Figury

Jsou to okrasné prostředky nebo také použití výrazů jinak než v běžném vyjadřování.

Zvukové figury

 • anafora
  • opakování na začátku verše (strofy)
 • aliterace
  • opakování písmen na začátku slova
 • epifora
  • opakování na konci verše
 • epanastrofa
  • opakování na konci jednoho verše + na začátku jiného verše (strofy)…
 • epizeuxis
  • opakování ve verši /větě… za sebou

Syntaktické figury

 • asyndeton
  • bez spojek
 • polysyndeton
  • nadbytečné připojování spojkami
 • akumulace
  • hromadění výrazů
 • gradace
  • zvyšování, stupňování
 • antiteze
  • dva motivy v protikladu

Slovosledné figury

 • anastrofa
  • inverze dvou členů
  • např.: lyry zvuk
 • inverze
  • změna běžného slovosledu (důraz)

Eliptické figury

 • vypuštění hlásky, slova…
 • aposiopeze 
  • nedokončená výpověď; a to ne proto, že by autor neměl co sdělit, ale aby upoutal pozornost; graficky
  • obvykle označeno tečkami či pomlčkou
 • elipsa 
  • z textu jsou vypuštěna slova, která nejsou pro obsah důležitá a jsou z kontextu snadno podvědomě doplnitelná

Myšlenkové figury

 • řečnická otázka
 • apostrofa 
  • oslovení nepřítomného (předmětu, osoby,…)

Hodnotící figury

 • hyperbola 
  • zveličení, nadsázka (100 roků v šachtě žil…)
 • litotes 
  • zmenšení, zmírnění – není nehezký
 • eufemismus 
  • zjemnění z citových důvodů

Figury rozporu významu

 • oxymorón 
  • spojení slov, která si přímo odporují – Svítání na západě
 • paradox
  • dva pojmy si odporují, jejich spojení má hlubší smysl (sníh žije, když taje, nejvíce života svíráme, když umíráme)

Tropy

Slova užívaná v nezvyklé nebo přeneseném významu, která vyplívá z kontextu.

Metafora

 • založena na vnější podobnosti

Personifikace

 • neživé věci mají lidské chování a vlastnosti

Metonymie 

 • založena na věcné souvislost (přenesení z části na celek, z předmětu na obsah, děje na osobu ….a naopak)

Synekdocha

 • druh metonymie, záměna části za celek a naopak (požádal ji o ruku)

Ironie

 • založena na protikladu, kontrastu, je myšlený opačný význam slova

Přirovnání

 • srovnání 2 jevů, mají něco společného, to, k čemu se přirovnává, musí být známé (moudrý - jako - Sokrates)

Epiteton

 • básnický (neobvyklý, zajímavý) přívlastek

Epiteton constans

 • přívlastek stálý (lstivý Odysseus, zelený háj)

Epiteton ornans

 • přívlastek okrasný (zemřelá slova)