• značka: Př
 • je to hlavní větný člen, bez kterého nemůže existovat česká věta
 • vypovídá o nějaké skušenosti vyjádřené zpravidla podmětem

Přísudek slovesný

 • je tvořen pouze slovesem (jednoduchým či složeným)

Přísudek jmenný se sponou a beze spony

 • přísudek jmenný se sponou 
  • je tvořen jménem (podstatným nebo přídavným) a sponovým slovesem (být, bývat, stát se, stávat se)
   • !pozor! - sloveso být může vyjadřovat i existenci a nejedná se tedy o sponové sloveso
 • přísudek jmenný beze spony 
  • neobsahuje sponové sloveso

Přísudek holý, rozvitý a několikanásobný

 • přísudek holý
  • je tvořen pouze tvarem slovesa (jednoduchým či složeným) a není rozvitý žádným dalším větným členem (př.: Lodě plují.)
 • přísudek rozvitý
  • je tvořen tvarem slovesa a je rozvinutý dalším větným členem (př.: Lodě zvolna plují.)
 • přísudek několikanásobný
  • je tvořen více než jedním tvarem slovesa a může být rozvinutý dalším větným členem (př.: Lodě se koupu a zvolna plují.)

Přísudek slovesný složený

 • přísudek může být složen ze dvou sloves

Přísudek slovesný složený se slovesem modálním

 • je tvořen modálním slovesem a infititivem
 • modální slovesa
  • mít, chtít, moci, muset, smět
 • př.: Už musím jít domů.

Přísudek slovesný složení se slovesem fázovým

 • je tvořen fázovým slovesem a infinitivem
 • fázová slovesa
  • začít, začínat, zůstat, zůstávat, přestat, přestávat
 • př.: Konečně přestává pršet.

Shoda podmětu s přísudkem

Shoda přísudku s holým nebo rozvitým podmětem

Podmět v množném čísle Koncovka příčestí
rod mužský životný (chlapci, občané) -i
rod mužský neživotný (domy, zástupy) -y
rod ženský (dívky, závodnice) -y
rod střední (auta, náměstí) -a
Shoda přísudku s holým nebo rozvitým podmětem

Shoda podmětu s několikanásobným podmětem

Podmět několikanásobný Koncovka v příčestí
alespoň jedno podstatné jkéno v rodě mužském životném (dámy a pánové) -i
žádné podstatné jméno v rodě mužském životném a alespoň jedno podstatné jméno v rodě mužském neživotném nebo v rodě ženském (hory a lesy) -y
všechna podstatná jména v rodě středním v množném čísle (koťata a štěnata) -a
všechna podstatná jména v rodě středním a alespoň jedno z nich v jednotném čísle (koťata a štěně) -y
Shoda podmětu s několikanásobným podmětem