokázána vina, obžalovaný je považován za nevinného
 3. obvinění státním zástupcem
 4. za jeden (tentýž) trestný čin může být jeden souzen pouze jednou
 5. příslušnost k soudu
 6. právo na obhájce
 7. trestá pouze soud
 8. vazba
  • zadržovací vazba může trvat jen 24 až 48 hodin
  • vyšetřovací vazba může trvat až 1 rok

Průběh trestního řízení

 1. přípravné řízení
  • shromažďování důkazů
  • jedná policie
  • podezřelý v zadržovací vazbě
 2. předběžné projednání obžlaloby
  • jedná soudce a obžaloba a obhájce
 3. hlavní líčení
  • soudní řízení
 4. odvolací řízení
 5. vykonávací řízení
  • výkon trestu